• No results found

Bruksanvisningar. Luftkonditionering CS-E9PKEA CS-E12PKEA CS-E15PKEA CS-E18PKEA CU-E9PKEA CU-E12PKEA CU-E15PKEA CU-E18PKEA. Svenska.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bruksanvisningar. Luftkonditionering CS-E9PKEA CS-E12PKEA CS-E15PKEA CS-E18PKEA CU-E9PKEA CU-E12PKEA CU-E15PKEA CU-E18PKEA. Svenska."

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bruksanvisningar

Luftkonditionering 2-11

Modell nr

Inomhusenhet Utomhusenhet CS-E9PKEA

CS-E12PKEA CS-E15PKEA CS-E18PKEA

CU-E9PKEA CU-E12PKEA CU-E15PKEA CU-E18PKEA

Bruksanvisningar

Luftkonditionering

Svenska

(2)

Driftsvillkor

Använd luftkonditioneringen inom följande temperaturområde.

*DBT : torrtermometerns temperatur

*WBT : våttermometerns temperatur

Temperatur (°C) Inomhus Utomhus

DBT WBT DBT WBT

KYLA Max. 32 23 43 26

Min. 16 11 -15 -

VÄRME Max. 30 - 24 18

Min. 16 - -15 -

Tack för att du valt att köpa denna Panasonic-luftkonditioneringsenhet.

Installationsanvisningar medföljer.

Läs denna bruksanvisning noga innan du använder enheten och spara den för framtida referens.

Illustrationerna i denna bruksanvisning ges endast i beskrivande syfte och den faktiska modellen kan se något annorlunda ut. Specifikationerna kan komma att ändras genom framtida förbättringar utan att  det meddelas.

(3)

Svenska

Snabbguide

Förberedelse av fjärrkontroll

OFF /ON

TIMER/CLOCK MODE OFF/ON

CANCEL CLOCK

SET SELECT UP DOWN

3

1 2

Öppna höljet för att använda knapparna

1 Tryck på CLOCK

2 Tryck på TIMER UP eller DOWN för att välja önskad dag 3 Tryck på SET för att bekräfta 4 Upprepa steg 2 och 3 för att

ställa in aktuell tid

Grundläggande användning

OFF / ON

TEMP TIMER/CLOCK

MODE QUIET/

POWERFUL FAN SPEED MODE

CHECK RESET AIR SWING OFF/ON

CANCEL CLOCK

SET SELECT UP DOWN

AC RC

3 1 2

1 Starta/stoppa driften

POWER

• Observera att avstängningsindikeringen är följande:

För att starta:

För att stoppa:

2 Välj önskat läge

DRY

AUTO HEAT

COOL 3 Välj önskad temperatur

• Intervall: 16 °C–30 °C.

Innehållsförteckning

Försiktighetsåtgärder ...4-5 Användning...6-7 Ställa in timern ...7-8 Rengöringsanvisningar ...9 Felsökning ...10-11 Information ...11

(4)

Försiktighetsåtgärder

För att förhindra personskador eller skador på egendom ska du följa dessa anvisningar:

Felaktig funktion på grund av underlåtenhet att följa anvisningarna nedan kan leda till skador, vars allvarlighetsgrad klassificeras enligt nedan:

VARNING

Denna symbol varnar för risk för dödsfall eller allvarlig skada.

FORSIKTIGHET

Denna symbol varnar för risk för personskada eller skada på egendom.

De anvisningar som ska följas klassificeras med  följande symboler:

Denna symbol visar en åtgärd som är FÖRBJUDEN.

Dessa symboler visar åtgärder som är OBLIGATORISKA.

VARNING Inomhusenhet och utomhusenhet

Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt psykisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de inte övervakas eller får instruktioner av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör hållas under uppsyn så att de inte leker med enheten.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller specialist för rengöring av de inre delarna, reparation, installation, demontering och ominstallation av enheten. Felaktig installation och hantering orsaka läckage, elektriska stötar eller brand.

Kontrollera med en auktoriserad återförsäljare eller specialist att du använder angiven typ av köldmedium.

En felaktig typ av köldmedium kan skada produkten, leda till personskada eller explosion eller liknande.

Installera inte enheten i en potentiellt explosiv eller brandfarlig atmosfär. Underlåtenhet att göra det kan leda till brand.

Stoppa inte in fingrarna eller andra  föremål i luftkonditioneringens inomhus- eller utomhusenhet, eftersom roterande delar kan orsaka skada.

Vidrör inte utomhusenheten under blixtnedslag eftersom det kan uppstå elektriska stötar.

Utsätt dig inte direkt för kall luft under en längre tid för att undvika överdriven kylning.

Sitt eller ställ dig inte upp på enheten, du kan falla ner av misstag.

Inomhusenhet

Utomhusenhet

Strömförsörjning

Fjärrkontroll

Luftintag

Luftintag Luftutsläpp

Luftutsläpp

(5)

Svenska Strömförsörjning

För att undvika överhettning eller brand ska du inte använda modifierad  sladd, skarvsladd, förlängningssladd eller ej godkänd sladd.

För att förhindra överhettning, brand eller elektriska stötar:

• Dela inte samma vägguttag med annan utrustning.

• Använd inte med våta händer.

• Böj inte nätsladden för mycket.

• Använd inte eller stoppa enheten genom att sätta in eller dra ut elkontakten.

Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en serviceverkstad eller motsvarande behörig person för att undvika risker.

Det rekommenderas att enheten installeras med jordfelsbrytare (ELCB/RCD) för att förhindra elektriska stötar eller brand.

För att förhindra överhettning, brand eller elektriska stötar:

• Sätt i elkontakten ordentligt.

• Damm på elkontakten bör regelbundet torkas av med en torr trasa.

Sluta använda produkten om en avvikelse eller ett fel inträffar och koppla ur

elkontakten eller stäng av strömbrytaren och automatsäkringen.

(Risk för rök, eld eller elstötar) Exempel på avvikelse eller fel

• Jordfelsbrytaren löser ofta ut.

• Det luktar bränt.

• Enheten avger onormala ljud eller vibrationer.

• Vatten läcker ut från inomhusenheten.

• Nätkabeln eller kontakten blir onormalt varm.

• Fläkthastigheten kan inte styras.

• Enheten stoppar direkt även om den är inkopplad för drift.

• Fläkten stannar inte även om driften avbryts.

Kontakta omedelbart din lokala återförsäljare för underhåll eller reparation.

Denna utrustning måste vara jordad för att förhindra elektriska stötar eller brand.

Förhindra elektriska stötar genom att stänga av strömmen och dra ur kontakten:

- Före rengöring eller service, - Vid en längre tid utan användning eller - Under kraftiga åskoväder.

VARNING Inomhusenhet och utomhusenhet

Rengör inte inomhusenheten med vatten, bensen, thinner eller skurpulver för att undvika skador eller korrosion vid enheten.

Använd inte för bevarande av kritisk utrustning, livsmedel, djur, växter, konstverk eller andra föremål. Det kan orsaka en kvalitetsförsämring, etc.

Använd inte brännbar utrustning framför luftströmmen för att undvika spridning av brand.

Utsätt inte växter eller husdjur för direkt luftflöde för att undvika skador, etc.

Rör inte de vassa aluminiumflänsarna på  utomhusenheten eftersom vassa delar kan orsaka skada.

Slå inte på inomhusenheten medan golvet vaxas. När vaxningen är klar ska rummet vädras ordentligt innan du använder enheten.

Installera inte enheten i oljiga eller rökiga områden för att förhindra skador på enheten.

Ta inte isär enheten för rengöring i syfte att undvika skador.

Stå inte på en ostadig bänk vid rengöring av enheten för att undvika skador.

Placera inte en vas eller vattenbehållare på enheten. Vatten kan komma in i enheten och försämra isoleringen. Det kan utgöra en risk för elektriska stötar.

Öppna inte ett fönster eller en dörr under lång tid medan läget KYLA/TORR används.

Förhindra vattenläckage genom att säkerställa att dräneringsröret:

- är korrekt anslutet,

- hålls borta från takrännor och behållare eller - inte är nedsänkt i vatten.

Efter en lång tids användning eller användning med någon brännbar utrustning ska rummet vädras regelbundet.

Efter en lång tids användning ska du kontrollera att installationskonsolen inte blir sliten för att förhindra att enheten kan falla ner.

Strömförsörjning

Undvik risk för elektriska stötar genom att inte koppla ur kontakten genom att dra i själva sladden.

Försiktighetsåtgärder

(6)

OFF / ON

TEMP TIMER/CLOCK

MODE QUIET/

POWERFUL FAN SPEED MODE

CHECK RESET AIR SWING OFF/ON

CANCEL CLOCK

SET SELECT UP DOWN

AC RC

Fjärrkontrollens display

Tryck för att återställa fjärrkontrollen till standardinställningen.

Används inte under normal drift.

Tryck och håll in under omkring 10 sekunder för att visa temperaturinställningen i °C eller °F.

FAN SPEED

Val av fläkthastighet

(Fjärrkontrollens display)

• Vid AUTO-läge anpassas fläkthastigheten  automatiskt i enlighet med driftläget.

AIR SWING

Justera den vertikala luftriktningen

(Fjärrkontrollens display)

• Håller rummet ventilerat.

• I lägena för kylning och avfuktning rör sig luftriktaren upp och ner automatiskt om inställningen är angiven till AUTO.

• I läget för uppvärmning är den horisontella luftriktaren fixerad i ett förutbestämt läge om  inställningen är angiven till AUTO.

• Ändra inte luftriktaren för hand.

Användning

Knapp för automatisk avstängning

OFF/ONAUTO

Används när ett fel uppstår i fjärrkontrollen. Lyft upp frontpanelen:

1. Tryck på knappen en gång om du vill använda i automatiskt läge.

2. Tryck på och håll in knappen tills du hör 1 pip och släpp sedan för användning i forcerat kylningsläge.

3. Upprepa steg 2. Tryck på och håll in knappen tills du hör 2 pip och släpp sedan för användning i normalt kylningsläge.

4. Upprepa steg 3. Tryck på och håll in knappen tills du hör 3 pip och släpp sedan för användning i forcerat uppvärmningsläge.

• Tryck på knappen igen för att stänga av.

TIMER STRÖM

(Grön) (Orange) Dessa indikatorer används inte.

Indikator

(7)

Svenska

Ställa in timern

Daglig timerinställning

Slå på eller stänga av enheten vid en förinställd tidpunkt.

TIMER/CLOCK

CANCEL CLOCK

SELECT MODE

OFF/ON SET

UP

DOWN 3

4 1

2

1 Tryck på TIMER MODE för att gå till TIMER-läge

• Tryck en gång för att ändra displayen från klocka till timer eller vice versa.

• Tryck under 4 sekunder för att ändra displayen från daglig timer till veckotimer eller vice versa.

2 Välj PÅ eller AV timer Exempel:

AV klockan 22.00

OFF/ON

3 Ställ in tiden UP

DOWN

4 Bekräfta SET

• Avbryt genom att trycka på CANCEL.

• När timerns aktiveringstid är inställd kan enheten starta innan den faktiska inställda tiden för att på så vis ha uppnått den önskade temperaturen vid den angivna tidpunkten.

• Timerfunktionen baseras på den inställda klockan på fjärrkontrollen och timerinställningen upprepas dagligen.

• Den timerinställning som är närmast klockans tidsvisning aktiveras först.

• Om timern avbryts manuellt eller på grund av strömavbrott kan du återställa den tidigare inställningen genom att trycka på SET.

ObsOm TIMER-indikatorn inte tänds på inomhusenheten när timern ställts in innebär det inte något fel.

MODE

Val av driftläge

AUTO : För din bekvämlighet

• Var tionde minut väljer enheten driftläge baserat på temperaturinställningen samt utomhus- och inomhustemperaturen.

HEAT : För varmluft

• Det tar en stund innan enheten värms upp.

COOL : För kalluft

• Använd gardiner för att skärma bort solljuset och utomhusvärmen för att minska energiförbrukningen under kylläge.

DRY : För att avfukta omgivningen

• Enheten arbetar med låg fläkthastighet för att  ge en mild kylning.

QUIET/

POWERFUL

För att växla mellan tyst och kraftfull

QUIET POWERFUL NORMAL

QUIET: För en tyst miljö

• Detta driftläge minskar ljudnivån från luftflödet.

POWERFUL: För att snabbt uppnå önskad temperatur

• Denna funktion stoppar automatiskt efter 20 minuter.

• Kan aktiveras i alla lägen och kan avbrytas genom att trycka på respektive knapp igen.

Användning / Ställa in timern

Justera den horisontella luftriktningen

• Kan justeras manuellt.

(8)

Ställa in timern

Veckovis timerinställning

Underlättar energibesparingar genom att du kan ställa in upp till 6 program för en viss dag.

TIMER/CLOCK

CANCEL CLOCK

SELECT MODE

OFF/ON SET

UP DOWN

Tänds om timerdrift väljs

Programnummer under en dag (1 till 6)

Tidpunkt att välja (i steg om 10 minuter)

Aktiveringstimer Avstängningstimer Dag att välja

Visar den valda dagen Visar nästa

timeraktiveringsdag

1. Tryck på TIMER

MODE

under 4 sekunder för att ändra displayen till veckotimer.

2. Tryck på UP eller DOWN för att välja önskad dag.

3. Tryck på SELECT för att bekräfta ditt val.

4. ”1” kommer att blinka, tryck på SELECT för att ställa in program 1.

5. Tryck på TIMER OFF/ON för att välja timer för PÅ eller AV.

6. Tryck på TIMER UP eller DOWN för att välja önskad tid.

Om du vill ställa in timern och önskad temperatur samtidigt trycker du på TEMP för att välja temperatur.

7. Tryck på SET för att bekräfta program 1. Den valda dagen markeras med .

• Efter 2 sekunder kommer displayen att ändras till nästa program. Upprepa steg 4 till 7 för inställning av program 2 till 6.

• Under timerinställningen, om ingen knapp trycks in under 30 sekunder, eller om knappen SET trycks in, kommer den angivna inställningen att bekräftas och timerinställningen avslutas.

Kontrollera aktuellt timerprogram

1. Tryck på TIMER MODE för att gå till timerläget

och tryck på SELECT för att gå till inställning av dag.

2. Tryck på TIMER UP eller DOWN tills önskad dag visas och tryck sedan på SELECT för att bekräfta ditt val.

3. Tryck på TIMER UP eller DOWN för att kontrollera de inställda programmen.

Ändra aktuellt tidsprogram eller lägga till nytt timerprogram

1. Tryck på TIMER MODE för att gå till timerläget och tryck på SELECT för att ange inställning av dag.

2. Tryck på TIMER UP eller DOWN tills önskad dag visas.

3. Utför steg 4 till 7 under ”Veckovis timerinställning” för att modifiera befintliga  timerprogram eller lägga till ett timerprogram.

Avbryta aktuellt timerprogram

1. Tryck på SELECT för att ange dag.

2. Tryck på TIMER UP eller DOWN tills önskad dag visas, tryck på SELECT för att ange programinställningen.

3. Tryck på TIMER UP eller DOWN tills önskad dag visas. Tryck på CANCEL om du vill avbryta programmet och försvinner.

Inaktivera/aktivera veckotimer

• Inaktivera veckotimerinställningen genom att trycka på TIMER MODE och tryck sedan på CANCEL.

• Aktivera en tidigare veckotimerinställning genom att trycka på TIMER MODE och tryck sedan på SET.

Obs• Daglig timer och veckotimer kan inte ställas in samtidigt.

• Samma timerprogram kan inte ställas in för samma dag.

• Om TIMER-indikatorn inte tänds på inomhusenheten när timern ställts in innebär det inte något fel.

(9)

SvenskaStälla in timern / Rengöringsanvisningar

Rengöringsanvisningar

För att säkerställa optimal prestanda för enheten måste rengöring utföras regelbundet.

En smutsig enhet kan orsaka fel och du kan se felkoden ”H99”. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

• Stäng av strömmen och dra ur kontakten före rengöring.

• Rör inte aluminiumflänsarna eftersom vassa  delar kan orsaka skada.

• Använd inte bensin, thinner eller skurpulver.

• Använd endast tvål ( pH 7) eller neutralt rengöringsmedel.

• Använd inte varmare vatten än 40 °C.

Inomhusenhet

Torka ren enheten med en mjuk, torr trasa.

Frontpanel

Tvätta försiktigt och torka.

Avlägsna frontpanelen

Lyft

Dra ut

1

2

Stäng den ordentligt

För CS-E18PKEA:

4

Infoga på båda sidor 1

Tryck på bägge ändar av frontpanelen 3

Stäng 2

Luftfilter Varannan vecka

• Tvätta/skölj filtren försiktigt med  vatten för att undvika skada på filterytan.

• Torka filtren noggrant i skugga, noga med att inte  utsätta det för eld eller direkt solljus.

• Byt ut skadade filter.

Avlägsna luftfiltret Fäst luftfiltret

Sätt in i enheten Säsongsinspektion efter en längre tid utan användning

• Inget hinder vid luftintag och luftutsläpp.

• Använd knappen för automatisk avstängning för att välja kylning/uppvärmning. Efter 15 minuters drift är det normalt att det är följande temperaturskillnad mellan luftintaget och luftutsläppet:

•  COOL: ≥8 °C HEAT: ≥14 °C Vid en längre tid utan användning

• Aktivera läget för uppvärmning under 2 till 3 timmar för att avlägsna fukt som ansamlats i de interna delarna.

• Stäng av strömmen och dra ur kontakten.

Aluminiumfläns Frontpanel

Luftfilter Inomhusenhet

(10)

Följande symtom tyder inte på något fel.

Symptom Orsak

Dimma kommer ut ur inomhusenheten. • Kondenseringseffekt på grund av kylprocessen.

Låter som rinnande vatten under drift. • Flöde av kylmedel inuti enheten.

Rummet har en märklig lukt. • Det kan bero på lukt av fukt från väggar, mattor, möbler eller kläder.

Fläkten i inomhusenheten stannar tillfälligt under

användning med automatisk fläkthastighet. • Det hjälper till att avlägsna lukt från omgivningen.

Driften fördröjs några minuter efter omstart. • Fördröjningen sker för att skydda enhetens kompressor.

Utomhusenheten avger vatten/ånga. • Kondensering eller avdunstning sker på rören.

TIMER-Indikatorn är alltid på. • Den inställda timertiden upprepas dagligen när den är inställd.

Strömindikatorn blinkar under

uppvärmningsläget utan någon tillförsel av varm luft (och luftriktaren är stängd).

• Enheten är i avfrostningsläget (och luftriktningen är angiven till AUTO).

Fläkten i inomhusenheten stannar tillfälligt

under uppvärmning. • Undvik oavsiktlig kyleffekt.

Strömindikatorn blinkar innan enheten slås på. • Det är ett första steg i förberedelserna för drift när timerns aktiveringstid har ställts in.

Knäppande ljud under drift. • Ändringar av temperaturen orsakade expansion/

kontraktion av enheten.

Kontrollera följande innan du ringer för service.

Symptom Kontroll

Drift i värme- eller kylläget fungerar inte

effektivt. • Ställ in temperaturen korrekt.

• Stäng alla dörrar och fönster.

• Rengör eller byt ut filtren.

• Rensa eventuella hinder vid öppningarna för luftintag och luftutsläpp.

Oljud under drift. • Kontrollera om enheten har installerats i med lutning.

• Stäng frontpanelen ordentligt.

Enheten fungerar inte. • Kontrollera om automatsäkringen har utlösts.

• Kontrollera om timer har ställts in.

Följande symtom tyder på något fel.

Symptom Kontroll

Enheten stoppar och TIMER-indikatorn blinkar.

Vid fjärrkontroll visas inte AV-indikatorn på fjärr- kontrollens display, men driftlampan är släckt.

• Använd fjärrkontrollen för att visa felkod enligt följande.

OFF / ON

TEMP TIMER/CLOCK

MODE QUIET/

POWERFUL FAN SPEED MODE

CHECK RESET AIR SWING OFF/ON

CANCEL CLOCK

SET SELECT UP DOWN

AC RC

Avstängd indikering Driftindikator

3 / 1 2

Verifiera att driftlampan är avstängd.

1 Tryck på CHECK under 5 sekunder 2 Tryck på TIMER UP eller DOWN

• Om en felkod visas och onormal funktion kan observeras kommer driftslampan att lysa stadigt. Anteckna sedan felkoden.

3 Tryck på CHECK igen under 5 sekunder för att avsluta kontrollen

4 Visa felkoden för en auktoriserad återförsäljare

Felsökning

(11)

KRITERIER SOM INTE KAN GES SERVICE

STÄNG AV STRÖMMEN OCH DRA UR KONTAKTEN och kontakta en auktoriserad återförsäljare under följande villkor:

• Onormala ljud under drift.

• Vatten/främmande partiklar har kommit in i fjärrkontrollen.

• Vatten läcker ut från inomhusenheten.

• Automatsäkringen stängs av ofta.

• Nätkabeln blir ovanligt varm.

• Brytarna eller knapparna fungerar inte korrekt.

Information för användare om insamling och kassering av gammal utrustning

Dessa symboler på produkter, förpackningar eller medföljande dokument betyder att man inte ska blanda elektriska och elektroniska produkter med vanliga hushållssopor.

För att gamla produkter och förbrukade batterier ska hanteras, återvinnas och återanvändas på rätt sätt ska man ta dem till passande uppsamlingsställe i enlighet med nationell lagstiftning och direktiven 2002/96/EG och 2006/66/EG.

När du kasserar dessa produkter på rätt sätt hjälper du till att spara på värdefulla resurser och förebygga en potentiell negativ inverkan på människors hälsa och på miljön som annars skulle kunna uppstå p.g.a.

otillbörlig avfallshantering.

För mer information om insamling och återvinning av gamla produkter, kontakta din kommun, ortens sophanteringstjänst eller försäljningsstället där produkterna inhandlades.

Olämplig avfallshantering kan beläggas med straff i enlighet med nationella bestämmelser.

För företagsanvändare inom EU Om du vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, kontakta din återförsäljare eller leverantör för mer information.

[Information om kassering i länder utanför EU]

Dessa symboler är endast giltiga inom den Europeiska unionen. Om du vill kassera dessa produkter, kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare och fråga efter rätt metod för avfallshantering.

Information

SvenskaFelsökning / Information

(12)

F568897

Panasonic Corporation

Webbplats: http://panasonic.net/

© Panasonic Corporation 2012

Auktoriserad representant inom EU Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland

References

Related documents

Fläktarna inregleras individuellt till önskad kapacitet för respektive

CS Imaging Version 8 är digital avbildningsprogramvara avsedd för användning tillsammans med Carestream Dentals enheter för digital avbildning av sjukvårdspersonal för att

BLADES SET 3 SKÄR/SET SEK/SET CS-ST STÅL & ROSTFRITT STÅL. STEEL & STAINLESS STEEL

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS -

Var uppmärksam vid tippning framåt att fotstöden ej tar i underlag eller ram – detta kan hända om fotstöden är inställda för långa brukare.. (*på vissa marknader kan

Produkten är mycket giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Släpp ej ut i avlopp

BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN Gäller inte eftersom produkten inte är farligt gods..

The void observed in SAC396 is not related to heat cycle SnPb: Increase of grain size / Pb rich layer near inter-metallic