• No results found

DELPROV XYZ – MATEMATISK PROBLEMLÖSNING

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "DELPROV XYZ – MATEMATISK PROBLEMLÖSNING"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1. 13 – x = –24 Vad är x?

A –37 B –11 C 11 D 37

2. Vilken av punkterna ligger på linjen L?

(2)

3. Kalle har 18 burkar med 35 kulor i varje burk. Hur många fler burkar behövs om det istället ska vara 30 kulor i varje burk?

A 2 B 3 C 4 D 5

4. Vilket svarsalternativ motsvarar uttrycket x x x 7 27+91 ? A x – 13

B 7x2 – 13 C x + 13 D 7x2 + 13

(3)

5. Vad är 4000000 0 0000025?$ , A 101

B 102 C 103 D 104

6. 0° < x < 180°

Linjerna L1 och L2 är parallella. Vad är vinkeln v uttryckt i x?

(4)

7. Om x och y är heltal sådana att < <x 0 y, vad är då med säkerhet korrekt?

A <

yx 0 B x6<y6 C x y 0+ = D < xy

0

8. Vilket svarsalternativ motsvarar uttrycket x y x y^ - hc 1+ 1m ? A xy

x y-

B x y x y + -

C xy x2-y2

D yx x y 2

- +

(5)

9. En figur är sammansatt av en kvadrat med sidan 4 cm och en cirkelsektor med medelpunkten M och radien 4 cm. Vad är arean av figuren?

A (6r +8) cm2 B (6r +16) cm2 C (12r +8) cm2 D (12r +16) cm2

10. Vad är 4^- h-1+ -^ 2h-2+ -^ 1h0-32? A –9,5

B –8 C 2 D 10

(6)

11. y!0

Medelvärdet av de fyra talen 1, 2x, 5 och 2 är y

2 . Vad är x?

A y 4 4- B y

2 4- C y 4- D 2y-4

12. ( )f x xx 44

= -+

Vilket svarsförslag är störst?

A f -( 5) B f -( 2) C f 0( ) D f 3( )

References

Related documents

Två personer lämnar gruppen, vilket gör att medelåldern sjunker till 10 år.. En av personerna som lämnar gruppen är

Erik frågade sina 29 klasskamrater hur många timmar de hade pluggat under föregående helg.. Svaren redovisas i

Man skär tvärs över hela kakan åtta gånger på längden och fem gånger på bredden... En blå knapp och två gröna knappar läggs slumpmässigt ut på

Adam, Bertil, Cesar och David sätter sig slumpmässigt ner på var sin sida av ett litet kvadratiskt bord... Två cirklar tangerar varandra och

Avståndet från jorden till månen är 384 miljoner meter.. Medellängden för x flickor är

Arean av en cirkel är 16 cm 2 större än arean av en kvadrat med sidan

bildas genom att föregående tal multipliceras med heltalet x och den erhållna produkten subtraheras med heltalet y... En mindre kvadrat med sidan x cm är inritad i en

Om punkterna förbinds med räta linjer, hur stor blir arean som begränsas av dessa linjer. A 10 areaenheter B 12 areaenheter C 15 areaenheter D