Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag

Download (0)

Full text

(1)

Regionfullmäktige

PROTOKOLLSUTDRAG

Datum 2017-11-28

1 (2)

§ 136 Skånska flaggan

Diarienummer 1702939

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag

1. Regionfullmäktige fastställer den gulröda korsprydda skånska flaggan som flagga för Skåne i syfte att den ska kunna användas i officiella sammanhang.

2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utfärda föreskrifter för flaggning.

3. Regionfullmäktige rekommenderar kommunerna i Skåne att använda den röd gula korsprydda flaggan i sammanhang då det ska flaggas skånskt.

Reservation

Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet lämnar en reservation enligt bilaga 30.

Yrkanden

Henrik Fritzon (S) yrkar, med instämmande av Carl Johan Sonesson (M), Patrik Jönsson (SD), Birgitta Södertun (KD) och Gilbert Tribo (L), bifall till regionstyrelsens förslag.

Mikael Persson (V) yrkar, med instämmande av Sara Svenson (V), avslag på regionstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att region- fullmäktige har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.

Votering begärs och regionfullmäktige fastställer följande propositions- ordning.

Den som bifaller regionstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Mikael Perssons (V) med fleras yrkande röstar nej.

Voteringen utfaller med 127 ja-röster mot 8 nej-röster. 14 ledamöter avstod från att rösta. Bilaga 31.

Regionfullmäktige har således beslutat i enlighet med regionstyrelsens

förslag.

(2)

Datum 2017-11-28 2 (2)

Sammanfattning

I detta ärende föreslås att den gulröda skånska flaggan fastställs som flagga för Skåne i syfte att den ska kunna användas i officiella sammanhang, samt rekommenderas de skånska kommunerna att använda denna flagga i

sammanhang då det ska flaggas skånskt.

I ärendet finns följande dokument

1. Regionstyrelsens beslut 2017-10-05, § 208 2. Skrivelse från Riksarkivet

Vid protokollet Gustaf Hallqvist Rätt utdraget intygar

Maria Dahlberg

Sänt till:

Regionstyrelsen

Samtliga Skånes kommuner

Region Skåne Regionfullmäktige

(3)
(4)
(5)
(6)

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :