• No results found

Lag om ändring i lagen (2020:548) om omställningsstöd

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2020:548) om omställningsstöd"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2020:548) om omställningsstöd

Utfärdad den 15 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (2020:548) om omställningsstöd ska ha följande lydelse.

5 § En ansökan om omställningsstöd prövas av Skatteverket och ska innehålla följande uppgifter:

1. nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för de månader som stödet avser och nettoomsättningen för referensperioden,

2. vad nedgången i nettoomsättning beror på,

3. om företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020,

4. de fasta kostnader som ansökan avser,

5. ett skriftligt undertecknat yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag om det sökta omställningsstödet uppgår till minst 100 000 kronor,

6. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på,

7. statligt stöd som företaget har tagit emot för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på, och

8. de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut om omställningsstöd.

Uppgifterna i en ansökan om omställningsstöd ska lämnas på heder och samvete.

1. Denna lag träder i kraft den 19 april 2021.

2. Bestämmelsen i 5 § första stycket 3 i den äldre lydelsen tillämpas på ansökningar om stöd som kom in till Skatteverket före den 25 februari 2021.

På regeringens vägnar ÅSA LINDHAGEN

Niklas Ekstrand (Finansdepartementet)

1 Bet. 2020/21:SkU36, rskr. 2020/21:247.

SFS 2021:284

Publicerad den 16 april 2021

References

Related documents

Utmätning får dock göras först efter att Kronofogdemyndigheten har fått tillfälle att ta fordran i anspråk enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning

På regeringens vägnar EVA NORDMARK.

Om arbetsgivaren anordnar kompetensinsatser under den arbetsbefriade tiden och vill ha ersättning för kostnader för insatserna enligt 17 a § ska även de närmare förutsättningarna

När preliminärt stöd har lämnats enligt 5 § ska anmälan ha kommit in till Skatteverket inom två kalendermånader från avstämningstidpunkten.. När preliminärt

Kostnaden för en utförd åtgärd får dock inte beräknas högre än ett belopp motsvarande vårdgivarens pris för åtgärden för den aktuella patienten.. Ersättningsperioden enligt

Uppgifter och handlingar om godkända lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss

b) av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter, c) enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och 22 b

1 § 3 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatte- verkets beskattningsverksamhet och i verkets handläggning enligt lagen (2007:324)