Rv 11 Sjöbo (Anklam) - Tomelilla, VSK014a

Full text

(1)

Nuläge och brister:

Objektnummer: VSK014a, Ärendenummer: TRV 2018/34898 Kontaktperson: Emanuel Andersson, Trafikverket, 010-123 41 25 Skede: Plan inför beslut om betydande miljöpåverkan

Status: Granskad och godkänd av Trafikverket med kvarstående brist, 2019-04-29

Samlad Effektbedömning Samlad effektbedömning v 1.17

Rv 11 Sjöbo (Anklam) - Tomelilla, VSK014a

Väg 11 är olycksdrabbad och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är bristfällig. Hastigheten riskerar att sänkas om inte trafiksäkerheten förbättras.

1. Beskrivning av åtgärden

182,5 mnkr i prisnivå 2015-06.

Förslag till åtgärd: Kostnaden är

Vägen breddas och mötessepareras. Flertalet korsningar och anslutningar till rv 11 stängs och nya lokalvägar anläggs för att lösa tillgänglighet för samtliga fastigheter. Två busshållplatser byggs om till superbusshållplatser med tillhörande pendlarparkeringar. Från Ramsåsa till Svampakorset anläggs parallell gång- och cykelväg som ansluter till befintlig sådan vidare in mot Tomelilla.

Åtgärdens syfte är att öka trafiksäkerheten längs väg 11 och i korsningar för samtliga trafikanter. Åtgärden syftar också till att värna den regionala tillgänglighten längs väg 11 genom ökad framkomlighet och förbättrade förutsättningar för kollektivtrafiken.

Åtgärdens syfte:

Väglängd: 11 km

Vägstandard: Gles mötesfri landsväg 2+1, 13 m, 100 km/h Vägtrafik: 4660 f/d, 2017, 13% tunga fordon

Väglängd: 11 km

Vägstandard: Vanlig väg, 10 m, 90 km/h Vägtrafik: 4660 f/d, 2017, 13% tunga fordon

(2)

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Nuvärde (mnkr)

Negativt Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

-

394 -8

1

-

Lönsam Sammanvägd Samhällsekonomisk lönsamhet

KA Trafiktillväxt 0%

KA Trafiktillväxt +50% 1,61

0,34

461

92

Icke monetära effekter i form av intrång i landskap och ökad barriäreffekt har identifierats. Den samhällsekonomiska analysen visar dock på stora positva effekter för framförallt trafiksäkerhet och restid vilket gör att den sammanvägda bedömningen visar på att åtgärden är lönsam.

KA Trafiktillväxt -12%

Klimatscenario

0,44 122 Motivering till samhällsekonomisk lönsamhet Beräknade effekter

Klimat Försumbart

Hälsa Positivt

Landskap

Ej beräknade effekter

1,15

343 318 326

Indata och kalkylverktyg bedöms väl anpassade till det aktuella kalkylfallet. Kalkylen fångar på ett tillfredställande sätt de effekter åtgärden genererar.

- 254

343

Ingen identifierad effekt

Nettonuvärde

Övrigt Försumbart

Samhällsekonomisk investeringskostnad

Nettonu-

värdeskvot Netto-nuvärde Kvalitetsbedömning 1,21

1,03

Sammanvägning av ej värderbara effekter

Huvudanalys

Negativt

KA högre invkostnad KA CO2 3,50 kr/kg

Försumbart

2. Samhällsekonomisk analys

Tabell 2 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning

Bedömning Resenärer

Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning

Försumbart Godstransporter

Drift och underhåll -28 Försumbart

Effekterna är marginella

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Persontransp.ftg Försumbart

Trafiksäkerhet

223 16

Kortfattad beskrivning och bedömning

Bulleråtgärder förutsätts då åtgärden bedöms innebära väsentlig ombyggnad.

Breddning och mitträcke medför ökat intrång i landskapet och en kraftigare barriär för djurlivet.

(3)

Objektnummer: VSK014a, Ärendenummer: TRV 2018/34898 Kontaktperson: Emanuel Andersson, Trafikverket, 010-123 41 25 Skede: Plan inför beslut om betydande miljöpåverkan

Status: Granskad och godkänd av Trafikverket med kvarstående brist, 2019-04-29

Samlad Effektbedömning

Döda & svårt skadade Landskap

Trafiksäkerhet

Medborgarnas resor Tillförlitlighet Tryggt & bekvämt Tillförlitlighet Nöjdhet & kvalitet Pendling

Tillgänglighet storstad Interregionalt Jämställdhet transport Lika möjlighet Kollektivtrafiknätet

Landskap

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv Forn- och Kulturlämningar, Annat kulturarv, Bebyggelse

Positivt bidrag

Positivt bidrag Positivt bidrag Inget bidrag

Positivt bidrag

Åtgärden ger stora positva effekter för trafiksäkerhet och tillgänglighet. Detta ställs dock mot negativa effekter för landskapet, ökade barriäreffekter samt ökad klimatpåverkan.

Gång & cykel, andel Kollektivtrafik, andel

Negativt bidrag Negativt bidrag

Positivt bidrag Inget bidrag

Negativt bidrag Luft

Vatten Mark

Negativt bidrag Positivt bidrag Bidrag till

HÄNSYNSMÅLET

Kollektivtrafik, gång och cykel

Inget bidrag Positivt bidrag

Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning

Mängd person- och lastbilstrafik Energi per fordonskilometer Energi bygg, drift, underhåll Klimat

Hälsa

Människors hälsa Befolkning

Negativt bidrag Positivt&Negativt Näringslivets transporter

Tillgänglighet regionalt/ länder

Jämställdhet Funktionshindrade Barn och unga

Negativt bidrag Positivt bidrag Positivt bidrag Positivt bidrag

4 . T ra n sp o rtp o liti sk måla n al ys

Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter

Icke monetära effekter i form av intrång i landskap och ökad barriäreffekt har identifierats. Den

samhällsekonomiska analysen visar dock på stora positva effekter för framförallt trafiksäkerhet och restid vilket gör att den sammanvägda bedömningen visar på att åtgärden är lönsam.

Åtgärdens intrång i landskapet och barriäreffekt samt ökade utsläpp bidrar negativt till den ekologiska hållbarheten.

Åtgärdens samhällsekonomiska lönsamhet tillsammans med bidrag till ökad regional tillgänglighet bidrar positivt till samhällsekonomisk hållbarhet.

Den förbättrade trafiksäkerheten och ökad tillgänglighet för cyklister bidrar positivt till social hållbarhet.

Inget bidrag Positivt bidrag Positivt bidrag Inget bidrag Inget bidrag

Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning Bidrag till

FUNKTIONSMÅLET

Skolväg

(4)

4.2 Kontaktperson SEB:

Emanuel Andersson, Trafikverket, 010-123 41 25

5.2 Godkänd av:

2019-04-29; Peo Nordlöf, Enhetschef Samhällsekonomi, Trafikverket

6.1 Samlad effektbedömning kvalitetsgranskad av enheten för Strategisk planering:

2019-10-22; Abel Tefera Strategisk planerare, Trafikverket AKK-delar avslutas med kvarstående brist

6.2 Godkänd av:

2019-04-29; Håkan Persson, Enhetschef Strategisk planering, Trafikverket 4.3 SEB-ansvarig:

Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37

Status: Granskad och godkänd av Trafikverket med kvarstående brist, 2019-04-29

Samlad Effektbedömning

5.1 Samhällsekonomisk kalkyl kvalitetsgranskad av enheten för Samhällsekonomi och trafikprognoser:

2019-04-16, Jon Frank, Samhällsekonom, Trafikverket 4.1 Skickad till kvalitetsgranskning:

2018-12-20

5 Process, Bilagor & Referenser

2. Upprättare av preliminära förslag på texter och bedömningar:

Process för denna Samlade effektbedömning:

3. Expertgrupp som granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar:

2018-08-10, Filip Wangefjord, Kreera Inga slutliga bedömningar gjorda

1. Samhällsekonomisk kalkyl genomförd av:

2019-03-25, Johanna Sandström, Kreera, johanna.sandstrom@kreera.nu

7. Status:

Granskad och godkänd av Trafikverket med kvarstående brist

(5)

Objektnummer: VSK014a, Ärendenummer: TRV 2018/34898 Kontaktperson: Emanuel Andersson, Trafikverket, 010-123 41 25 Skede: Plan inför beslut om betydande miljöpåverkan

Status: Granskad och godkänd av Trafikverket med kvarstående brist, 2019-04-29

Samlad Effektbedömning

Bilaga 1: Introduktion till Samlad effektbedömning

Trafikverket, 2016-04-01. Inledande information om Samlad effektbedömning

a) Emanuel Andersson och Murisa Catak, 2018-11-27, Trafikverket, VSK014a_FKS b) Filip Wangefjord, Kreera, 2019-02-01, VSK014a_indexomr_invkost

c) Filip Wangefjord, Kreera, 2019-02-01, VSK014a_indexomr_invkost_hög

Bilaga 3: Klimatkalkyl

Filip Wangefjord, Kreera, 2019-02-01, VSK014a_Klilmatkalkyl Bilaga 2: Kostnadsunderlag två delar

Noteringar om mellanliggande versioner inom aktuellt skede:

Bilagor och referenser

Bilaga 5: EVA-kalkyl

Johanna Sandström, Kreera, 2019-03-25, VSK014a_EVA-kalkyl_resultat Bilaga 6: Justering

Johanna Sandström, Kreera, 2019-03-25, VSK014a_ATK-justering Bilaga 4: Arbets-PM EVA

Johanna Sandström, Kreera, 2019-03-25, VSK014a_Arbets-PM EVA

Referens 1, Miljökonsekvensbeskrivning Ej upprättad

Namn, datum Notering

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :