• No results found

20. Protokollsutdrag - KSAU, 2014-09-23, § 181

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "20. Protokollsutdrag - KSAU, 2014-09-23, § 181"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-09-23

Sidan 1 av 1

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 181/2014 Dnr 2014/0362 KS-3 Diariekod: 010

Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018- yttrande

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2014-09-12 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

KSLs inriktning har gradvis förändrats från självstyrelsefrågor och intressebevakning mot regionala utvecklingsfrågor och verksamhets- samverkan. Förbundets styrelse har därför givit en politiskt sammansatt arbetsgrupp i uppdrag att föreslå inriktning, organisation och arbetsformer för KSL.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande.

• Kommunstyrelsen överlämnar bilaga 2 till kommunlednings- kontorets tjänsteutlåtande 2014-09-12 till Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) som sitt yttrande över förslaget Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018.

Beslutsexpediering:

Akt

References

Related documents

Av riktlinjerna framgår att nämnderna varje år ska ta fram en intern kontrollplan för verksamheten samt när året är slut rapportera resultatet av uppföljningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i maj 2014 Kommunledningskontoret i uppdrag att närmare utreda och lämna förslag på hur Sollentuna kommun kan införa utbildnings-

• Motionen av Barkat Hussain (V) och Qarina Ström (V) om HBT- kompetens i Sollentuna kommun anses besvarad och avskrivs från vidare

• Motionen av Freddie Lundqvist (S) och Lilian Lama (S) om kommunens framtida agerande i frågan om EU-migranter anses besvarad och avskrivs från vidare

Kommunstyrelsen godkänner att överenskommelse om mottagande och 11 boendeplatser för asylsökande barn utan medföljande vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn, tecknas med

• Kommunstyrelsen överlämnar bilaga 2 till kommunlednings- kontorets tjänsteutlåtande 2014-08-14 till Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) som sitt yttrande över

• Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till delårsrapport 2014 i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande

PWC har under våren 2014 gjort en granskning av ersättningar och arvoden till förtroendevalda inom Sollentuna kommun. Efter genomförd granskning är PWC:s bedömning