Det är dessutom oklart hur behovet av frukt- och grönt-påsar motsvarar behovet av matavfallspåsar

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Mellanskånes Renhållnings AB

Box 94, 241 22 Eslöv

Besöksadress: Åkerivägen 3, Eslöv

Tel 0413-684 40 merab.se

Eslöv 2021-03-05 Hörby kommun

242 80 Hörby

Svar på remiss från Hörby kommun gällande motion om att använda kommunens makt till att uppnå det nationella målet att minska plastpåsar i miljön, KS 2020/249

MERAB hänvisar den information som finns på branschorganisationen Avfall Sveriges hemsida (https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/vanliga-fragor- och-svar/matavfallspasar-i-butik/):

”Avfallstaxan får användas till att finansiera sådan avfallshantering som kommunen är skyldig att utföra enligt miljöbalken (MB) eller andra föreskrifter antagna med MB som grund (27:4 MB). Taxan får bestämmas till högst det belopp som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för renhållningen. Taxan får inte användas till att finansiera kostnader för avfallshantering som ligger utanför det kommunala ansvaret för hushållsavfall. Avräkning ska ske av kostnader när anläggningar eller utrustning används för andra ändamål än att fullgöra den kommunala renhållningsskyldigheten (27:5 MB).

Utifrån detta kan en kommun inte tillhandahålla matavfallspåsar gratis till matbutiker för att användas av butikens kunder för att frakta hem frukt och grönsaker. Långsökt skulle man kunna fundera på om ett sådant upplägg skulle kunna ses som ett sätt att distribuera matavfallspåsar till kommunmedlemmarna. Det finns dock flera problem med att betrakta upplägget på det viset. Butikens kunder kan ju lika gärna komma från någon annan kommun och kostnaden för matavfallspåsar ska då inte belasta taxekollektivet i den kommun där butiken ligger. Det är dessutom oklart hur behovet av frukt- och grönt-påsar motsvarar behovet av matavfallspåsar. Det är möjligt att en kommunmedlem behöver betydligt fler frukt- och grönt-påsar för att transportera hem vad den handlar än vad den senare behöver för sitt matavfall.

Framför allt inbegriper ett sådant här upplägg inte bara ren distribution utav påsar utan även hemtransporten av frukt och grönt. Det är en funktion/ett ändamål som tydligt ligger utanför den kommunala renhållningsskyldigheten”.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår därför MERAB:s styrelse att motionen avslås, då förslaget inte är förenligt med gällande lagstiftning.

Styrelsen för Mellanskånes Renhållnings AB

Figure

Updating...

References

Related subjects :