• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen

Utfärdad den 28 maj 2020

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen ska införas en ny paragraf, 10 a §, och närmast före 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Gränskontroll

10 a § Kustbevakningen får medverka i Europeiska unionens operativa samarbete för förvaltningen av Schengenområdets yttre gränser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg (Justitiedepartementet)

SFS 2020:382

Publicerad den 29 maj 2020

References

Related documents

ta tillvara möjligheten att bedriva tjänsteexport, inklusive bistånds- finansierad sådan, som är direkt kopplad till myndighetens kärnverksamhet och som ligger inom ramen

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen närmast efter rubriken ”Vissa uppgifter inom sjöövervakningen” ska införas en

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse. Denna förordning träder

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket ska införas en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse. Denna förordning träder i

verka för att tiden för utfärdande av intyg om permanent uppehållsrätt, uppehållskort och permanenta uppehållskort blir så kort som möjligt utifrån ärendets beskaffenhet,..

Ytterligare bestämmelser om Kustbevakningen finns i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen. På regeringens vägnar

Bestämmelser om myndighetens rätt att ta ut avgifter finns även i förord- ningen (2019:223) om tobak och liknande produkter och i förordningen (2019:224) om avgifter för

13 § Vid miljöräddningsinsatser till sjöss får Kustbevakningen även begära bistånd från och lämna bistånd till de länder som deltar i samarbetet inom ramen