• No results found

ÅRETS SENIORMÅLTID Årets Seniormåltid

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ÅRETS SENIORMÅLTID Årets Seniormåltid"

Copied!
10
0
0

Full text

(1)

Årets Seniormåltid

2021

(2)

Namn på seniorboendet/särskilda boendet:

Adress:

Boendet har ett:

Tillagningskök Mottagningskök

Finns ni på Instagram? i såfall, vad heter ni:

Finns ni på Facebook? i såfall, vad heter ni:

Namn på ansvarig i köket:

Mailadress till ansvarig i köket:

Mailadress till enhets-/boendechef:

Hur många personer arbetar i köket?

Hur många lunchportioner serveras per dag?

Livsmedelskostnad per lunchportion, i snitt:

Mellan vilka tider serverar ni lunch?

Namn:

Arbetsplats:

Mailadress:

VEM HAR BESVARAT ENKÄTEN?

(3)

Genomför ni löpande nutritionsbedömningar som dokumenteras och som kommuniceras till köket vid eventuella förändringar?

Arbetar köket och/eller avdelningen med att individ- anpassa måltiderna (exempelvis konsistens, boost eller annan specialkost)?

Hur många måltider per dygn serveras på ert boende (inkl. mellanmål och fikor):

Har ni ett fungerande egenkontrollprogram i ert kök, för att säkerställa att livsmedelslagens krav följs upp?

1

4 3 2

Ja

Ja, alltid:

Nja, bara ibland Nej

Ja Nej

Nej

Om Ja, beskriv kortfattat:

Beskriv kortfattat:

(4)

Kan era matgäster vara med och påverka sin måltid?

Kan era gäster påverka tidpunkten för sina måltider?

6

7

Ja, detta är viktigt för oss:

Ja, detta kan man själv bestämma (inom vissa ramar):

Ja, det fungerar i stort sett:

Ja, i mycket speciella fall:

Nja, i teorin, men det fungerar inte riktigt i praktiken

Nej, alla äter vid exakt samma tider Nej

Beskriv kortfattat:

Beskriv kortfattat:

Beskriv kortfattat:

Beskriv kortfattat:

Berätta kortfattat vad ni gör för att skapa måltidsglädje och för att öka era matgästers lust att äta:

5

(5)

Erbjuds era matgäster möjligheten att vara med och tillaga mat eller baka?

Är enhets-/boendechefen engagerad i måltiderna och har löpande samtal med kökspersonalen?

Är enhets-/boendechefen engagerad i måltiderna och har löpande samtal med vårdpersonalen?

9

10

11

Ja, både och

Ja, absolut, minst en gång i månaden

Ja, absolut, minst en gång i månaden Ja, men mycket sällan

Ja, men mycket sällan Ja, tillaga mat ELLER baka

Ja, regelbundet, minst 6 gånger om året

Ja, regelbundet, minst 6 gånger om året Nej

Nej Nej

Tas gästernas synpunkter på maten om hand?

8

Ja, absolut

Nej, vi har inget forum för detta

Om Ja, på vilket sätt?:

(6)

Har kökspersonalen löpande samtal om måltiderna med vårdpersonal?

13

Ja Nej

Finns det rutiner för att upptäcka otillräckligt energi- och näringsintag hos era boende/matgäster?

14

Ja, absolut:

Ja, men det dokumenteras inte Nej

Finns det andra samarbeten som är viktiga för er

(exempelvis med anhöriga, leverantörer, grossister, lokala odlare eller andra) som ni kan berätta om?

15

Brukar enhets-/boendechefen äta med matgästerna?

12

Ja, absolut, i princip varje dag:

Ja, regelbundet, cirka en gång i veckan:

Nja, det händer ibland Nej

Vilken/Vilka måltider?:

Vilken/Vilka måltider?:

Beskriv kortfattat hur:

(7)

Lyfter boendet sina måltider på sin hemsida och/eller på sociala medier?

Träffar kökspersonalen sina matgäster regelbundet?

17

18

Ja, nån gång i veckan

Ja, åtminstone någon gång i veckan Ja, flera gånger i veckan

Ja, dagligen Nja, ytterst sällan

Nja, några gånger i månaden Nej

Nej, aldrig

Har ni visioner och riktlinjer kring måltiderna som förmedlas ut till boende och anhöriga?

16

Ja, både ingående och informativt (i skrift som uppdateras).

Om ja, bifoga gärna med ansökan.

Nja, några få ord finns (i skrift) Ja, tydligt men kortfattat (i skrift).

Om ja, bifoga gärna med ansökan.

Nej

(8)

Mäter ni ert kökssvinn och gör insatser/har mål för att minska det?

Mäter ni tallriks- och serveringssvinnet på avdelningarna regelbundet och gör insatser/har mål för att minska det?

21

22

Ja

Ja Nej

Brukar ni baka i köket eller på avdelningen?

20

Ja Nej

Utbildas vårdpersonalen löpande i kost- och måltidsfrågor?

19

Ja, löpande, minst 4 gånger om året

Ja, de får en ordentlig genomgång en gång per år

Nja, sällan och/eller ytligt Nej

Beskriv kortfattat:

Beskriv kortfattat:

Om Ja, berätta kortfattat:

Om Ja, berätta kortfattat:

Om Ja, berätta kortfattat:

(9)

Undviker ni konsekvent rödlistad fisk och bara serverar godkänd fisk, exempelvis enligt WWF´s Fiskguide?

26

Ja

Nej

Väljer ni aktivt kött som har en så liten miljöpåverkan som möjligt, exempelvis enligt WWF´s Köttguide och/eller letar ersättningsprotein till kött?

25

Ja

Nej

Hur stor andel av de totala livsmedelsinköpen är ekologiska (värdet)?

Är ni KRAV-certifierade?

23

24

50-74%

75-100%

25-49%

0-24%

Ja Nej

Om Ja, på vilket sätt:

Om Ja, på vilket sätt:

(10)

Vi vill även tipsa om följande person till kategorin Årets Seniorkock (beskriv gärna kortfattat):

Fyll i ansökan digitalt och e-posta senast den 31 oktober 2020 till:

ulrika@bergkvistpublishing.se

Tack för din anmälan, hoppas att vi ses!

VID FRÅGOR, KONTAKTA:

Har ni fått besök av oss tidigare?

27

Ja

Nej. Om Nej, bifoga gärna några bilder från ert boende, måltidssituationen, något matprojekt eller annat som ni anser kan vara viktigt för oss i vårt bedömningsarbete.

Om Ja, berätta kortfattat om vad ni har gjort det senaste året:

References

Related documents

Att totalskörden för spannmål blir större i år jämfört med förra året förklaras av att alla grödor uppskattas få en större hektarskörd samtidigt som den odlade

Grundskolan förväntas visa ett underskott mot bud- get med -5,5 mnkr (aug -4,5 mnkr), dels på grund av att kostnadsbudgeten för interkommunala ersätt- ningar och bidrag till

För årets första åtta månader blir resultatet 14,6 mnkr bättre än budget medan resultatet för hela 2018 beräknas bli 3,1 mnkr sämre än budget.. Nämndernas prognoser

Subject D, for example, spends most of the time (54%) reading with both index fingers in parallel, 24% reading with the left index finger only, and 11% with the right

När två eller flera närliggande banor har tävling samma dag, eller dagen före, eller dagen efter, har alltid den bana som skall leverera till GR Spel AB ensam rätt

Varför berättar jag detta? Jo, för att visa hur viktigt det är att man får stöd av de som är äldre än man själv. Om hjälpen inte kommer automatiskt, så måste man be om den.

Det som är extra roligt är att det i år är lika många kvinnor som män bland årets tävlande, att nästan alla bidragen har fokus på olika former av både fysisk och psykisk

För trettio år sedan var närmare 95 procent av alla i Sverige medlemmar i Svenska kyrkan. Enligt statistik från 2007 är motsvarande siffra nu knappt

Denna sektor måste vara tillräckligt stor för att ta samhällsekonomiska hänsyn, dvs anpassa sig till Riksbankens låginflationsnorm genom att inte utlösa en lågkonjunktur

Hållbar stad – öppen för världen?. Vad gör vi för

I sitt avslutningstal framhöll ordfö- rande för kubanska bokinstitutet, Zuleica Roman, det stora utländska deltagandet: 172 författare och 41 artister från 37 länder, varav

Hans arbete för Afrikagrupp- erna och Södra Afrika-insam- lingen har, förutom de insamlade medlen till förmån för hiv/aids- drabbade i Sydafrika, gett många människor inspiration

Rebecca Hybinette från Förbundet Huma- nisterna säger i debatt på ABF-huset om islam att ”det kommer hit folk som inte till- låter kritik, och tillåter man inte kritik är man

Sveriges – och stora delar av världens – bankväsende kräver statliga garantier för att betala för deras miljonbonusar och dåli- ga affärer..

His published work includes math and literacy instructional interventions for students with developmental disabilities as well as a four-book series, Educating students

fritidsförvaltningen för att vara aktuell för priset och en eldsjäl ska vara ideella arbetande och inte anställd i förening. Juryn har att bedöma nomineringarna utifrån

Det finns inte utrymme för fler för att vi ska klara av att till exempel ge dem vård, utbildning och tak över huvudet. Det finns en

Englen er med Anders Olssons udtryk ulæselig,17 hvilket indskyder en radikal ufor- ståelighed i forhold til logikken af subjektiv projektion, hvor ingen betydning prin- cipielt set

Men i den mån han vill behålla något sam­ band mellan den och det som normalt kallas att förstå, kan han enligt min åsikt inte försvara den tes som verkar vara en

Your familiarity with the orchard sections of Colorado and your accessibility to the horticulturists of the Colorado Experiment Station may enable you to ootain

The founder and head of CIRCLE, Prof Charles Edquist, is not just one of the most internationally acclaimed academic experts on innovation systems, he is also a passionate

Kjell & Company etablerade åtta nya butiker 2009 och ökade försälj- ningen i jämförbara butiker med åtta procent. Totalt ökade försälj- ningen under året med 25 procent.

Han hade skjutit den i skogen. Han visste antagligen inte ens vad jaktmarker var för någonting. Inte vet han väl heller, att man inte får fiska utan fiskekort. Han hade säkert inte