• No results found

EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE

1 (1)

Datum Vår beteckning

2020-12-21 2020/001415

Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm

EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella

bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU

2020:58)

(Fö2020/00954)

Försäkringskassan har inte några synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av avdelningschef Katarina Sinerius, säkerhetschef Birgitta Målsäter och verksamhetsutvecklare Torbjörn Borg, den senare som föredragande.

Nils Öberg Torbjörn Borg W im i F K 1 4 0 0 7 _ 00 8 _ W

References

Related documents

Stockholms universitet (Juridiska fakulteten) Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Säkerhets- och försvarsföretagen. Säkerhetspolisen

Då den lägre nivån för sanktionsavgifter är så pass låg bör denna kunna tas ut även om skadan kan anses vara ringa och/eller om ingen oaktsamhet kan påvisas. Detta medför

Domstolsverket har granskat betänkandet EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58) mot bakgrund av den verksamhet

Chefen för CSEC rapporterar till myndighetens överdirektör i frågor som har betydelse för verksamhetens oberoende ställning., vilket motsvarar kravet i cybersäkerhetsaktens

Vidare vill Försvarsmakten framhålla att det nödvändiga oberoendet för CSEC i rollen som certifieringsorgan, i förhållande till FMVs övriga verksamhet, inte får

IMY ser positivt på att skyddet för människors grundläggande fri- och rättigheter i samband med behandling av personuppgifter lyfts fram i förhållande till behovet av

Avsnitt 8.3 Nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering Utredningen föreslår att Försvarets materielverk (FMV) ska utses till nationell myndighet

Kommerskollegium vill dock uppmärksamma om att eventuella kommande nationella ordningar för cybersäkerhetscertifiering för IKT-produkter eller tekniska. specifikationer eller

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

KTH har inget att erinra mot utredningens övergripande slutsatser samt delar uppfattningen att Försvarets materielverk (FMV) bör utses till nationell myndighet

Enligt bestämmelsens ordalydelse får beslut enligt EU:s cybersäkerhetsakt och den föreslagna lagen överklagas till allmän

Länsstyrelsen i Västra Götalands yttrar sig över Remiss om EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU

Vidare är DIGG gärna delaktigt i arbetet med att ta fram av en nationell strategi eftersom DIGG ser att cybersäkerhet och totalförsvar är viktiga frågor utifrån

Inom ramen för rollen som kontaktpunkt för NIS- direktivet har MSB en samverkan med andra medlemsländer och med Enisa, Enisa har genom Cybersäkerhetsakten fått en permanent roll

A613.173/2020 000 Fö2020/00954 Polismyndigheten Rättsavdelningen Försvarsdepartementet Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Besöksadress

Yttrande över delbetänkandet EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58) (Fö2020/00954). Riksdagens ombudsmän

Skatteverket ansluter sig också till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) bedömning att det är MSB som bör utses till myndighet för cybersäkerhetscertifiering.. Det

Postadress Telefon E-post Webbplats Statens servicecenter FE-15 801 71 Gävle 0771-451 000 registrator@statenssc.se www.statenssc.se Försvarsdepartementet

myndighet för cybersäkerhetscertifiering och ges kompletterande bestämmelser om myndighetens befogenheter och möjlighet att besluta om sanktioner för överträdelser av

En del av den informationen, enskilt eller sammanställt, kan sannolikt innebära en hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i en icke obetydlig omfattning.. Det är

Detsamma gäller för ställningstagandet om att rätten till tillträde till lokaler inte ska kunna omfatta bostäder.. Detta kan åstadkommas exempelvis genom följande formulering

Vilka organ som i Sverige har rätt att utöva myndighet för statens räkning bör enligt Tullverkets bedömning vara en fråga som är att hänföra till den nationella identitet som

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet, EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om