• No results found

Yttrande över Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bara villkor (SOU 2020:1)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bara villkor (SOU 2020:1)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2020-06-15 Diarienr 20/00403 1 (1)

Box 38074 BESÖKSADRESS: TEL: 08-412 48 00 www.folkbildningsradet.se

100 64 Stockholm Ringvägen 100 ORG-NR: 802015-8690 info@folkbildningsradet.se Socialdepartementet

103 33 Stockholm

Yttrande över Översyn av yrket personlig

assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bara

villkor (SOU 2020:1)

Betänkandet har inte remitterats till Folkbildningsrådet. Vi har inget att invända mot utredningens förslag men vill lämna kompletterande information angående relevanta utbildningar på folkhögskola.

6.5.2 Ett tiotal folkhögskolekurser

I kapitel 6 redovisar utredningen vilka utbildningar inom det ordinarie utbildningsväsendet, inkluderat folkhögskola, som kan vara relevanta för personliga assistenter.

Folkbildningsrådet delar utredningens uppfattning att även allmän kurs kan vara en väg in på arbetsmarknaden. Enligt vår mening finns fler utbildningar inom folkhögskolan som kan leda till anställning som personlig assistent än de som utredningen har redovisat. Båda allmänna kurser (med eller utan profilinriktning) och yrkesinriktade kurser i form av olika

instegsutbildningar inom vård och omsorg, till exempel till boendestödjare borde vara relevanta.

Inför hösten 2020 har regeringen tillfört 2 000 nya platser för folkhögskoleutbildning med yrkesinriktning. Hälften av dessa platser är öronmärkta för utbildningar inom vård och omsorg. Bland folkhögskolans ansökningar om medel till nya kurser finns ett tjugotal som avser yrken som ligger nära personlig assistent.

För Folkbildningsrådet

Maria Graner

References

Related documents

Syftet med tillsynen bör enligt utredningen vara att identifiera vilka delar av regelverket som behöver förtydligas.. IVO:s tillsyn ska som huvudregel bedrivas med utgångspunkt i

Jönköpings kommun delar utredningens syn på att det finns ett behov av kunskapsstöd som ger personliga assistenter vägledning i hur de ska arbeta, särskilt kopplat till

Utredningen Personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor (SOU 2020:1) har haft i uppdrag att göra en översyn av yrket personlig assistent.. I översynen

SKR är positiv till att egenvårdsfrågan lyfts upp för granskning, men anser att denna granskning bör avvakta utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid

Vi arbetar kontinuerligt med frågeställningar kring arbetsförhållanden för våra assistenter, deras arbets- uppgifter och kompetens för dessa, ställt i relation till respekt till den

• Utredaren föreslår att regeringen ger Inspektionen för vård och om- sorg (IVO) i uppdrag att genomföra en tillsyn av hur regelverket om egenvård och vård på

8.4.3 Tillsyn och kunskapsstöd för att tydliggöra vad som gäller när assistenter utför egenvård och vård på delegation. MFD anser att frågan om egenvård och vård på

Förslaget om att kräva kollektivavtalsliknande förhållanden för att få ordna assistans berör bara en minoritet av de personliga assistenterna men vi ser en potential i att det