Bollebygds kommun - mål och budget Reviderad

Full text

(1)

Dnr: KS2012/229

Bollebygds kommun - mål och budget 2013-2015 Reviderad

Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-22 § 173

(2)

1. Styrmodell och mål

1.1 Styrmodell

Kommunens styrmodell som gäller fr o m budget 2013 beskriver ansvarsfördelning och roller avseende fastställande och uppföljning av mål, gemensamma begrepp, principer för mål, tidplan etc. Styrmodellen bidrar till att skapa helhetsperspektiv, samordning mellan nämnder samt ökad transperens i kommunens budget- och uppföljningsprocess.

1.2 Övergripande mål, nämndsmål och nyckeltal

Kommunfullmäktige utövar styrning genom att besluta om kommunens vision, övergripande mål, övergripande strategier, strategiskt inriktningsdokument, nämndsmål, mål för god ekonomisk hushållning, nyckeltal, driftbudgetramar samt investeringsbudget för styrelse och nämnder.

Beslut om nämndsmål och nyckeltal gäller i ett år och utgör en del av kommunfullmäktiges budgetbeslut.

För att ha modet att begränsa antalet nämndsmål, kompletteras nämndsmålen med ett antal nyckeltal. Nedan redovisas av kommunfullmäktige angivna nämndsmål 2013 kopplade till kommunens övergripande mål.

1.2.1 Kommunstyrelsens mål 1.2.1.1 Bra vård, skola och omsorg

1. Kommunen skall föra en öppen dialog med brukare, anhöriga och medborgare.

Medborgar- och brukarsservicen ska öka. Minst 85 procent av medborgarna ska uppleva att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunen. *

2. Medarbetarna i de kommunala verksamheterna skall ha en arbetsmiljö som gör att man både kan och vill arbeta fram till pensionsåldern. Kommunens sjukfrånvaro skall minska.*

3. Kommunen skall ha kompetent och professionell personal. Andelen medarbetare med relevant utbildning och behörighet ska öka.*

1.2.1.2 Hållbar utveckling med härlig livsmiljö

1. Kommunen skall verka för ett bra föreningsliv och träffpunkter. Antalet deltagartillfällen i föreningsverksamhet ska öka.

2. Kommunen skall tillämpa en hållbar användning av naturresurser. Med detta menas resurshushållning, långsiktigt hållbara bebyggelsesystem, kretsloppsfunktioner och biologisk mångfald. Energiförbrukningen i kommunens fastigheter skall minska med 2 procent.

1.2.1.3 Tillgänglighet och goda kommunikationer

1. IT-kommunikationen i hela kommunen skall byggas ut. Antalet hushåll med möjlighet till bredband med minst 50 Mbit/s skall uppgå till 5 procent (idag 3 procent).

2. Kommunen skall arbeta för bättre kollektivtrafik. Andelen som reser med kollektivtrafik till och från arbete och studier ska öka.

3. Kommunen skall arbeta för bättre kollektivtrafik. Antalet resor med kollektivtrafik inom kommunen (närtrafiken) skall öka.

(3)

1.2.2 Barn- och utbildningsnämndens mål 1.2.2.1Bra vård, skola och omsorg

1. Alla barn och elever ska utifrån sina egna förutsättningar ges möjlighet att nå så långt som möjligt. Alla elever ska vara behöriga till gymnasieskolan.

2. Kommunen skall ha kompetent och professionell personal. I Bollebygds kommun arbetar det medarbetare med formell utbildning och erfarenhet för de uppgifter de skall utföra. Andelen behöriga pedagoger i undervisningen ska öka.

3. Kommunen skall föra en öppen dialog med brukare, anhöriga och medborgare.

Barn/elever och vårdnadshavare ska ha information om hur det går i lärandet.

1.2.2.2 Hållbar utveckling med härlig livsmiljö

1. Kommunen skall tillämpa en hållbar användning av naturresurser. Andelen ekologiska livsmedel skall öka från 10 procent 2012 till 15 procent 2013.

1.2.3. Omsorgsnämndens mål 1.2.3.1 Bra skola, vård och omsorg

1. Antalet ärenden där barnperspektivet har beaktats ska öka.

2. Kommunen skall föra en öppen dialog med brukare, anhöriga och medborgare.

Brukarnas delaktighet ska öka.

3. Kommunen skall ha en uttalad och kommunicerad värdegrund Verksamheterna ska bygga på respekt för människors självbestämmande, integritet samt solidaritet med svaga och utsatta. Brukarnas trygghet ska öka.

1.2.4 Nämndernas nyckeltal Tabell 1: Nämndernas nyckeltal

Nämnd Nyckeltal Aktuellt Grön Gul Röd

värde

BUN Jag känner mig trygg i skolan 97% >97% 91-96% <90%

BUN Meritvärde år 9 (Betyg) 216 >211 201-211 <200

BUN Andel elever som slutför gymnasieskolan inom 4 år 79% >80% 76-80% <75%

ON Andel barn i familjer som haft försörjningsstöd 3,5 % <3,7% 3,7-4,0% >4 %

ON Bemötande , Hemtjänst 71% >80% 80-60% <60%

ON Bemötande , Särskilt boende 47% >80% 80-60% <60%

KS Medarbetarenkät ”bollebygds kommun är en bra arbetsgivare” 89 % >75 % 50-74% >50%

KS Ranking ”trygg, säker kommun” 5 <20 21-100 >101

KS Befolkningsutveckling - 0,2% >1% 1-0,7% <0,7%

KS Sysselsättningsgrad 83,1 >82 82-75 <75

KS Näringslivsranking 32 <70 71-219 >220

KS Andel av befolkningen som är högutbildad (minst 3-

årig eftergymnasial utbildning) 19 >20 15-19 <15

(4)

1.3 Mål för god ekonomisk hushållning 1.3.1 Bakgrund

Kommunallagen stadgar att varje kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning skall anges för verksamheten. Utöver detta skall finansiella mål anges.

I regeringens proposition 2004/05:100 ges följande tolkning av begreppet ”god ekonomisk hushållning”:

”Varje generation bör bära kostnaderna för den service som generationen själv beslutat om och själv konsumerar.”

1.3.2 Mål för verksamheten

Genom att formulera tydliga mål har de förtroendevalda möjlighet att staka ut den politiska färdriktningen. För att kunna följa upp om verksamheten är effektiv eller ej krävs att det formuleras mål som är tydliga och mätbara. De mål som anges för verksamheten står i relation till de ekonomiska resurser som ställs till förfogande.

Kommunfullmäktige beslutar i budget om övergripande mål för respektive styrelse/nämnds verksamhet vilka är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Målen följs upp i årsredovisning, och i delårsrapport per den 31 augusti.

För 2013 föreslås nämnderna ta fram förslag till mål för god ekonomisk hushållning.

Nämndernas mål för god ekonomisk hushållning hanteras som ett särskilt ärende av kommunfullmäktige i början av 2013. Hanteringen utgör ett avsteg från styrmodellen som anges ovan.

1.3.3 Finansiella mål

En god finansiell ställning är viktig för en kommun eftersom det ger en rimlig handlingsfrihet. Planperiodens låga budgeterade resultat kombinerat med en hög investeringsnivå kommer att medföra att Bollebygds kommuns finansiella ställning försvagas. I det längre perspektivet är dock målsättningen fortsatt att stärka

kommunens finansiella ställning.

Kommunens resultatmål

• Målet för planperioden är att uppvisa positivt ekonomiskt resultat. Som en konsekvens av detta skall kommunens egna kapital öka under planperioden.

Det ekonomiska resultatet ska över tid motsvara 2 procent av intäkterna från skatteintäkter och statsbidrag.

En avsättning om 5 mkr, vilken hanteras genom ett sänkt resultat 2012, kommer att göras i bokslut 2012. Avsättningen föreslås i denna handling ianspråktas 2013. Detta medför att kommunens resultatmål inte kommer att uppfyllas 2013.

Kommunens mål för soliditet

• Kommunens soliditet skall långsiktigt förbättras.

