Sammanträdesprotokoll för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021

Full text

(1)

Sammanträdesprotokoll för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021

Datum och tid: 2021-12-06 kl. 17:00

Plats Munkhättevägen 45, plan 4 Mälaren och digitalt via Teams

Utses att justera Anders Thorén (TUP)

Datum för Justering: 2021-12-08

Plats för Justering Digital signering

Sekreterare: § 54 - 60

Annette Westerberg

Ordförande:

Camilla Eriksson (C)

Justerare:

Anders Thorén (TUP)

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021 2021-12-06

Anslaget den Nedtas den

2021-12-09 2021-12-31

Förvaringsplats för protokollet

Process: 1.1.3.1 - Hantera nämndprocess med underprocesser

Dnr: MHN/2021:00014

(2)

Närvarolista

Ledamöter

Camilla Eriksson (C), ordförande

Anders Thorén (TUP), 2:e vice ordförande Lisa Hellsing (MP), 1:e vice ordförande Nina Lehtola (S), ledamot

Rolf Garneij (S), ledamot

Margareta Holmqvist (S), ledamot Marie Spennare (M), ledamot Lennart Lauberg (M), ledamot Lana Issakainen (SD), ledamot Monica Brundin (V), ledamot

Leena-Karie Zetterlund Nilsson (KD), ledamot

Ersättare

Thomas Eriksson (M) Peter Siebert (L) Birgitta Mörk (S) Anton Andersson (S) Janna Ljung (TUP) Kim Viktor (MP)

Andrea Andersson-Tay (V)

Övriga deltagare

Carina Molin, Ulrika Svärd, Madelene Fredriksson, Dan Arvidsson, Britta Ahlgren, Emmy Benedicto, Annette Westerberg, Kerstin Amelin

(3)

[Innehållsförteckning]

Ärende för beslut

Utvärdering av kontinuerliga mätningar av luftföroreningar i

Alby § 54/2021

Tillsynsplan enligt miljöbalken och tobakslagen 2022 § 55/2021 Tjänsteskrivelse kontrollplan livsmedel § 56/2021 Beslut om utskick av remissförslag för bildande av

Mälarskogens naturreservat § 57/2021

Delegationsbeslut

Förvaltningsdirektören informerar

Anmälningsärenden

(4)

§ 54

Utvärdering av kontinuerliga mätningar av luftföroreningar i Alby (MHN/2021:00155)

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avsluta de kontinuerliga mätningarna av luftföroreningar i Alby. Medlen som använts för luftmätningar, 100 000 kr, förs över till natur- och vattenvårdsåtgärder.

Sammanfattning

Mätningar visar att halterna av kvävedioxid sjunkit kraftigt i Alby sedan mätningarna startade. Senast miljökvalitetsnormen överskreds i Alby var år 2013. De senaste femårsmedelvärdena (pandemiåret 2020 undantaget) visar att koncentrationen ligger under övre utvärderingströskeln för alla mått; dvs 98 %-il för timmedelvärde, 98 %-il för dygnsmedelvärde samt för

årsmedelvärdet. Däremot ligger halterna över den nedre utvärderings- tröskeln för 98 %-il för timmedelvärde och dygnsmedelvärde. Enligt 26 § Luftkvalitetsförordningen ska varje kommun kontrollera att

miljökvalitetsnormerna i följs inom kommunen. Kontrollen får ske genom samverkan mellan flera kommuner. Om värdet för en genomsnittsperiod understiger den övre utvärderingströskeln, får kontrollen ske genom en kombination av mätning och beräkning. Botkyrka kommun är medlemmar i Östra Sveriges Luftvårdsförbund som mäter luftföroreningar på flera

strategiska platser länet. Operatör för luftvårdsförbundet är SLB-analys som är en del av miljöförvaltningen i Stockholm. Utifrån emissionsdata och meteorologiska parametrar utför SLB-analys spridningsberäkningar på uppdrag av luftvårdsförbundet för att simulera luftföroreningshalterna över hela länet. Beräkningarna kalibreras mot mätningarna. Därmed uppfyller Botkyrka kommun, kraven på beräkningar kombinerat med mätningar som är fallet när den nedre utvärderingströskeln överskrids, även utan egen mätning. Då halterna sjunkit kraftigt sedan mätningarna startade,

övervakningskravet är uppfyllt och prognosen är att kväveoxidutsläppen kommer att minska ytterligare, föreslår miljöenheten att de kontinuerliga mätningarna av kväveoxider avslutas. Det är i så fall av extra stor vikt att kommunen behåller sitt medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund för att uppfylla lagkraven på övervakning av luftföroreningar och för att hålla koll på luftföroreningar i t.ex. plansammanhang.

(5)

§ 55

Tillsynsplan enligt miljöbalken och tobakslagen 2022 (MHN/2021:00154)

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner miljöenhetens tillsynsplan enligt miljöbalken och tobakslagen.

Reservation

(TUP), (SD), (V) och (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning Övergripande

Den största risken för att miljönämnden inte ska kunna utföra hela myndighetsutövningen är svårigheten med kompetensförsörjning och rekryteringar. Det är svårt att få in vikarier vid sjukfrånvaro,

föräldraledigheter och mellan vakanser. Nämnden har ansvar över många stora tunga objekt som kan skrämma den enskilda inspektören och Botkyrka behöver därför arbeta med sitt varumärke.

Miljöbalken och tobakslagen

Behovsutredningen visar att vi behöver bli fler inom miljöbalkstillsynen under 2022 inom både miljöskydd samt inom hälsoskydd. Under 2021 delades miljö- och hälsoskyddsteamet upp i två team, detta för att underlätta handläggningen och för att få specialkompetens inom de olika områdena.

Vi ser även att vi skulle behöva ha viss överbemanning inom teamet för att klara de personalförändringar som kontinuerligt uppstår.

Administration

Administrationen inom kontoret är en viktig stödfunktion för att tillsynsarbetet ska kunna fungera optimalt och effektivt.

Registratorsfunktionen är utlagt på stabsfunktionen inom

samhällsbyggnadsförvaltningen. Under slutet av 2021 har vi en förhoppning om att akthanteringen övergår i ett e-arkiv som mellanlagrar myndighetens ärenden tills kommunens upphandlade e-arkiv går i gång. Detta kommer med stor sannolikt innebära en del effektiviseringar.

(6)

Propositionsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt

ordförandeförslaget.

Votering

Votering begärs för godkännande av miljöenhetens tillsynsplan enligt miljöbalken och tobakslagen och verkställs. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner följande voteringsproposition:

Den som vill bifalla ordförandeförslaget säger ja.

Den som vill avslå ordförandeförslaget säger nej.

Voteringsresultat

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar miljö- och hälsoskyddsmyndigheten att ärendet ska beslutas enligt ordförandeförslaget, vilket innebär att yrkandet om återremiss avslogs

Yrkanden

Anders Thorén (TUP) yrkade på att ärendet skulle

återremitteras, övriga oppositionspartier, (SD), (V) och (M) anslöts sig till Tullingepartiets yrkande. Se bilaga 1.

Yttrande

Monica Brundin och Andrea Andersson-Tay (V) lämnar särskilt yttrande, se bilaga 2.

(7)

§ 56

Tjänsteskrivelse kontrollplan livsmedel MHN/2021:00150

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner miljöenhetens kontrollplan 2022-2024 för offentlig kontroll av livsmedel.

Sammanfattning

Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bland annat i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel.

Under perioden 2022–2024 kommer miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun att kontrollera samtliga livsmedelsanläggningar i

kommunen. Kontrollen kommer under 2022 ha särskilt fokus på animaliska biprodukter, märkning av livsmedel, temperaturer vid exempelvis tillagning och kyl- och frysförvaring samt fortsatt fokus på kötthantering i oför-

packade butiker.

Klicka eller tryck här för att ange text.

(8)

§ 57

Beslut om utskick av remissförslag för bildande av Mälarskogens naturreservat MHN/2021:00152

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att skicka bifogat förslag om bildande av naturreservatet Mälarskogen till berörda myndigheter och sakägare på remiss för synpunkter, inför beredning för definitivt beslut i kommunfullmäktige om reservatets bildande.

Deltar ej

Alla ledamöter för (M) deltar ej i beslut.

Sammanfattning

I maj 2020 beslutade kommunfullmäktige (§ 46) att uppdra åt miljö- och hälsoskyddsnämnden att gå vidare med arbetet att bilda det föreslagna naturreservatet Mälarskogen. (KS/2020:273)

Under det fortsatta arbetet har samråd skett med Länsstyrelsen som tillstyrkt förslaget. Naturvårdsverket har lämnat ett förhandsbesked om markåtkomst- bidrag. Samråd har också skett med Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) som äger den västra delen av föreslaget reservatsområde. SVOA ser inte att reservatsbildningen skulle störa deras verksamhet med

dricksvattenproduktion och ställer sig positiva till förslaget. Ett reservatsavtal ska upprättas mellan dem och Botkyrka kommun.

Bilagda dokument har tagits fram för att skickas på remiss för samråd till berörda myndigheter och sakägare. De innehåller förslag till besluts- dokument med reservatets syfte, föreskrifter, skäl till beslut, intresse- prövning, bidrag till miljömål och ekosystemtjänster, reservatskarta med reservatsgräns, skötselplan med mera.

Efter remissförfarandet kommer inkomna synpunkter att granskas och sammanställas och relevanta justeringar göras i reservatsförslaget.

Planen är sedan att reservatsförslaget med eventuella ändringar bereds under början av 2022 för beslut i kommunfullmäktige om bildande av Mälarskogens naturreservat.

(9)

De värderingar som Naturvårdsverkets värderare har utfört för att bedöma omfattningen av markåtkomstbidraget visar på att tidigare bedömning inte var en underskattning.

Protokollsanteckning

Moderaterna deltar ej i beslutet och återkommer med eget agerande i KF.

(10)

§ 58

Delegationsbeslut

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anteckna till protokollet att nämnden godkänt delegationsbesluten.

Sammanfattning

Delegationslista 2021-10-27 – 2021-11-12.

(11)

§ 59

Förvaltningsdirektören informerar

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av informationen Sammanfattning

Carin Molin, samhällsbyggnadsdirektör, informerar om att bortforslingen av avfallet från Kassmyra går enligt plan. Sikteshögen är borta och efter jul kommer man påbörja bortforslingen av den stora högen.

Krisledningsnämnden har fattat beslut om att ta hand om lakvattnet i Kagghamra.

(12)

§ 60

Anmälningsärenden

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av anmälningsärendena.

Sammanfattning

Följande ärenden anmäls till miljö- och hälsoskyddsnämnden:

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021 sammanträde den 2021-10- 28 - Beslut att två uppdrag i Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 – 2024 utgår tills vidare.pdf

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021 sammanträde den 2021-10- 28 - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.pdf Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF- KL18).pdf

Bilaga 1 OPF-KL 18 med tillämpningsanvisningar Botkyrka .pdf

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021 sammanträde den 2021-10- 28 - Delårsrapport 2 2021 - kommunen0.pdf

Delårsrapport 2 2021.pdf

Yttrande (M) i KS och KF Delår 2 kommunen0.docx

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021 sammanträde den 2021-10- 28 - Redovisning av obesvarade motioner per oktober 2021.pdf

Bilaga - Redovisning av obesvarade motioner per oktober 2021.pdf

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021 sammanträde den 2021-10- 28 - Reglemente för avgifter för kopior av allmänna handlingar.pdf

Reglemente för avgifter för kopior av allmänna handlingar.pdf

Bilaga 1_ Anvisning för betalning av kopior av allmänna handlingar.pdf

(13)

Tullingepartiet yrkar på att ovanstående ärende återremitteras.

Anders Thorén (TUP)

(14)

SÄRSKILT YTTRANDE

Tillsynsplan enligt miljöbalken och tobakslagen

Vi är väl medvetna om att det finns problem med att rekrytera medarbetare inom det här området, men finner det oroande att den budget som majorite- ten tilldelat Miljö- och hälsoskyddsnämnden dessutom inte möjliggör rekry- tering av det antal inspektörer som skulle behövas för att uppnå de uppsatta tillsynsmålen. Denna situation skulle sannolikt inte ha uppstått med Vänster- partiets budgetförslag, som tillförde nämnden ytterligare 2 250 tkr.

Monica Brundin (V) Andrea Andersson-Tay (V)

(15)

NAMN: ANNETTE GINSTE WESTERBERG

TITEL, ORGANISATION: Nämndsekreterare, Miljö- och hälsoskyddsnämnden IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation

IDENTIFIKATIONS-ID: _08c9c8376f9a6c486e35abd746d1324ab5 DATUM & TID: 2021-12-08 14:30:34 +01:00

NAMN: ANDERS THORÉN

TITEL, ORGANISATION: 2:e vice ordförande, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation

IDENTIFIKATIONS-ID: _0701d2f0811ba7d13836c320efcd816a8b DATUM & TID: 2021-12-08 14:58:50 +01:00

NAMN: Camilla Victoria Beatrice Eriksson

TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Miljö- och hälsoskyddsnämnden IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation

IDENTIFIKATIONS-ID: _0954138239fecc1c3ad76869a5c88905ff DATUM & TID: 2021-12-09 11:33:33 +01:00

Certifierad av Comfact Signature Accepterad av alla undertecknare 2021-12-09 11:33:39 +01:00 Ref: 25685SE

www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :