villkor 8 om flygvägsuppföljning, villkor 11 om oljehaltigt avloppsvatten från verkstäder, samt villkor 14 om samarbetsorgan.

Full text

(1)

yttrande till regeringen.doc

Ansökan från Försvarsmakten om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) för ändrad helikopter- och

skjutverksamhet vid Ronneby flottiljflygplats på fastigheten Bredåkra 11:5 m fl, Ronneby kommun

Yttrande

Länsstyrelsen överlämnar Försvarsmaktens ansökan till regeringen, med stöd av 19 kap 2 § och 2 kap 9 § första stycket miljöbalken. Länsstyrelsen föreslår att regeringen till- låter Försvarsmakten (org nr 202100-4615) att:

− utöka helikopterverksamheten vid Ronneby flottiljflygplats på fastigheten Bredåkra 11:5 m fl så att den militära flygverksamheten omfattar maximalt 31 200 flyg- rörelser med militära flygplan och helikoptrar per år, varav högst 12 500 med flyg- plan 37 Viggen och 39 Gripen samt högst 12 500 med helikoptrar, samt

− anlägga ny skjutbana i Hultet och genomföra skjutverksamhet omfattande maximalt 340 000 skott per år.

• För ett ändringstillstånd bör gälla följande slutliga villkor i koncessionsnämndens för miljöskydd dom den 6 juli 1995 (ändrad genom regeringens beslut den 7 de- cember 2000 samt genom länsstyrelsens beslut den 17 februari 2004 och den 15 de- cember 2005),

− villkor 8 om flygvägsuppföljning,

− villkor 11 om oljehaltigt avloppsvatten från verkstäder, samt

− villkor 14 om samarbetsorgan.

• För ett ändringstillstånd bör gälla de slutliga villkoren i regeringens beslut den 14 juni 2006 avseende användning av urea samt anordning för reduktion av vattnets kväveinnehåll före utsläpp till recipienten.

• Vad avser flygvägar för helikoptrar bör villkor i ett beslut om ändringstillstånd er- sätta villkoren i länsstyrelsens beslut den 23 januari 1997.

Ett ändringstillstånd bör dessutom förenas med följande villkor:

Allmänt

• Helikopter- och skjutverksamheten skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Försvarsmakten har angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig i ärendet om inte annat framgår av nedanstående villkor.

(2)

Flygrörelser och flygtider för helikoptrar

• Inom ramen av totalt 12 500 helikopterrörelser per år får högst 3 000 genomföras kvällstid, mellan kl 18.00-22.00, och högst 300 nattetid, mellan kl 22.00 och 06.00.

• Mörkerflygningar med helikoptrar från kl 18.00 till kl 22.00 får förekomma högst 70 vardagskvällar under veckorna 2-14 och 38-50.

• Flygningar under hela dygnet samt på lördagar och söndagar får ske under maxi- malt 20 dygn per år och endast i samband med nationella och internationella åta- ganden.

• I övrigt skall flygrörelser med helikoptrar begränsas till dagtid måndag till torsdag mellan kl 07.30 och 18.00 samt fredag och dag före helgdag mellan kl 07.30 och 15.00.

• De flygvägar (in- och utflygningskorridorer), flyghöjder och väntlägen för helikopt- rar som redovisas i ansökan skall användas. Avvikelser får ske endast om det är nödvändigt på grund av trafikavvecklingsskäl eller flygsäkerhetsskäl.

• Ovanstående villkor gäller inte för flygningar med helikoptrar som stöd åt samhäl- let eller i samband med militära insatsuppdrag.

Buller

• Bullerbegränsande åtgärder skall vidtas senast den 1 januari 2016 i bostäder för permanent boende i flygplatsens omgivningar, vilka vid flygning med helikoptrar minst tre gånger per dygn mellan kl 19.00 och 06.00 under mörkerflygperioden utsätts för en beräknad momentan ljudnivå utomhus överstigande 80 dB(A). Målet för åtgärderna skall vara att uppnå en beräknad ljudnivå inomhus som inte översti- ger ca 45 dB(A). Beräkningarna skall utföras med tillämpning av den beräknings- modell för flygbuller som på regeringens uppdrag fastställts av Försvarsmakten och Luftfartsverket, i samråd med Naturvårdsverket, genom beslut den 26 februari 1998.

Utsläpp till vatten och mark från ny helikopterplatta, start- och landningsbana för helikoptrar (FATO) samt taxibanor och vägar

• Dagvatten får inte infiltreras i marken inom vattenskyddsområdet för Kalleberga (Brantafors).

• Dagvatten som kan vara förorenat av urea, olja och / eller metaller får inte avledas till infiltrationsanläggning. Sådant dagvatten skall avledas till den våtmark eller an- nan reningsanordning som enligt regeringens beslut den 14 juni 2006 skall anläggas för att reducera vattnets kväveinnehåll före utsläpp till recipienten.

• Dagvatten från klargörningsplatser med drivmedelshantering och uppställnings- platser för tankfordon skall passera oljeavskiljare klass 1 och oljefälla innan det avleds till den ovan nämnda våtmarken / reningsanordningen. Övrigt dagvatten som kan vara förorenat av petroleumprodukter skall passera oljefälla innan det avleds till våtmarken / reningsanordningen.

• Ytor där halkbekämpning med urea sker skall rillas.

• Ureaspridning skall ske så att urea, och vatten förorenat av urea, inte kan infiltrera i marken inom vattenskyddsområdet för Kalleberga (Brantafors).

Övrigt

Länsstyrelsen bedömer att ytterligare villkor för verksamheten kan behövas, t ex av- seende hantering och lagring av kemikalier och avfall, efterbehandling av förorenings- skador, åtgärder under byggtiden, energi och verksamheten vid skjutbanan, men anser

(3)

yttrande till regeringen.doc

att dessa är av mindre betydelse för tillåtlighetsfrågan. De bör därför kunna fastställas av länsstyrelsen i den fortsatta prövningen av ansökan, förutsatt att regeringen tillåter den sökta verksamheten.

Ärendets handläggning

Samråd har skett med länsstyrelsen, allmänheten och särskilt berörda, Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Räddningsverket, Luftvårdsverket, Luftfartsstyrelsen, Sveriges Geolo- giska undersökning, Ronneby kommun, Blekinge luftvårdsförbund, Blekingekustens vattenvårdsförbund och Naturskyddsföreningen i Ronneby. Annonsering i lokaltidning- arna har skett och samrådsmöte med allmänhet och särskilt berörda har hållits. Länssty- relsen har beslutat att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivningen har kungjorts och handlingarna har hållits tillgängliga för allmänheten i enlighet med bestämmelserna i miljöbalken. Ytt- randen har inkommit från Sveriges Geologiska undersökning, Räddningstjänsten Östra Blekinge, Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Ronneby, Generalläkaren samt Rune Jo- hansson (fastighetsägare till Hasselstad 5:12). Försvarsmakten har getts möjlighet att lämna synpunkter på yttrandena och inkommit med sådana. Rune Johansson har getts möjlighet att yttra sig över Försvarsmaktens synpunkter.

Länsstyrelsens bedömningar Tillåtligheten

Lokaliseringen

Enligt 2 kap 6 § miljöbalken skall för verksamheter och åtgärder, som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde, väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet skall kunna uppnås med minsta intrång och olägenheter för människors hälsa och mil- jön. Vid prövning av bl a verksamheter enligt 9 kap miljöbalken skall bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas endast i de fall som gäller ändrad användning av mark- eller vattenområden. Enligt 2 kap 7 § miljöbalken gäller kravet i bl a 6 § första stycket i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla det. Vid bedömningen skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller om åtgärden behövs för totalförsvaret, skall även detta förhållande beaktas vid av- vägningen.

Den främsta olägenheten från den sökta verksamheten utgörs, enligt länsstyrelsens upp- fattning, av buller. Dessutom finns risk för stora olägenheter genom att grundvattnet i området kan förorenas.

Enligt Försvarsmaktens ansökan kommer huvuddelen av den militära helikopter- verksamheten att successivt flyttas till ett nytt etableringsområde i norra delen av

(4)

flottiljen, där bl a nya hangarer, ny helikopterplatta och ny start-/landningsbana (FATO) för helikoptrar kommer att anläggas. Detta görs dels för att möjliggöra den utökade verksamheten, dels för att minska bullerstörningarna från den utökade verksamheten.

Det område som skall exploateras består idag i huvudsak av skogsmark. Totalt skall ca 25 ha skog avverkas. Minst 12 ha kommer att bebyggas eller hårdgöras. Belastning från bland annat fyllnadsmassor och överbyggnad orsakar kompaktering och sättningar.

Markens hydrogeologiska och ekologiska funktioner försämras avsevärt enligt ansökan.

Påverkan sker lokalt men kan få konsekvenser i ett större område. Om ytvatten från hårdgjorda ytor och tak inte infiltreras i området kommer grundvattennivån enligt an- sökan att sjunka något. Försvarsmakten har i ansökan angett att man därför har för av- sikt att infiltrera dagvattnet från nytillkommande ytor och tak, i vissa fall efter behand- ling i oljeavskiljare och / eller oljefälla. Dagvatten från FATO, som skall anläggas inom vattenskyddsområdet för en kommunal vattentäkt, vill Försvarsmakten samla upp i brunnar, och därefter leda i täta ledningar till oljefälla och vidare till infiltration.

I ansökan redovisar Försvarsmakten potentiella föroreningskällor för mark och vatten.

De som enligt länsstyrelsens uppfattning utgör störst risk för grundvattnet i området är halkbekämpning av taxivägar, helikopterplatta och FATO med urea samt drivmedels- hantering.

Hela flygplatsområdet är beläget i de centrala delarna av Bredåkradeltat. Större delen av Bredåkradeltat är av riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 § miljöbalken, på grund av sina stora geologiska och geohydrologiska värden; flygplatsområdet (inklusive det område där helikopterverksamheten avses etableras) är dock undantaget från riksintres- set. SGU har pekat ut Bredåkradeltat som en geologisk formation av nationell betydelse för vattenförsörjningen (se SGUs rapport ”Identifiering av geologiska formationer av nationell betydelse för vattenförsörjning”, 115:2004). Grundvattenområdet anses ha högsta skyddsvärde (klass 1A) på grund av de stora uttagsmöjligheterna samt med tanke på att det i närheten finns få andra grundvattentillgångar och att befolkningstrycket i området är högt. I det regionala miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” ut- pekas Bredåkradeltat som en grundvattenförande geologisk formation som skall skyd- das mot exploatering som begränsar användningen av vattnet. Inom grundvattenområdet finns bl a en kommunal vattentäkt; FATO kommer att ligga inom det yttre skydds- området för denna.

Det är länsstyrelsens uppfattning att Bredåkradeltats grundvattenområde är mycket skyddsvärt. En etablering av den utökade helikopterverksamheten i norra delen av flottiljen innebär en uppenbar risk för att kvaliteten och kvantiteten på grundvattnet kommer att påverkas negativt. De provtagningsresultat på grundvattnet som Försvars- makten redovisat i ansökan visar att grundvattnet i flygplatsområdet är påverkat av den verksamhet som bedrivs i dag. Förhöjda halter av framför allt kväve har uppmätts, även förhöjda halter av bly har noterats. Försvarsmakten har inte i sin ansökan redovisat några konkreta uppgifter om vilken påverkan som kan förväntas ske på grundvattnet som följd av den förändrade och utökade helikopterverksamheten. Man har heller inte beaktat att hela Bredåkradeltats grundvattenområde är skyddsvärt, inte enbart de i dag existerande kommunala vattentäkterna som finns sydöst om etableringsområdet. Om man infiltrerar dagvatten på det sätt som har angetts i ansökan är det länsstyrelsens be- dömning att det finns en avsevärd risk att verksamheten kommer att orsaka föroreningar av grundvattnet som minskar förutsättningarna att i framtiden använda grundvattnet i området för produktion av dricksvatten. Av den riskanalys som bifogats ansökan fram-

(5)

yttrande till regeringen.doc

går att det föreligger risk för händelser (olyckor) som kan få mycket stora eller katastro- fala konsekvenser för miljön; flera av dessa händelser bedöms som sannolika (d v s kommer att inträffa 1 gång per 10 till 100 år). Visserligen finns en mycket god bered- skap på flygplatsen, vilket gör att saneringsåtgärder kan vidtas omedelbart om något inträffar, men länsstyrelsen bedömer ändå att riskerna för att grundvattnet skall förore- nas, framför allt av petroleumprodukter, är relativt stora.

Vad gäller buller från flygverksamhet brukar man som mått på bullerstörningar tala om ekvivalent ljudnivå eller maximal bullernivå. Som beteckning för ekvivalent buller an- vänds begreppet flygbullernivå (FNB), som är en för olika tider på dygnet viktad ekvi- valentnivå mätt i dB(A). FNB tar dock inte hänsyn till graden av oregelbundenhet i ex- poneringen. Därför används i dessa sammanhang också högsta ljudnivå, betecknat LAmax, när trafikintensiteten uppgår till minst 150 flygrörelser per år. I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs i mars 1997, fastställde regeringen riktvärden för bland annat buller från flygtrafik. Enligt dessa bör ny bebyggelse inte medges inom områden där flygbullret vid fasad överstiger FNB 55 dB(A) och / eller där högsta ljudnivån, LAmax, överskrider 70 dB(A). Naturvårdsverket gav i mars 2008 ut allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flygplatser (NFS 2008:6); enligt dessa bör ovanstående riktvärden tillämpas vid bedömning av lämplig begränsning av buller från flygplatser och flygtrafik till och från en flygplats.

Försvarsmakten uppger i ansökan att de sökta förändringarna av verksamheten endast innebär marginella förändringar avseende maximala bullernivåer, LAmax, jämfört med idag tillståndsgiven verksamhet. Utbredningen av den totala flygbullernivån, FBN, (in- klusive befintlig militär och civil flygverksamhet) vid flygplatsen påverkas inte av ök- ningen av helikopterverksamheten. Länsstyrelsen noterar dock att förändringen av helikopterverksamheten innebär att fler människor utsätts för maximala bullernivåer, LAmax, över 70 dB(A) från helikopterverksamheten, eftersom Försvarsmakten kommer att använda flygvägar både öster och väster om flygplatsen; i dag används endast flyg- vägar öster om flygplatsen för helikoptrarna. För att minska bullerstörningarna från helikopterverksamheten kommer Försvarsmakten att öka flyghöjden till 350 m över marken; denna flyghöjd uppnås 2-4 km från start- och landningsbanan (FATO) och in- nebär enligt ansökan att inga boende i omgivningen längre kommer att utsättas för maximala bullernivåer LAmax, över 80 dB(A) på grund av helikopterverksamheten.

De antal boende kring flygplatsen som utsätts för buller över de riktvärden som redo- visas ovan, är enligt länsstyrelsens uppfattning anmärkningsvärt många. Över 10 000 personer beräknas enligt Försvarsmakten komma att utsättas för maximala bullernivåer, LAmax, över 70 dB(A) vid fullt utbyggd verksamhet (militär flygplans- och helikopter- verksamhet + civil flygverksamhet). Inom det område där den maximala bullernivån, LAmax, överskrider 70 dB(A) finns enligt ansökan tretton skolbyggnader och elva vård- byggnader. Ca 2 200 personer beräknas utsättas för flygbuller, FBN, om minst 55 dB(A). Inom det område där detta riktvärde överskrids finns fyra skolbyggnader och en vårdbyggnad. Av ansökan framgår även att den sökta verksamheten innebär att flyg-

(6)

övningstiden för helikoptrar kommer att utökas samt att fler människor kommer att ut- sättas för maximala bullernivåer, LAmax, över 70dB(A) på kvälls- och nattetid. Enligt nu gällande tillstånd får helikopterflygning förekomma måndag till torsdag kl 8.30 till 16.00, samt mellan kl 16.00 och 22.00 (mörkerflygning) en gång per vecka under tiden 15 september till 1 april. Försvarsmakten söker nu tillstånd för att utöka flygövnings- tiden dagtid till att omfatta tiden mellan kl 07.30 och 18.00, och för att bedriva mörker- flygning mellan kl 18.00 och 22.00 på vardagar under veckorna 2-14 och 38-50, dock maximalt 70 kvällar under perioden. Enligt länsstyrelsens uppfattning innebär detta att de olägenheter för omkringboende som de höga bullernivåerna innebär förvärras vä- sentligt, genom att antalet tysta timmar per dag och vecka minskar kraftigt under de perioder på året då mörkerflygning med helikoptrar förekommer. Försvarsmakten har också ansökt om tillstånd att genomföra övningsverksamhet hela dygnet under 20 dygn per år, något som innebär ytterligare bullerstörning i ett område som redan är hårt be- lastat; nu gällande tillstånd medger inte över huvud taget att övningsverksamhet bedrivs dygnet runt.

På grund av vad som ovan anförts anser länsstyrelsen att den sökta verksamhetens loka- lisering kan ifrågasättas. Emellertid är det frågan om en utökning av en pågående verk- samhet; stora markområden är redan exploaterade i området och omfattande anlägg- ningar som är nödvändiga för utökningen finns redan på platsen. Flygplatsen är av riksintresse för totalförsvaret. Länsstyrelsen bedömer också att verksamheten går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av markresurserna samt med den för området gällande kommunala översiktsplanen i enlighet med 5 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden. Dessutom skall beaktas att det rör sig om en totalförsvarsverksamhet som måste lokaliseras till Ronneby flottilj- flygplats för att riksdagens försvarsbeslut den 16 december 2004 skall kunna uppfyllas, samt att Koncessionsnämnden för miljöskydd i tidigare tillståndsprövningar godtagit lokaliseringen av den i dag tillståndsgivna verksamheten. Alltså bör den aktuella lokali- seringen godtas trots bullerstörningar och risk för påverkan på grundvattnet.

Vad gäller utökningen och förändringen av skjutverksamheten anser länsstyrelsen att den uppfyller hänsynskraven i 2 kap 1-7 §§ miljöbalken och att tillstånd till denna där- för kan medges.

Tillåtligheten enligt 2 kap 9 § miljöbalken

Om en verksamhet eller åtgärd kan befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt miljöbalken, får verksamheten bedrivas eller åtgärden vidtas endast om regeringen finner att det finns särskilda skäl. I samband med att flygverksamheten med JAS 39 Gripen på Ronneby flottiljflygplats tillstånds- prövades av Koncessionsnämnden för miljöskydd år 1995 konstaterade nämnden i sitt beslut att störningarna i flygplatsens omgivningar (i form av buller och lukt från flyg- fotogen och avgaser från flygplanen) även i fortsättningen blir så stora att verksamheten kommer att föranleda olägenheter av väsentlig betydelse. Nämnden fann dock att till- stånd till två divisioner Viggen eller JAS 39 skulle lämnas mot bakgrund av bl a den betydelse flottiljen och trafikflyget måste anses ha för landets försvar respektive kom- munikationerna i regionen.

Den utökning av helikopterverksamheten som Försvarsmakten nu söker tillstånd för innebär att antalet flygningar med helikoptrar kommer att öka väsentligt och att även

(7)

yttrande till regeringen.doc

bullerstörningarna i omgivningen kommer att öka, samt att det finns en uppenbar risk att negativ påverkan på grundvattnets kvalitet och kvantitet kommer att ske. De ökade stör- ningarna och riskerna beskrivs ovan under rubriken Lokaliseringen. Det är länsstyrel- sens uppfattning att den utökade helikopterverksamheten kan befaras föranleda skada och olägenheter av väsentligt betydelse för människors hälsa eller miljön, även om så- dana skyddsåtgärder som kan krävas enligt miljöbalken vidtas. Därför får verksamheten bedrivas endast om regeringen finner att det finns särskilda skäl.

Vad gäller frågan om särskilda skäl föreligger för att medge tillstånd gör länsstyrelsen följande bedömning. Länsstyrelsen anser att det är av särskild betydelse från allmän synpunkt att den utökade helikopterverksamheten kommer till stånd, och att tillstånd till den utökade helikopterverksamheten bör medges. Länsstyrelsen beaktar särskilt att riks- dagens Försvarsbeslut 2004 innebär en koncentration av Försvarsmaktens helikopter- verksamhet till färre platser i landet, vilket medför en ökning av helikopterverksamheten på Ronneby flottiljflygplats; om tillstånd till utökad helikopterverksamhet inte medges kan Försvarsbeslut 2004 inte uppfyllas. I sammanhanget är det även viktigt att beakta att övningar i mörkerflygning är en förutsättning för att helikopterflottiljen skall kunna producera de insatsförband som statsmakterna uppdrar åt förbandet att sätta upp, bl a i syfte att kunna genomföra internationella insatser.

Villkor

Villkor i koncessionsnämndens för miljöskydd beslut den 6 juli 1995 (ändrat genom regeringens beslut den 7 december 2000 samt genom länsstyrelsens beslut den 17 februari 2004 och den 15 december 2005)

Länsstyrelsen bedömer att villkoren i koncessionsnämndens beslut från 1995 avseende flygvägsuppföljning, oljehaltigt avloppsvatten från verkstäder och samarbetsorgan bör gälla även för den utökade helikopterverksamheten. Övriga villkor i koncessions- nämndens beslut är inte relevanta för helikopterverksamheten.

Villkor i regeringens beslut den 14 juni 2006

I beslutet fastställde regeringen villkor som bl a innebär att avisning (halkbekämpning avses) skall bedrivas så att användningen av urea minimeras under förutsättning att flygsäkerheten inte äventyras, samt att våtmark, dammar eller annan anordning skall utföras i syfte att reducera vattnets mängd av kväveinnehåll före utsläpp till recipienten.

Dessa villkor bör gälla även för den utökade helikopterverksamheten.

Länsstyrelsens beslut den 23 januari 1997

I beslutet föreskrevs att de nya flygvägarna enligt givna förslag skall gälla tills vidare, dels för militära flygplan, dels för helikoptrar samt allmän- och klubbflyg. Eftersom den utökade helikopterverksamheten innebär nya och förändrade flygvägar bör detta beslut inte längre gälla för flygvägar för helikoptrar.

(8)

Flygrörelser och flygtider för helikoptrar

De utökade flygtider och flygrörelser som Försvarsmakten ansöker om tillstånd för kommer att innebära ökade bullerstörningar för omkringboende (se ovan under rubriken Lokalisering). Enligt länsstyrelsens uppfattning är det angeläget att reducera dessa stör- ningar så mycket som möjligt. Försvarsmakten har i ansökan åtagit sig begränsningar i helikopterverksamheten t ex vad gäller antalet mörkerflygkvällar (70 kvällar av de 104 möjliga som mörkerflygperioden omfattar). Länsstyrelsen anser att Försvarsmakten i ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen visat att ytterligare inskränkningar i flyg- tider och antal flygrörelser inte är möjliga om riksdagens Försvarsbeslut 2004 skall kunna genomföras. Villkor för flygtider och flygrörelser bör därför föreskrivas i enlig- het med Försvarsmaktens yrkanden och ansökan. Det bör dock i villkor förtydligas att övningsverksamhet dygnet runt under max 20 dygn per år endast får ske i samband med nationella eller internationella åtaganden, vilket enligt länsstyrelsens uppfattning också är vad Försvarsmakten ansökt om. Dessutom bör tillståndet förenas med ett villkor av- seende flygvägar, flyghöjder och väntlägen för helikoptrar för att tydliggöra att de åta- ganden som Försvarsmakten gjort i sin ansökan avseende detta skall följas, vilket är av stor betydelse från störningssynpunkt.

Buller

Enligt Koncessionsnämndens för miljöskydd beslut den 6 juli 1995 (ändrat genom re- geringens beslut den 7 december 2000 samt genom länsstyrelsens beslut den 17 februari 2004 och den 15 december 2005) gäller följande villkor för buller för den befintliga verksamheten vid Ronneby flygflottiljplats:

”- Steg ett

9. Bullerbegränsande åtgärder skall vidtas i bostäder för permanent boende i flygplatsens omgivningar, vilka vid normala start- och landningsförhållanden med militära jetflygplan utsätts för ljudnivåer utomhus om 100 dB(A) och däröver. Målet för åtgärderna skall vara att uppnå en beräknad ljudnivå inomhus som inte överstiger ca 60 dB(A).

Bullerbegränsande åtgärder skall vidtas i bostäder för permanent boende i flygplatsens omgivningar, vilka vid flygningar med civila flygplan regelbundet i medeltal minst tre gånger per dygn mellan kl 22 och 06 utsätts för momentana ljudnivåer utomhus överstigande 80 dB(A). Målet med åtgärderna skall vara att uppnå en beräknad ljudnivå inomhus som inte överstiger ca 45 dB(A).

Som underlag för bestämningen av vilka bostäder som skall bli föremål för åtgärder skall användas teore- tiska beräkningar, varvid hänsyn inte skall tas till markdämpning. Hänsyn skall inte heller tas till den ökning av ljudnivån som uppstår vid rotestart och vid användning av efterbrännkammare (EBK) vid start med flygplan JAS 39 Gripen.

Åtgärderna ovan skall vara utförda senast den 30 juni 2004.

- Steg två

I ett andra steg skall senast den 30 juni 2007 följande åtgärder ha vidtagits.

Bullerbegränsande åtgärder skall vidtas i bostäder för permanent boende i flygplatsens omgivningar, vilka vid normala start- och landningsförfaranden med militära jetflygplan utsätts för momentana ljudnivåer utomhus om 90 dB(A) och däröver. Målet för åtgärderna skall vara att uppnå en beräknad ljudnivå inom- hus som inte överstiger ca 60 dB(A).

Bullerbegränsande åtgärder skall vidtas i bostäder för permanent boende i flygplatsens omgivningar, vilka vid flygningar med civila flygplan regelbundet flera gånger per dygn mellan kl 19 och 22 utsätts för mo-

(9)

yttrande till regeringen.doc

mentana ljudnivåer utomhus överstigande 80 dB(A). Målet för åtgärderna skall vara att uppnå en beräk- nad ljudnivå inomhus som inte överstiger ca 45 dB(A).

Vad gäller beräkningar enligt det andra steget skall dessa utföras med tillämpning av den beräknings- modell för flygbuller som på regeringens uppdrag har fastställts av Försvarsmakten och Luftfartsverket, i samråd med Naturvårdsverket, genom beslut den 26 februari 1998. Inte heller vid beräkningar för steg två skall hänsyn tas till ökningen av ljudnivån på grund av rotestart och användning av EBK vid start med flygplan JAS 39 Gripen.

I sådana fall då åtgärder enligt steg ett och två är en följd av att flygplan JAS 39 Gripen införs, behöver åtgärder inte vara utförda innan beväpning skett med detta flygplan om detta inträffar senare än ovan angivna tidpunkter.”

Enligt ansökan orsakar helikopterflygningar generellt sett lägre bullernivåer än flyg- ningar med flygplan JAS Gripen. Helikopterflygningar sker dock, till skillnad från flyg- ningar med flygplan JAS Gipen, regelbundet på kvällar under mörkerflygperioden och på nätter i samband med internationella och nationella åtaganden.

Vid start och landningar från / till FATO öster- och västerut kommer bullernivåer över 80 dB(A) enligt Försvarsmakten inte att uppkomma vid något bostadshus, vårdbyggnad eller skolbyggnad efter 2016, när övergång till flygning med enbart nya helikoptertyper skett. Fram till 2016, då flygningar med både gamla och nya helikoptertyper kommer att ske, kommer maximala bullernivåer, LAmax, över 80 dB(A) att förekomma vid åtta bo- stadshus. I samband med låginflygning med helikoptrar från söder uppkommer inom ett mindre område relativt höga bullernivåer. Vid 24 bostadshus och två lantbruksfastig- heter överskrider den maximala bullernivån, LAmax, 90 dB(A), och vid ytterligare 17 bostadshus samt 38 flerfamiljshus och fyra lantbruksfastigheter överskrider bullernivån 80 dB(A). Låginflygningar förekommer dock relativt sällan, ca 60 gånger per år vid fullt utbyggd verksamhet.

80 dB(A) är den bullernivå mellan kl 19.00 och 06.00, vid vilken bullerbegränsande åtgärder idag enligt villkor i gällande tillstånd, skall vidtas i bostäder för permanent boende. Motsvarande villkor bör föreskrivas för flygningar med helikoptrar, dock bör tidpunkten för när åtgärder skall vara vidtagna sättas till den 1 januari 2016, vilket är den tidpunkt då Försvarsmakten uppger att flygning med helikoptrar av gammal typ skall ha upphört. Dessutom bör villkoret begränsas till att gälla bostäder för permanent boende som utsätts för höga bullernivåer i medeltal minst tre gånger per dygn mellan kl 19.00 och 06.00 under mörkerflygperioden, vilket är i överensstämmelse med det vill- kor som idag gäller för bullerstörningar kvälls- och nattetid. Målet med åtgärderna bör vara att uppnå en beräknad ljudnivå inomhus som inte överstiger ca 45 dB(A), vilket även det är i överensstämmelse med i dag gällande villkor. Länsstyrelsens bedömning är att villkoret kommer att beröra endast ett fåtal bostäder, kanske inga alls, men detta måste utredas närmare av Försvarsmakten och bedömas av tillsynsmyndigheten.

(10)

Utsläpp till vatten och mark från ny helikopterplatta, start- och landningsbana för helikoptrar (FATO) samt taxibanor och vägar

Med tanke på att grundvattnet i området har mycket högt skyddsvärde samt att delar av den nya helikopterverksamheten ligger inom ett skyddsområde för vattentäkt (se ovan under rubriken Lokalisering) anser länsstyrelsen att det är särskilt angeläget att långt- gående åtgärder vidtas för att förhindra att förorening av grundvattnet sker. Försvars- makten hävdar i ansökan att grundvattnet i området rör sig mycket långsamt, klart under 100 meter per år, och att transporttiden till kommunens grundvattentäkter sydöst om flygplatsen därför blir lång, vilket skulle medföra att risken för påverkan på vatten- täkterna är liten. Enligt länsstyrelsens uppfattning är uppgiften om grundvattnets flödes- hastighet mycket osäker. Flödeshastigheten har bestämts i en enda punkt (öster om landningsbanan i höjd med Sänksjön) och med hjälp av ett grundvattenrör som delvis var igenslammat. Dessutom är det Darcys hastighet som bestämts, inte den verkliga flödeshastigheten som är högre än Darcys hastighet och beroende av jordartens porosi- tet. Ingen hänsyn har tagits till de komplexa geohydrologiska förhållandena i Bredåkra- deltat. I enlighet med försiktighetsprincipen måste grundvattnets flödeshastighet antas vara betydligt högre än den som Försvarsmakten angett, troligtvis flera 100 meter per år att döma av jordlagerföljden och utbredningen av genomsläppliga jordarter i området enligt utförda geologiska undersökningar (se t ex Länsstyrelsens i Blekinge län Medde- lande 1978:4 ”Geovetenskaplig inventering av Bredåkradeltat”). I sammanhanget skall också beaktas att grundvattendelaren i området inte sammanfaller med vattenskydds- områdets gräns, utan ligger väster om denna, samt att SGU i sitt yttrande påpekar att området är infiltrationskänsligt och att utsläpp eller läckage kan påverka grundvatten- magasinen som bl a försörjer den kommunala grundvattentäkten.

Försvarsmakten har i ansökan föreslagit att dagvatten från hårdgjorda ytor och tak i för- sta hand skall avledas till infiltration, i vissa fall efter passage av oljeavskiljare och / eller oljefälla. Syftet med detta är att säkerställa oförändrad grundvattenbildning inom vattenskyddsområdet. Länsstyrelsen bedömer dock att infiltration av delar av dagvatten skulle innebära en oacceptabel risk förorening av grundvattnet i området. De provtag- ningar som idag görs på grundvattnet i flygplatsområdet visar enligt länsstyrelsens upp- fattning att en påverkan på grundvattnets kvalitet sker.

Enligt länsstyrelsens bedömning är det mer angeläget att skydda grundvattnets kvalitet än kvantitet i området. En sänkning av grundvattennivån i området kan återställas på relativt kort tid, medan en påverkan på grundvattnets kvalitet kan bestå under mycket lång tid och innebära att grundvattnet inte kan användas för produktion av dricksvatten.

Infiltration av förorenat dagvatten måste därför så lång som möjligt undvikas. Inom vattenskyddsområdet bör dagvatten över huvud taget inte få infiltreras, något som För- svarsmakten också åtagit sig; detta bör föreskrivas i villkor. Utanför vattenskydds- området bör dagvatten som kan vara förorenat med urea, olja och / eller metaller inte få avledas till infiltrationsanläggning, vilket bör föreskrivas i villkor. Dagvattnet bör i stället avledas till den våtmark eller annan reningsanordning som enligt regeringens beslut den 14 juni 2006 skall anläggas för rening av kväveförorenat vatten. Det bör även i villkor föreskrivas att dagvatten som kan vara förorenat av petroleumprodukter skall passera oljeavskiljare klass 1 och / eller oljefälla innan det avleds till våtmarken / re- ningsanordningen. Visst dagvatten bör dock kunna infiltreras i området utan problem, t ex dagvatten från tak och andra ytor som inte kan vara förorenade av oljeprodukter, urea eller metaller.

(11)

yttrande till regeringen.doc

Av flygsäkerhetsskäl är urea för närvarande det enda kemiska halkbekämpningsmedel som kan användas i Försvarsmaktens verksamhet. Enligt ansökan kommer helikopter- plattan och FATO endast i undantagsfall att halkbekämpas med urea. Normalt tillämpas mekaniska halkbekämpningsmetoder. Försvarsmakten har åtagit sig att rilla FATO för att minska behovet av halkbekämpning med urea. Länsstyrelsen anser att det är angelä- get att minska användningen av urea så mycket som möjligt i området, med tanke på att urea orsakar förhöjda halter av kväve i grundvattnet. Försvarsmakten har uppgivit att det är möjligt att rilla alla ytor som behöver halkbekämpas och att detta skulle minska ureaförbrukningen. Länsstyrelsens uppfattning är att rillning av ytor som behöver halk- bekämpas utgör bästa teknik enligt 2 kap 3 § miljöbalken och att detta därför skall före- skrivas som villkor.

Inom vattenskyddsområdet är det särskilt angeläget att urea inte infiltrerar i marken och når grundvattnet. För att säkerställa skyddet av grundvattnet i skyddsområdet bör därför i villkor föreskrivas att spridning av urea skall ske så att urea, och vatten förorenat av urea, inte kan infiltrera i marken inom vattenskyddsområdet.

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegations yttrande har beslutats av delegationens ord- förande Bengt Johansson och miljösakkunnige Per-Olof Appelkvist. Miljöskydds- handläggare Åsa Olofsson har varit föredragande.

Bengt Johansson Per-Olof Appelkvist

Bilagor:

1. Ansökningshandlingar i original (dnr 551-4148-07)

2. Koncessionsnämndens för miljöskydd beslut den 6 juli 1995 (nämndens dnr 191-172-94) 3. Länsstyrelsens beslut den 23 januari 1997 (dnr 243-4482-96)

4. Regerings beslut den 7 december 2000 (regeringens målnr M1995/3326/Na, M1998/3887/Na) 5. Länsstyrelsens beslut den 17 februari 2004 (dnr 551-9044-03)

6. Länsstyrelsens beslut den 15 december 2005 (dnr 551-4278-05)

7. Regerings beslut den 14 juni 2006 (regeringens målnr M2003/1140/F/M, M2004/4405/F/M)

Kopia utan bilagor till:

Försvarsmakten (sökanden) Generalläkaren

Ingemar Robertsson, F17 Akten

Miljöskydd Centraldiariet

Länsledningen ÅO

AT BJ POA Ulf Kjellgren

Administrativ service

”press”

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :