• No results found

Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 24 kap. 3 § och 27 kap. 20 § lagen (2015:1016) om resolution ska ha följande lydelse.

24 kap.

3 § Bestämmelser om förfarandet vid likvidation av ett företag som om- fattas av denna lag finns i

–6 kap. 1 a och 2 b §§ sparbankslagen (1987:619),

–9 kap. 1 a och 4 b §§ lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

–10 kap. 31 § tredje stycket lagen (2004:297) om bank- och finansie- ringsrörelse,

–25 kap. 4 a och 10 a §§ aktiebolagslagen (2005:551), och

–17 kap. 46 och 47 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

27 kap.

20 § Den som är avgiftsskyldig ska lämna de uppgifter till Riksgälds- kontoret som myndigheten behöver för att fastställa den avgiftsskyldiges avgift. Uppgifter om avgiftsunderlaget ska ha granskats av en revisor som utsetts i enlighet med 4 a kap. 1 § sparbankslagen (1987:619), 7 a kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 8 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

SFS 2018:734

Publicerad den 8 juni 2018

References

Related documents

1 § 3 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatte- verkets beskattningsverksamhet och i verkets handläggning enligt lagen (2007:324)

2 § Ett kreditinstitut ska på begäran lämna uppgifter till Arbetsför- medlingen om en arbetsgivares förhållande till institutet, om uppgifterna behövs för

b) av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter, c) enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och 22 b

vilka upplysningar ett institut eller något annat koncernföretag ska lämna till Riksgäldskontoret för dess verksamhet enligt denna lag,

för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som är skyldig att lämna uppgifter enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller lagen (2015:1016) om resolution, om

1 § 3 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Krono- fogdemyndighetens verksamhet med utsökning och indrivning, skuld- sanering,

b) skuldinstrument som inte är derivat eller innefattar derivat och vars ursprungliga löptid är minst ett år, om borgenärens rätt till betalning enligt 18 § första

1 och 5 §§ lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet ska ha följande lydelse. 1 § 2 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Tullverkets