• No results found

EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE

2021-01-11 Dnr V 2020/1884

Juridiska fakultetsstyrelsen Professor Henrik Wenander

Försvarsdepartementet

Postadress Box 207, 221 00 Lund Besöksadress Lilla Gråbrödersgatan 4 Telefon 046-222 00 00 Fax 046-222 10 00 E-post henrik.wenander@jur.lu.se Webbadress http://www.jur.lu.se

EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella

bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU

2020:58)

Fö2020/00954

Juridiska fakultetsstyrelsen, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om

cybersäkerhetscertifiering, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor Henrik Wenander.

Fakultetsstyrelsen har inget att invända mot det övergripande innehållet i de föreslagna författningarna. Nedan lämnas mer detaljerade synpunkter på några av de enskilda bestämmelserna.

Förslaget till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s

cybersäkerhetsakt (cybersäkerhetsakten)

16 §

I bestämmelsens andra stycke är ordet ”föreskrifter” felstavat. 18 §

Enligt bestämmelsens ordalydelse får beslut enligt EU:s cybersäkerhetsakt och den föreslagna lagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Av

författningskommentaren framgår att paragrafen avser att reglera rätten att

överklaga beslut av den nationella myndigheten för cybersäkerhetscertifiering och organ för bedömning av överensstämmelse. Lagtexten bör justeras så att det framgår att det är denna myndighets och dessa organs beslut som avses.

Förslaget till förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s

cybersäkerhetsakt (cybersäkerhetsakten)

4 §

I bestämmelsen anges att Försvarets materielverk är nationell representant enligt artikel 62.2 i EU:s cybersäkerhetsakt. I den artikeln i cybersäkerhetsakten talas emellertid om ”företrädare för nationella myndigheter”. Uttryckssättet i förordningen bör anpassas till terminologin i EU-rättsakten. Vidare bör det övervägas om det inte är lämpligare att ange att en representant för myndigheten, snarare än myndigheten som sådan, är företrädare i artikeln mening.

(2)

2021-01-25 YTTRANDE Dnr V 2020/1884

2 (2)

References

Related documents

Avsnitt 8.3 Nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering Utredningen föreslår att Försvarets materielverk (FMV) ska utses till nationell myndighet

Kommerskollegium vill dock uppmärksamma om att eventuella kommande nationella ordningar för cybersäkerhetscertifiering för IKT-produkter eller tekniska. specifikationer eller

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

KTH har inget att erinra mot utredningens övergripande slutsatser samt delar uppfattningen att Försvarets materielverk (FMV) bör utses till nationell myndighet

Länsstyrelsen i Västra Götalands yttrar sig över Remiss om EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU

Vidare är DIGG gärna delaktigt i arbetet med att ta fram av en nationell strategi eftersom DIGG ser att cybersäkerhet och totalförsvar är viktiga frågor utifrån

Inom ramen för rollen som kontaktpunkt för NIS- direktivet har MSB en samverkan med andra medlemsländer och med Enisa, Enisa har genom Cybersäkerhetsakten fått en permanent roll

A613.173/2020 000 Fö2020/00954 Polismyndigheten Rättsavdelningen Försvarsdepartementet Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Besöksadress