• No results found

DELPROV XYZ – MATEMATISK PROBLEMLÖSNING

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "DELPROV XYZ – MATEMATISK PROBLEMLÖSNING"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

– 2 –

1. x x

124

53 8

+ =

Vad är x?

A 3 B 4 C 5 D 403

2. Linjerna L1 och L2 är parallella.

Vad är 3x+2y?

A 60°

B 90°

C 120°

D 150°

17 A reg, kvant 2, version 5 xyz kva nog.indd 2 2017-01-16 10:37:39

(2)

3. Talen 7, 13, 18, 20 och x har medelvärdet 15. Vad är x?

A 13 B 15 C 17 D 19

4. x och y är positiva heltal sådana att x#6 och y#3.

Vilket är det största möjliga primtal som 2 +x y kan vara?

A 11 B 13 C 17 D 19

(3)

– 4 –

5. De tre punkterna A, B och C bildar triangeln ABC i ett koordinatsystem.

A = (1, –4) B = (4, 2) C = (–1, 2)

Vad är arean av triangeln ABC?

A 8 areaenheter B 10 areaenheter C 15 areaenheter D 30 areaenheter

Det tomma koordinatsystemet kan användas för att lösa uppgiften.

6. Om a2 = 7 vad är då (3a)2?

A 21 B 42 C 63 D 147

17 A reg, kvant 2, version 5 xyz kva nog.indd 4 2017-01-16 10:37:39

(4)

7. A och B är två positiva heltal som är mindre än tio.

1000

$ + 100

P 7= A$ +4$10+B$1 1000

$ + 100

Q 4= A$ +8$10+B$1 Vad är differensen mellan P och Q?

A 2 060 B 2 960 C 3 040 D 3 940

8. Vad är 33

? A 3

1

B 1 C 3 D 3

(5)

– 6 –

9. x, y, z och w är negativa tal. Vilket alternativ är med säkerhet korrekt om zw > xy?

A w > x B –z > –y C xz > yw D –xy > –zw

10. f x( )=2 5$ x

Vad är f( )1 -f( )0 ?

A 5 B 8 C 9 D 10

17 A reg, kvant 2, version 5 xyz kva nog.indd 6 2017-01-16 10:37:40

(6)

11. x ! -1

Vilket av uttrycken motsvarar 2x1 2 x 6 2 6 + - + ?

A -4x1+4 B -2x1+2 C 4x1 4

+ D 6x1 6

+

12. Kvadraten ABCD har hörnen på en cirkel med radien 5 cm. Hur stor andel av cirkelns yta täcks av kvadratens yta?

A 32

References

Related documents

D Grafens skärningspunkt med y-axeln hamnar längre från origo.. Linjens lutning

Två personer lämnar gruppen, vilket gör att medelåldern sjunker till 10 år.. En av personerna som lämnar gruppen är

En figur är sammansatt av en kvadrat med sidan 4 cm och en cirkelsektor med medelpunkten M och radien

Erik frågade sina 29 klasskamrater hur många timmar de hade pluggat under föregående helg.. Svaren redovisas i

Man skär tvärs över hela kakan åtta gånger på längden och fem gånger på bredden... En blå knapp och två gröna knappar läggs slumpmässigt ut på

Adam, Bertil, Cesar och David sätter sig slumpmässigt ner på var sin sida av ett litet kvadratiskt bord... Två cirklar tangerar varandra och

Avståndet från jorden till månen är 384 miljoner meter.. Medellängden för x flickor är

Arean av en cirkel är 16 cm 2 större än arean av en kvadrat med sidan