• No results found

Remissvar SOU 2020:01 Översyn av yrket personlig assistent

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar SOU 2020:01 Översyn av yrket personlig assistent"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

2020-00-18 S2020/00202/SOF

Remissvar SOU 2020:01 Översyn av yrket personlig assistent.

Autism-och Aspergerförbundet överlämnar härmed sitt remissvar över ovan rubricerat betänkande. Förbundet arbetar för att förbättra villkoren för barn, unga och vuxna med autism. Förbundet har drygt 18 000 medlemmar över hela landet. Bland dessa finns individer med egen funktionsnedsättning, närstående och personer som är professionellt verksamma inom området.

Inledning

Utan personliga assistenter skulle många människor inte kunna leva det liv de vill eller göra det som många andra människor tar för givet. Autism- och Aspergerförbundet välkomnar därför Socialdepartementets kartläggning av yrket och personliga assistenters arbetsvillkor. Personlig assistent är Sveriges trettonde vanligaste yrke. Den omfattande kartläggning av yrket och arbetsförhållandena som genomförts visar på komplexiteten och bredden i personliga assistenters arbetsuppgifter. Utredningen belyser många delar av yrkets viktiga betydelse men även de områden som är problematiska. Enligt utredningen finns tre huvudsakliga utmaningar inom yrket. Personliga assistenter behöver få: tryggare anställningsvillkor, arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas samt att osäkerheten kring arbetsuppgifter behöver minska. I utredningen lämnas flera förslag på vad regeringen bör göra för att förbättra personliga assistenters arbetsvillkor.

7. Arbetsvillkor och arbetsmiljö för personliga assistenter

Autism- och Apergerförbundet instämmer med utredningen att riskerna i arbetsmiljön för personliga assistenter liknar de som finns i många omsorgsyrken. Det kan handla om tunga lyft vilket kan leda till belastningsskador, att man ofta arbetar ensam, otydliga krav osv. Även problem med bemanning är vanligt då det kan vara svårt att kalla in vikarier vilket medför att

assistenterna kan utsättas för långa och oplanerade arbetspass som inte går att avvika ifrån. Många assistenter har även anställningsvillkor som innebär korta uppsägningstider vilket kan

leda till att de inte vågar påtala brister i arbetsmiljön.

8.2.2 Ställ krav på kollektivavtalsliknande villkor för att betala ut assistansersättningen Bra villkor för landets personliga assistenter innebär i ett långsiktigt perspektiv bättre kvalitet på assistansen, vilket ger en ökad trygghet även för anhöriga till personer som lever med personlig assistans. Sådana krav skulle även medföra bättre konkurrensvillkor på assistansmarknaden och göra det svårare för oseriösa aktörer att hålla nere löner och andra

(2)

omkostnader för sina anställda. Förbundet anser vidare att det är viktigt att kontrollen av de kollektivavtalsliknande villkoren görs i god tid innan själva beviljande av tillståndet.

Dessutom måste det vid behov även finnas möjlighet att utföra regelbundna kontroller under tiden som verksamhetens bedrivs. Dylika villkor bör behandlas i anslutning till själva lämplighetsprövningen. Förbundet vill starkt betona att assistansberättigade som har personlig assistans aldrig får stå utan assistans om det t.ex. vid en kontroll under det att verksamheten bedrivs visar sig att anordnaren inte efterlevt sina åtaganden.

8.3.2 Ge privata arbetsgivare ansvar för assistenters sjuklönekostnader

Autism- och Aspergerförbundet tillstyrker förslaget. En lagändring i form av ett tillägg i socialförsäkringsbalken 51 kap. att assistenternas arbetsgivare ansvarar för sin egen personals sjuklönekostnader ges starkare incitament att förebygga sjukdom och

arbetsskador för sina anställda. Dock kan den förslagna höjningen av schablonbeloppet om 3 kronor per timme vara väl låg. Detta belopp motsvarar den senaste LSS-utredningens förslag och ingen ny beräkning har gjorts. Schablonbeloppet har under många år legat lägre än löneavtalen. Det är av stor vikt att höjningen i realiteten täcker anordnarnas ökade kostnader för sjuklöner. Med förslaget ges arbetsgivare inom assistansbranschen samma ansvar för sin personal som i de flesta andra branscher, vilket ger en harmonisering av regelverket.

8.4.1 Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett nationellt utbildnings- och kunskapsmaterial.

Autism- och Aspergerförbundet tillstyrker förslaget. Det finns ett stort behov av ett material som riktar sig till både personliga assistenter, assistansanordnare samt assistansanvändare och deras närstående. Att ha kunskaper om LSS och dess betydelse, mänskliga rättigheter och arbetsmiljö etc. är av mycket stor vikt för att säkerställa en god och bred grund för den personliga assistenten att stå på. Personal inom yrket personlig assistans är ingen homogen grupp och har ofta varierande kompetens- och erfarenhetsmässig bakgrund. Bland dem som arbetar som personlig assistent finns allt från individer utan någon grundutbildning

överhuvudtaget till individer med en högre akademisk examen och/eller betydande erfarenhet. Eftersom möjligheterna för de olika assistansanordnarna att tillhandahålla relevanta utbildningar ser olika ut så ger ett nationellt material en större enhetlighet samt gemensam kvalitativ bas att stå på. Vid framtagandet av ett nationellt material bidrar Autism- och Aspergerförbundet gärna med kunskap, då ett sådant stöd bör tas fram i nära samarbete med assistansanvändare och deras representanter.

8.4.2 Kartlägg hur möjligheten att finansiera särskilda kompetensbehov används Autism- och Aspergerförbundet tillstyrker utredningens förslag. Att söka ett förhöjt timbelopp är många gånger förenat med ett större administrativt arbete för

assistansanordnaren. Det måste bli enklare för en assistansanordnare att bedöma huruvida en individ har rätt till förhöjt belopp, samt att därefter ansöka om det. Processen hos Försäkringskassan måste vara tydlig och transparent.

(3)

8.4.3 Tillsyn och kunskapsstöd för att tydliggöra vad som gäller när assistenter utför egenvård och vård på delegation.

Autism-och Aspergerförbundet delar utredningens uppfattning att det föreligger osäkerhet och okunskap om vad de olika aktörerna har för ansvar och befogenheter när det gäller egenvård kontra hälso- och sjukvård. Dock anser förbundet att man bör vänta in den

pågående statliga utredning som regeringen nyligen tillsatt; Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn (Dir. 2020:3). Utredningen ska bland annat analysera gränsdragningen mellan egenvård och hälso- och sjukvård samt överväga om frågan ska regleras på en högre nivå genom författning eller genom myndighetsföreskrifter. Det är viktigt att man tar ett helhetsgrepp kring denna fråga.

Sammanfattning

Alla har rätt till goda arbetsvillkor. Personliga assistenter behöver trygga anställningar, ett strukturerat arbetsmiljöarbete, tydliga arbetsbeskrivningar och rätt kunskap/kompetens för att utföra sitt arbete. Personliga assistenter arbetar varje dag med att skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättningar, såsom autism, ska kunna leva ett gott liv och vara delaktiga i samhället. Mot denna bakgrund är det ytterst angeläget att ge denna yrkesgrupp goda villkor och möjligheter att utföra sitt uppdrag.

Ordförande Ulla Adolfsson

References

Related documents

Produkterna som produceras riktar sig enligt företagsledningen i för- sta hand till kunder som väljer mellan hög standard upp t.o.m. lyxstandard med en hög kvalitet i

Kommunala Företagens Samorganisation – KFS Kommunförbundet i Stockholms län Konkurrensverket Köpings kommun Landskrona kommun Landsorganisationen LO Lidköping kommun

Det är också viktigt att ställa krav på kollektivavtalsliknande förhållanden för att få anordna personlig assistans i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Det hade varit bra om utredningen gjort en uppskattning av kostnader för Arbetsmiljöverket, som omfattar att bistå med att ta fram utbildnings- och kunskapsmaterialet

Utredarna föreslår därför att lämplig myndighet får i uppdrag att kart- lägga i vilken utsträckning assistansanvändarna använder sig av möjligheten att få ett högre

Den låga uppräkningen av schablonen som skett under senare år, innebär en stor risk för försämrade villkor både för.. assistansberättigade och för

Vi har också arbetat för ett förverkligande av LSS mål genom att sprida kunskap om personlig assistans och yrket personlig assistent till allmänhet och assistansanordnare,

ISF bedömer att krav på kollektivavtalsliknande villkor skapar bättre konkurrensvillkor på assistansmarknaden och gör det svårare för oseriösa aktörer att ha som affärsidé

Syftet med tillsynen bör enligt utredningen vara att identifiera vilka delar av regelverket som behöver förtydligas.. IVO:s tillsyn ska som huvudregel bedrivas med utgångspunkt i

Dubbel assistans skulle kunna underlätta i vissa situationer, så att flera personliga assistenter kan assistera samtidigt, men det är svårt att beviljas dubbel assistans vilket

Jönköpings kommun delar utredningens syn på att det finns ett behov av kunskapsstöd som ger personliga assistenter vägledning i hur de ska arbeta, särskilt kopplat till

Vård- och omsorgsnämnden i Karlstads kommuns synpunkter Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom betänkandets förslag om kollektivavtalsliknande villkor och betänkandes

Utredningen Personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor (SOU 2020:1) har haft i uppdrag att göra en översyn av yrket personlig assistent.. I översynen

SKR är positiv till att egenvårdsfrågan lyfts upp för granskning, men anser att denna granskning bör avvakta utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid

Vi arbetar kontinuerligt med frågeställningar kring arbetsförhållanden för våra assistenter, deras arbets- uppgifter och kompetens för dessa, ställt i relation till respekt till den

8.4.3 Tillsyn och kunskapsstöd för att tydliggöra vad som gäller när assistenter utför egenvård och vård på delegation. MFD anser att frågan om egenvård och vård på

Om avancerad hälso- och sjukvård bedöms som egenvård eller delegeras av hälso- och sjukvården till personliga assistenter som ofta inte har någon formell kunskap, kan det leda

En viktig personlig egenskap för en personlig assistent är den egna förmågan att stå tillbaka och låta en annan person vara viktig, att kunna lyssna och följa den andres

Det gäller förslaget om att införa krav på kollektivavtalsliknande förhållanden för att få anordna personlig assistans och förslaget om att de privata arbetsgivarna ska ta

Det bör också vara möjligt för anordnare att söka extra ersättning om en assistansanvändare är mycket infektionskänslig och därför inte kan ha personliga assistenter

• att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd som ger vägledning kring de speciella omständigheter det innebär att en eller flera assistenter ger

Om den privata sektorn på allvar skulle anse att schablonersättningen var för låg skulle intresset inte vara så stort för företag att etablera sig inom branschen. Däremot kanske

Riksförbundet DHB anser att det behöver finnas en modell där det finns tydliga incitament för assistansanordnare att utbilda personliga assistenter framförallt när det handlar