(5)

Bollebygds kommun är inne i en period av omfattande investeringar, för perioden 2013-2015 uppgår planerade investeringar och exploateringar till 114 000 tkr. Under denna period uppgår de egna medel som finns att tillgå till cirka 47 000 tkr. Följden av detta blir att finansieringen till mer än hälften kommer att ske genom upptagande av lån. Kommunens tillgångar kommer under en följd av år att växa snabbare än kommunens egna kapital, vilket kommer att medföra en försämrad soliditet.

Kommunens soliditet beräknas vid ingången av 2013 uppgå till cirka 40,0 procent exklusive ansvarsförbindelse. Med samtliga pensionsåtaganden inkluderade beräknas soliditeten uppgå till cirka 2,3 procent. Under de närmaste åren kommer kommunens soliditet att försämras ytterligare till följd av omfattande investeringar.

(6)

2. Ekonomi

2.1 Intäkter under planperioden 2013-2015

2.1.2 Skatter och statsbidrag 2013-2015

En avgörande faktor för intäkternas storlek är antalet invånare i kommunen. Antalet invånare beräknades i det budgetbeslut som togs av kommunfullmäktige i juni att uppgå till 8 529 den 1:e november 2012.

Prognostiserade intäkter har tagits fram med hjälp av Sveriges kommuner och

landstings (SKL) beräkningsmodell för skatter och statsbidrag. Som grund för budget används SKL:s intäktsprognos från 121014. Den skattesats som ligger till grund för beräkningen är 21:59.

Tabell 2: Skatter och generella statsbidrag 2013-2015 (tkr)

År 2013 2014 2015

Invånare, 1 nov föregående år 8 529 8 704 8 879

Utveckling förvärvsinkomster % 3,2% 3,7% 4,4%

Skattekraft, egen kr/inv 197 097 198 167 202 809

Förvärvsinkomster 1 681 042 1 724 846 1 800 738

Skattesats 21,59 21,59 21,59

Skatteintäkt, tkr 361 256 370 670 386 979

Inkomstutjämning 44 095 49 517 56 169

Regleringsbidrag kr/ inv 460 195 -121

Regleringsbidrag, tkr 3 926 1 698 -1 077

Kostnadsutjämning kr/inv -2 576 -2 576 -2 576

Kostnadsutjämning, tkr -21 971 -22 422 -22 872

LSS-utjämning kr/inv -1 293 -1 293 -1 293

LSS-utjämning tkr -11 028 -11 254 -11 481

Kalkyl Kommunal fastighetsavgift 14 298 14 298 14 298

Skatteavräkning 2013 -3 585

Summa skatter och statsbidrag, tkr 386 991 402 505 422 014

(7)

2.2 Justering av driftbudgetramar 2013

Beslut om styrelse och nämnders driftbudgetramar togs av kommunfullmäktige i juni.

Nedan redovisas ett antal mindre kompletteringar till detta beslut:

Tabell 3: Justering av driftbudgetramar 2013

Nämnd Ändamål Tkr

Barn- och utbildningsnämnd Löneavtal lärare 2012 -500

Omsorgsnämnd Projekt rätt till heltid -500

Kommunstyrelse Implementering av styrmodell -150

Kommunstyrelse Kommungemensam värdegrund -150

Kommunstyrelse Anläggningsbidrag -174

Kommunfullmäktige Extra fullmäktigemöte & Webbsändning -140

Summa -1 614

2.3 Driftbudgetramar 2013-2015 Tabell 4: Driftbudgetramar 2013-2015 (tkr)

Nämnd 2013 2014 2015

Kommunfullmäktige -1 071 -1 101 -1 132

Revisionen -749 -770 -791

Valnämnd -40 -105 -46

Överförmyndare -639 -657 -675

Kommunstyrelse -64 479 -65 958 -68 700

Barn- & utbildningsnämnd -202 029 -207 137 -214 280

Omsorgsnämnd -119 559 -124 598 -129 484

Bygg- & miljönämnd -357 -359 -366

Summa nämnder -388 923 -400 686 -415 475

Ofördelad budget -5 400 -5 400 -5 400

Personalbefrämjande åtgärder -600 -600 -600

Finansförvaltning 9 181 9 181 9 181

Räntenetto -5 000 -5 000 -5 500

Summa centralt -1 819 -1 819 -2 319

Summa verksamhetens nettokostnader -390 742 -402 505 -417 794 Ianspråktagande av avsättning 5 000

Skatter & Statsbidrag 386 991 402 505 422 014

Budgeterat resultat 1 249 0 4 220

Utöver de justeringar som anges i tabell 3 ovan har nämndernas driftbudgetramar uppdaterats i enlighet med de ramjusteringar som genomfördes i delårsrapport 2/2012.

357 tkr avseende hyra för Bollegårdens C-hus, vilka under 2012 tillfälligt förts till barn- och utbildningsnämnden, har år 2013 återförts till omsorgsnämnden.

Finansieringen av 2013-års driftbudgetramar sker till 5 000 tkr genom ianspråktagande av avsättning som kommer att göras bokslut 2012.

(8)

2.4 Resultaträkning 2013-2015 Tabell 5: Resultaträkning 2013-2015 (tkr)

Budget Budget Budget

2013 2014 2015

Verksamhetens intäkter 66 221 67 546 68 897

Verksamhetens kostnader -437 356 -448 947 -463 636

Avskrivningar -14 200 -15 700 -17 200

Verksamhetens nettokostnader -385 335 -397 101 -411 939

Skatteintäkter 354 563 365 672 380 740

Generella statsbidrag och utjämning 32 021 36 429 40 919

Ianspråktagande av avsättning 5 000

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader -5 000 -5 000 -5 500

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 1 249 0 4 220

0

Extraordinära poster 0 0 0

Årets resultat 1 249 0 4 220

2.5 Balansbudget 2013-2015 Tabell 6: Balansbudget 2013-2015 (tkr)

Belopp i mkr Budget Budget Budget

TILLGÅNGAR 2013 2014 2015

Anläggningstillgångar 319 325 373 370 377 145

Omsättningstillgångar 76 408 73 263 74 608

SUMMA TILLGÅNGAR 395 733 446 633 451 753

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH

SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid årets början 159 679 160 928 160 928

Ändrad redovisningsprincip 0 0 0

Årets resultat 1 249 0 4 220

Summa eget kapital 160 928 160 928 165 148

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 16 972 17 872 18 772

Summa avsättningar 16 972 17 872 18 772

Skulder

Långfristiga skulder 152 502 202 502 202 502

Kortfristiga skulder 65 331 65 331 65 331

Summa skulder 217 833 267 833 267 833

(9)

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 395 733 446 633 451 753 2.6 Finansieringsbudget 2013-2015

Tabell 7: Finansieringsbudget 2013-2015 (tkr)

Budget Budget Budget

2013 2014 2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 1 249 0 4 220

Justering för av - och nedskrivningar 14 200 15 700 17 200

Justering för gjorda avsättningar -4 100 900 900

Justering för ej likviditetspåverkande poster 0 0

Medel från verksamheten före förändring

av rörelsekapital 11 349 16 600 22 320

Förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 0 0

Ökning/minskning förråd och lager 800 0 100

Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 0 0

Förändring av rörelsekapital 800 0 100

Kassaflöden från den löpande verksamheten 12 149 16 600 22 420

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella tillgångar -24 975 -68 845 -20 075

Försäljning av materiella tillgångar 0 0 0

Investering i finansiella tillgångar -900 -900 -900

Försäljning av finansiella tillgångar 0 0 0

Kassaflöden från investeringsverksamheten -25 875 -69 745 -20 975

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring långfistiga skulder 10 000 50 000 0

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0

Kassaflöden från finansieringsverksamheten 10 000 50 000 0

Årets kassaflöde -3 726 -3 145 1 445

Likvida medel vid årets början 25 000 21 275 18 129 Likvida medel vid årets slut 21 275 18 129 19 574

(10)

2.7 Investeringsbudget 2013, plan 2014- 2015

Kommunen är sedan ett par år inne i en period av stora investeringar. Dessa har hittills utgjorts av om- och tillbyggnad av kök/matsal, nya förskolor samt ett LSS-boende. Det största projektet inom planperioden är ombyggnad av Bollebygdsskolan, en investering som förorsakats av bristande underhåll. Investeringarnas sammanlagda storlek medför att kommunens finansiella ställning försvagas.

Investeringsbudget under planperioden (2013-2015) uppgår till cirka 114 mkr.

Eftersom kommunens investeringsutrymme under perioden d v s den andel av

investeringarna som kan genomföras med egna medel enligt budget uppgår till cirka 47 mkr kommer en betydande del att behöva finansieras genom lån. Kommunen har för närvarande 157,5 mkr i låneskuld. Låneskulden beräknas uppgå till drygt 200,0 mkr vid planperiodens slut.

Tabell 8: Investeringsram 2013-2015

Investeringsram tkr 2013 2014 2015

Exploatering -800 0 -100

Kommunstyrelsen, skattefinansierad verksamhet 17 975 56 795 9 375 Kommunstyrelsen, avgiftsfinansierad verksamhet 6 000 10 750 9 500

Barn- och utbildningsnämnden 1 300 800 800

Omsorgsnämnden 500 500 500

Summa tkr 24 975 68 845 20 075

Av bilaga 1 framgår hur investeringsramen för respektive år fördelas på investeringsobjekt.

(11)

Investeringsbudget (inklusive exploateringar) 2013 samt plan 2014 och 2015

Kommunstyrelsen

objekt 2013 2014 2015

Park, fritid

Lekplats Skattegården 1 900

Gata

Kommunala gång & cykelvägar (delfinansiering) 675 495 375

Gång- och cykelväg Olsfors (delfinansiering) 1 200

Gång- och cykelväg Brandshed (delfinansiering) 2 000 2 000

Fastighet

Allaktivitetshus 2 400 2 400

Bollebygdsskolan åk 7-9

Bollebygdsskolan åk f-6 4 000 43 000

Ombyggnad Örelundskolan 3 000 5 000

Ny uppvärmning/Ventilation Töllsjöskolan 5 000

Ny uppvärmning/Ventilation Örelundsskolan 2 500

Kommunkansli

Personalsystem 500

Reinvesteringar 1 300 1 700 1 700

It 1 000 1 000 1 000

Summa Kommunstyrelse 17 975 56 795 9 375

Barn- & utbildningsnämnd

Objekt 2013 2014 2015

Tidsregistrering fsk "Nuddisar" 500

Årligt anslag reinvesteringar 800 800 800

Summa Barn- och utbildningsnämnd 1 300 800 800

Omsorgsnämnd

Objekt 2013 2014 2015

Årligt anslag reinvesteringar 500 500 500

Summa omsorgsnämnd 500 500 500

S:a exkl exploatering & avg fin verks 19 775 58 095 10 675

Bilaga 1

(12)

Investeringsbudget (inklusive exploateringar) 2013 samt plan 2014 och 2015

Avgiftsfinansierad verksamhet 2013 2014 2015

Renhållning

Åtgärder på Råssa ÅVC 300 4 000

VA

Reservvattenförsörjning Bollebygd 200 250 5 000

Ny vattentäkt och verk Töllsjö 2 000 2 000

Övervakningssystem VA-verken 500 500 500

Reinvesteringar VA-nät 3 000 4 000 4 000

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 6 000 10 750 9 500

S:a inkl avgiftsfinansierad verksamhet 25 775 68 845 20 175

Exploateringar 2013 2014 2015

Exploatering Tyftet utgifter 5 500 10 000 7 000

Exploatering Tyftet inkomster -10 000 -12 000 -10 000

Exploatering Grönkullen 500 5 000

Expl Öster om skräddaregårdshöjd kostnad 6 000 2 000 3 000 Expl Öster,om Skräddaregårdshöjd intäkt -2 000 -5 000 -4 000

Nytt bostadsområde Hultafors 1 000 1 400

Exploatering Hedeberg 2 700

Järnvägsutredning 500 500 500

Årligt anslag plankostnader exkl lön 500 500 500

Summa exploatering -800 0 -100

S:a inkl exploateringar 24 975 68 845 20 075

Bilaga 1

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :