• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020 ska ha följande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om sådant omställningsstöd som Skatteverket får lämna till företag enligt lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Omställningsstöd får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 12 oktober 2020 i ärende SA.58631 (2020/N) respektive SA.58822 (2020/N), med de ändringar som följer av kommissionens ändringsbeslut den 23 november 2020 i ärende SA.59563 (2020/N).

Enligt kommissionens beslut får ett beslut av Skatteverket att bevilja omställningsstöd inte fattas efter den 30 juni 2021.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand (Finansdepartementet)

SFS 2020:1097

Publicerad

den 4 december 2020

References

Related documents

– prövar överklaganden av sådana beslut av Etikprövningsmyndigheten som anges i 7 § lagen (2021:603) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till

4 § årsredovisningslagen är berättigade till omställningsstöd enligt första stycket, avser det högsta stödet hela koncernen och fördelas på respektive stödberättigat

Förordningen innehåller även bestämmelser om viss ersättning för karensavdrag som har gjorts enligt 6 § andra stycket lagen om sjuklön samt bestämmelser om utlämnande

3 § Konsumentverket prövar frågor om sanktionsavgifter enligt 13 § lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsför- ordning, när det gäller

1 § Statens jordbruksverk, Livsmedelsverket, Sametinget och Tillväxtverket får enligt denna förordning lämna statligt stöd till företag för åtgärder inom ramen

12 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt och en ansökan enligt 13 § i denna förordning får över- föras elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter som

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till konsumentkreditlagen (2010:1846) i fråga om den upplysning som enligt 7 b § den lagen ska lämnas

Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord- ning och föreskrifter som har meddelats