• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordning en (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen

Utfärdad den 3 maj 2018

Regeringen föreskriver att 24 § förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen ska ha följande lydelse.

24 § Kustbevakningen ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON

Maria Lindeberg (Justitiedepartementet)

SFS 2018:480

Publicerad den 15 maj 2018

References

Related documents

Förordning med instruktion för Integritetsskyddsmyndigheten 1 § 1 Integritetsskyddsmyndighetens uppgift är att arbeta för att människors grundläggande fri- och

Bolagsverket ger även ut en tidning för kungörelser av insända års- redovisningar och revisionsberättelser samt meddelande av näringsförbud och

17 a § Kustbevakningen ska stödja Polismyndigheten med sjötransport, flygtransport och flygspaning i enlighet med förordningen (2020:726) om Kustbevakningens stöd

dödande av en förkommen inteckningshandling enligt 4 § andra stycket lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling i de fall Bolagsverket är inskrivningsmyndighet,.. dödande

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen ska införas en ny paragraf, 10 a §, och närmast före 10 a § en ny rubrik av

rättsmedicinska åldersbedömningar på uppdrag av domstol, allmän åklagare, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Migrationsverket,6. rättsmedicinsk medverkan i övrigt

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:1174) med instruktion för övervakningsnämnderna ska ha följande lydelse. 9 § En underrättelse om en övervakningsnämnds

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket ska ha följande lydelse. 3 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består