• No results found

Yttrande: Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporterÖversyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande: Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporterÖversyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yt t r a n d e

Tek nisk - nat ur v et ensk aplig fak ult et Dek an

Mik ael.elofsson@um u.se

Beslut sdat um 2 020 - 06 -2 3 Dnr : 1 .5 -752 - 20 Ert dnr : M20 20/ 002 76/ KI Sid 1 (2 )

M iljödepartementet

Yttrande: Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporter

Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet

M iljödepartemetet har anmodat Umeå universitet att yttra sig över Naturvårdsver kets och Statskontorets rapporter Översyn av åtgärdspr ogram för luftkvalitet . Dekan vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet har fastställt yttrandet. I beredningen av yttrandet har institutionner vid Teknisk-natur evetenskaplig fakultet samt forskare vid Avdelningen för hållbar hälsa vid M edicinska fakulteten i nbjudits att lämna synpunkter på rapporten.

K om m en t ar er

Naturvårdsverkets 20 förslag är väl motiverade r edan utifrån den ambitionsnivå som dagens miljökvalitetsnormer och miljömål uttr ycker, och i ännu högre grad om man beaktar att dagens normer bl a för PM 2.5 och PM 10 ligger betydligt högr e än vad som rekommenderats av WH O. Ur hälsoriskperspektiv borde preciseringarna av miljömålen snarast omvandlas till bindande normer, vilket gör föreslagna förändringar av ar betet med åtgärdsprogram angelägna.

Umeå tas fram som ett exempel på iakttagelserna att arbetet med åtgärdsprogram inte givit önskade effekter att undanröja överskridandena av miljökvalitetsnormer. Här är det också klart att problemen kvarstått delvis för att åtgärdsprogrammet till stor del baserats på åtgärder som kommunen inte råder över, samtidigt som kommunen utformat planer som bedömts motverka förbättrad luft i centrum utan att dessa överprövats av länsstyrelsen. Ett sådant ärende ligger nu hos M ark- och miljödomstolen efter överklagan från Trafikverket. Liknande exempel finns också från storstadsområdena, där man trots normöverskridanden fastställt planer med motiveringar av typen att det bara blir en liten ökning av halterna.

Länsstyrelserna förefaller inte ha var it pådrivande kring åtgärder mot luftföroreningsproblem i städer. För slagen att stärka Naturvårdsverkets mandat på bekostnad av länsstyr elsens r oll syns nödvändigt utifrån de nära kontakter som kan finnas mellan politisk kommunledning och länsledning, ofta med en samsyn på det önskvärda i att etablering eller exploatering inte bromsas av miljökrav.

Att tillgången till modellberäkningar ökas via en ny uppgift för SMH I är välkommet, och som påpekas kräver beräkningarna bra emissionsdata via trafikflödesmätningar och modeller ingar, vilket förefaller möjligt att åstadkomma. Beträffande emissionerna från småskalig eldning vore det dock nödvändigt med ett mer tillförlitligt underlag. Troligtvis krävs en författningsgrundad rapporteringsskyldighet för sotningsföretag för att beräkningarna ska kunna ge tillförlitliga resultat.

Yttrandet har fastställts av dekan M ikael Elofsson efter föredragning av kanslichef Åsa Boily

M ikael Elofsson Dekan

(2)

Yt t r a n d e

Tek nisk - nat ur v et ensk aplig fak ult et Dek an

Mik ael.elofsson@um u.se

Beslut sdat um 2 020 - 06 -2 3 Dnr : 1 .5 -752 - 20 Ert dnr : M20 20/ 002 76/ KI Sid 2 (2 ) Ex pedi er as t i l l M iljödepar tementet

References

Related documents

Jönköpings kommun ser gärna att det för insamling av trafikdata ska finnas rekommendationer för hur ofta trafikdata från de kommunala vägarna bör uppdateras detta för att

Ansvaret att besluta vilken instans som ska upprätta åtgärdsprogrammet samt för att kvalitetsgranska och följa upp åtgärdsprogrammen kommer enligt förslaget att ligga på

Vidare bedömer kollegiet att förslagen inte uppställer krav på tjänsteverksamhet och därför inte omfattas av anmälningsplikt enligt direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre

Konjunkturinstitutet har getts möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporter Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet. Konjunkturinstitutet

Luftvårdförbundet stödjer generellt de förslag som Naturvårdsverket och Statskontoret föreslår för att skapa bättre förutsättningar för att bedriva ett proaktivt och effektivt

Länsstyrelsen vill även framhålla, angående förslaget om att Naturvårdsverket tar över beslutet om vem som ska ta fram åtgärdsprogrammet, kommun eller länsstyrelse, att det

Länsstyrelsen i Norrbottens län har beretts möjlighet att lämna synpunkter till Miljöde- partementet över Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporter om Översyn av

Länsstyrelsen ser dess- utom mycket positivt på Naturvårdsverkets förslag om en nationell modellering av luftkvalitet i Sveriges kommuner, om en vägledning (Naturvårdsverket och