• No results found

anatomiövning Nervsystemet.pdf: OM6540 V20 Anatomi, fysiologi, farmakologi och mikrobiologi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "anatomiövning Nervsystemet.pdf: OM6540 V20 Anatomi, fysiologi, farmakologi och mikrobiologi"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Meninges –hjärn- eller ryggmärgshinnor: CNS dura mater - hårda hjärn- och ryggmärgshinnan, arachnoidea - spindelvävshinnan och

pia mater - mjuka hjärn- och ryggmärgshinnan. Plexus choroideus - kärlrik veckbildning,

arachnoidal villi –utskott från arachnoidean/ arknoidalknottor, sinus sagittalis superior -”en stor ven i huvudet”,

ventriculus lateralis dx/sin - höger och vänster sidoventrikel ventriculus tertius - 3:e hjärnventrikeln,

aquaeductus cerebri - akvedukten samt ventriculus quartus - 4:e hjärnventrikeln, encephalon –hjärna,

cerebrum –storhjärnan, cerebellum –lillhjärnan, diencephalon –mellanhjärna, truncus encephali - hjärnstammen, corpus callosum - hjärnbalk, cortex cerebri - - storhjärnsbark, gyri –hjärnvindlingar,

sulci –fåra,

sulcus centralis - centralfåra, sulcus lateralis - sidofåra. hemispharium –hemisfär, lobus frontalis - pannlob, lobus parietalis - hjässlob, lobus temporalis - tinning lob, lobus occipitalis - nacklob, lobus insularis –del av hjärnbark, thalamus –talamus,

hypothalamus –hypothalamus, nuclei basales - basala ganglier

hippocampus –hippokampus/”sjöhästen”, amygdala –mandelkärnan

mesencephalon –mitthjärna, pons –bryggan,

medulla oblongata - förlängda märgen, medulla spinalis -Ryggmärg

PNS

n Olfactorius - luktnerv, n Opticus - synnerv, n Trigeminus - trillingnerv, n Facialis - ansiktsnerv, n Vagus - hjärt-lung-mag nerv, plexus cervicalis - halsnervfläta, plexus brachialis - armnervfläta, plexus lumbalis - ländnervfläta, plexus sacralis - korsbensnervfläta, n radialis - strålbensnerv,

n phrenicus - mellangärdsnerv, n ischiadicus - ischiasnerv

Spinalnerver: Kunna antal och namngivning, C1-8, T1-12, L1-5, S1-5, Blodkärl

a carotis communis dx/sin -gemensamma halsartären a carotis interna dx/sin -inre halsartär,

a carotis externa dx/sin.-yttre halsartär a vertebralis dx/sin. –kotartär

a basilaris -“hjärnbasartären”

a cerebri media dx/sin -hö/vä mellersta storhjärnartären a cerebri anterior dx/sin -hö/vä främre storhjärnartär a cerebri posterior dx/sin -hö/vä bakre storhjärnartär

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

SINNESORGANEN Cornea –hornhinna iris –regnbågshinna, retina –näthinna,

Macula lutea –gula fläcken Corpus vitreum –glaskropp sclera –senhinna,

cochlea –hörselsnäcka,

membrana tympani–trumhinna.

Malleus, incus och staples –hörselbenen (hammaren, städet och stigbygeln) Utriculus och sacculus –

References

Related documents

Tidens offentlighetsbegrepp reste dock till en början hinder när kvinnorna skulle integreras i "den filantropiska offentlig- heten.' Den religiösa diskursens ortodoxa

Lösningen på problemet med dekonstruk- tionen av kategorin kvinnor blir enligt Saari- nen: "Grunden till att kvinnor kan föras sam- man i en kategori utgörs då inte av en

Intresset för att diskutera samband mellan kropp, kön, sexualitet och makt, har i ett in- ternationellt perspektiv stadigt ökat inom kvinnorörelsen och kvinnoforskningen alltse-

Förutom detta - el- ler, i själva verket, istället för detta - måste vi söka svaret på varför även de mänskliga varel- ser på vilka de fysiologiska beskrivningarna av

I rättens skrivelse står att läsa att ingen under livstiden kunnat ana att han varit annat än man "emedan han sig altid sielf derföre utgifwit, haft twänne hustrur, och med

Begreppet "queerteori" är liksom "feminis- tisk teori" hämtat från en utomakademisk po- litisk verklighet utan att därför själv utgöra en politisk ideologi.

This artide delves into the difficulties Wes- terners may have in entering an Egyptian women's world, especially in times of triumph for Islamic ideas and a concomitant

Thanks to their conscious commitment to the Revolution and the ideals and interests of the masses, and their correct understanding of the national characteristics of