Q Delårsrapport april - juni Januari - juni 2015 (jämfört med samma period föregående år)

Full text

(1)

Den positiva inledningen av året förstärktes ytterligare under det andra kvartalet. Försäljningen ökade med 34 procent till 30,9 mkr. I april nåd- des en viktig milstolpe då vi passerade 100 000 kunder. Den sista juni uppgick antalet kunder till 103 000. Samtidigt var orderingången under perioden rekordstor.

Vanligtvis brukar andra kvartalet vara lite lugnare, beroende på säsongs- mässiga variationer. Men det är alltså ingenting som vi har märkt av i år.

Vi överträffade med råge vårt årliga tillväxtmål om 25 procent.

Den ökade försäljningen beror på ett fortsatt inflöde av nya kunder och att befintliga kunder väljer att köpa flera program och tjänster av oss. Extra glädjande är att allt fler har upptäckt fördelarna med våra plustjänster för automatisk registrering och inskanning av leverantörs- fakturor, utskrift, kuvertering och frankering av kundfakturor, e-fakturor och kreditupplysningar. Fortnox Plustjänster kostar ingenting i inköp och har inga fasta månadsavgifter. Kunderna betalar endast per hanterad transaktion.

En ytterligare förklaring till den goda utvecklingen är den nya organisa- tion som infördes i början av året, med ett decentraliserat ansvar. Alla medarbetare har fått ett tydligt ansvar och transparenta mål, med fokus på kvalitet, försäljning och resultat, vilka följs upp löpande veckovis.

Det har gett effekt i form av ett större engagemang samtidigt som vi fått bättre kontroll av mål- och resultatuppfyllnad.

Även rörelseresultatet förbättrades under kvartalet med drygt 22 procent till 4,9 mkr. Rörelsemarginalen var 16 procent vilket är något lägre jämfört med samma period förra året och vårt långsiktiga mål om en rörelsemarginal om 20 procent. Det beror huvudsakligen på fortsatta investerings- och uppstartskostnader i dotterbolaget Nox Finans, som belastar resultatet. Nox Finans faktura- och reskontraservice lanserades i februari och bolagets bidrag till koncernens försäljning är därför än så länge begränsat. Arbetet löper enligt plan och det finns ett stort intresse för Nox Finans unika tjänst.

I moderbolaget, som omfattar verksamheten exklusive Nox Finans, uppgick rörelsemarginalen till 20,9 procent, vilket är en förbättring jäm- fört med samma period i fjol och första kvartalet i år. Det föregående kvartalet tyngdes av ökade kostnader för ett stort antal nyrekryteringar, framför allt inom supportorganisationen under hösten och vintern.

Under andra kvartalet var personalkostnaderna däremot i stort sett oför- ändrade, samtidigt som intäkterna ökade, vilket bidrog till att förbättra marginalen. Vi räknar inte heller med att göra några större nyrekryte- ringar under återstoden av året.

Arbetet med att flytta över kunderna till vår nya tekniska plattform F3 börjar nu också gå mot sitt slut. Den sista juni hade över 100 000 kun- der, motsvarande 97 procent av kunderna konverterats. De återstående cirka 3 000 är kunder, med integrationer till Fortnox program och där integratören ännu inte är klar med anpassning till vår plattform. Man har därför bett oss avvakta med konverteringen. Jag räknar dock med att arbetet ska vara slutfört under hösten.

Byte av teknisk plattform är alltid en komplicerad process och det har tagit mycket kraft och tid från organisationen. Nu när vi ser slutet av detta arbete kan vi frigöra resurser för att utveckla nya och förbättrade tjänster. Under andra kvartalet lanserade vi Fortnox Leverantörsfak- turaattest vilken är tillgänglig både i dator och mobila enheter. För att skapa enklare hantering har vi byggt modulen direkt integrerad i redovisningen på ett helt nytt sätt. Jag räknar också med att återkomma med flera nyheter under hösten.

I juni tecknade vi ett samarbetsavtal med Björn Lundén Information AB, Sveriges ledande kunskapsleverantör inom skatt, redovisning och juridik. Avtalet är en fördjupning av det samarbete som inleddes hösten 2014. Dels kommer Björn Lundén Information att erbjuda sina befintliga och nya programkunder att gå över till Fortnox webbaserade program, dels har vi beslutat att gemensamt utveckla nya program och tjänster.

Förutom att ge oss nya kunder, ökade intäkter och bidra till vår tillväxt, öppnar samarbetet med Björn Lundén Information för nya, intressanta affärsmöjligheter vilket kommer att stärka vår position på marknaden ytterligare.

Avslutningsvis har samarbetet med Riksidrottsförbundet (RF), som kommunicerades i november, om att ge alla idrottsföreningar och förbund som är anslutna till RF fri tillgång till Fortnox webbaserade program för bokföring, fakturering och attest, resulterat i ett första pilotprojekt med ett urval föreningar. Avsikten är att ge samtliga 18 500 föreningar och 70 specialistförbund tillgång till programmen via RF:s portal IdrottOnline under hösten. Genom samarbetet ges Idrotts-Sverige möjligheten att förenkla sin administration och få mer tid över för idrot- ten.

Det finns därmed alla förutsättningar för en spännande fortsättning på året.

Sara Arildsson, Verkställande direktör

Stark försäljning bäddar för spännande höst

VD-kommentar

Delårsrapport april - juni 2015 Q2 2015

Sammanfattning av Fortnox under andra kvartalet 2015 (jämfört med samma period föregående år)

» Nettoomsättningen ökade med 33,8 procent till 30,9 mkr (23,1 mkr) » Rörelseresultatet uppgick till 4,9 mkr (4,0 mkr) vilket motsvarar en

rörelsemarginal på 16,0 procent (17,1 procent). Moderbolagets rörel- semarginal uppgick till 20,9 procent (19,0 procent). Koncernen tyngs av kostnader från Nox Finans

» Resultatet efter skatt uppgick till 3,8 mkr (3,2 mkr) » Resultat per aktie uppgick till 0,07 kr (0,05 kr)

Januari - juni 2015

(jämfört med samma period föregående år)

» Nettoomsättningen ökade med 29,4 procent till 58,6 mkr (45,3 mkr) » Rörelseresultatet uppgick till 7,6 mkr (7,4 mkr) vilket motsvarar en

rörelsemarginal på 13,0 procent (16,4 procent). Moderbolagets rörel- semarginal uppgår till 17,5 procent (17,9 procent). Koncernen tyngs av kostnader från Nox Finans

» Resultatet efter skatt uppgick till 5,9 mkr (5,9 mkr) » Resultat per aktie uppgick till 0,10 kr (0,10 kr)

(2)

Fortnox AB | Delårsrapport april - juni 2015 2

Verksamheten under andra kvartalet

Försäljningen och orderingången utvecklades positivt. Den 30 juni hade Fortnox drygt 171 000 aktiva användarlicenser fördelat på 103 000 kunder. Orderstocken uppgick till 106,0 mkr jäm- fört med 86,4 mkr samma tid föregående år. Överflyttningen till Fortnox nya programplattform F3 fortsatte och vid periodens slut hade 97 procent av kunderna konverterats.

I april lanserades en ny webbaserad tjänst för attest. Fortnox Levertantörsfakturaattest hjälper användaren att få full kontroll på sina leverantörsfakturor och minimerar risken för felaktiga eller försenade utbetalningar och för att fakturor tappas bort på vägen. Användaren kan skapa olika attestflöden och välja om de ska kopplas samman med automatik varje gång det kommer en faktura från en viss leverantör eller när en viss referens är angiven på fakturorna. Tjänsten är integrerad med Fortnox Bokföring och är lika enkel att använda i datorn, surfplattan eller mobilen.

Avtal träffades om ett fördjupat samarbete med Björn Lundén Information AB (BL Info), Sveri- ges ledande kunskapsleverantör inom skatt, redovisning och juridik. BL Info kommer att erbjuda samtliga sina programkunder, både befintliga och nya, att gå över till Fortnox webbaserade program. Fortnox och BL Info har även beslutat att om gemensamt utveckla nya program och tjänster. En första lansering planeras till hösten 2015. Avtalet är en vidareutveckling och fördjup- ning av det samarbete som inleddes hösten 2014.

Marknadsintroduktionen av dotterbolaget Nox Finans faktura- och reskontraservice fortsatte enligt plan.

Intäkter och resultat

April - juni 2015

Koncernen

Nettoomsättningen ökade med 33,8 procent till till 30,9 mkr (23,1 mkr). Rörelseresultatet uppgick till 4,9 mkr (4,0 mkr). Det motsvarar en rörelsemarginal på 16,0 procent (17,1 procent).

Resultatet före skatt blev 4,9 mkr (4,0 mkr). Resultatet efter skatt uppgick till 3,8 mkr (3,2 mkr) och resultatet per aktie uppgick till 0,07 kr (0,05 kr)

Moderbolaget

Nettoomsättningen ökade med 29,4 procent till 30,1 Mkr (23,3 mkr). Rörelseresultatet uppgick till 6,3 mkr (4,4 mkr) och rörelsemarginalen till 20,9 procent (19,0 procent). Resultatet före skatt blev 6,3 mkr (4,5) och efter skatt till 4,9 mkr (3,5 mkr). Resultatet per aktie uppgick till 0,08 kr (0,06 kr)

Januari - juni 2015

Koncernen

Nettoomsättningen uppgick perioden till 58,6 mkr (45,3 mkr), vilket var en ökning med 29,4 procent. Rörelseresultatet uppgick till 7,6 mkr (7,4 mkr). Det motsvarar en rörelsemarginal på 13,0 procent (16,4 procent). Resultatet före skatt blev 7,6 mkr (7,6 mkr). Resultatet efter skatt uppgick till 5,9 mkr (5,9 mkr) och resultatet per aktie uppgick till 0,10 kr (0,10 kr)

Moderbolaget

Nettoomsättningen ökade med 27,0 procent till 57,8 mkr (45,5). Rörelseresultatet uppgick till 10,1 mkr (8,2 mkr) och rörelsemarginalen till 17,5 procent (17,9 procent). Resultatet före skatt blev 10,1 mkr (8,3) och efter skatt till 7,9 mkr (6,4 mkr). Resultatet per aktie uppgick till 0,13 kr (0,11 kr)

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2011 2010 2009 2008 2007 2006 tkr

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2011 2010 2009 2008 2007 2006 tkr

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000

Kvartal 4

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2012 2011

2010 2009

2008 2007

2006

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Kvartal 4

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2012 2011

2010 2009

2008 2007

2006

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 tkr

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Resultat efter finansnetto

Personalkostnader

Övriga externa kostnader

Köpta tjänster

Rull. 12 mån apr 12- mar 13 Utfall 2012

Utfall 2011 Utfall 2010

Utfall 2009

Resultat efter finansnetto Personalkostnader Övriga externa kostnader Köpta tjänster

Resultat efter finansnetto Personalkostnader Övriga externa kostnader Köpta tjänster

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2013-03-31* 2012-12-31

2011-12-31 2010-12-31

2009-12-31 2008-12-31

2007-12-31 2006-12-31

-20 000 -10 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

0 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

2013-03-31 2012-12-31

2011-12-31 2010-12-31

2009-12-31 2008-12-31

2007-12-31

Mkr Aktiekurs i kronor

Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Aktiekurs

Försäljning, tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Aktiekurs

Tusental

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2013 2012

2011 2010

2009 2008

2007

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

2011

Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Försäljning

Tkr

0 20 40 60 80 100 120

2011

Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Antal anställda

Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % 0

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500

2011

Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4

Q3 0

5 10 15 20 25 30

2011 Rörelseresultat

Tkr %

94 108

124

68 77

84 85 88

2014

8 9 10 11 12 13 14 15

2011

Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4

Antal anställda

2013 2014 2015 2013 2014

2013 2014 2015

Kr

Omsättningsutveckling per kvartal Omsättning koncernen

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2011 2010 2009 2008 2007 2006 tkr

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2011 2010 2009 2008 2007 2006 tkr

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000

Kvartal 4

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2012 2011

2010 2009

2008 2007

2006

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Kvartal 4

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2012 2011

2010 2009

2008 2007

2006

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 tkr

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Resultat efter finansnetto

Personalkostnader

Övriga externa kostnader

Köpta tjänster

Rull. 12 mån apr 12- mar 13 Utfall 2012

Utfall 2011 Utfall 2010

Utfall 2009

Resultat efter finansnetto Personalkostnader Övriga externa kostnader Köpta tjänster

Resultat efter finansnetto Personalkostnader Övriga externa kostnader Köpta tjänster

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2013-03-31*

2012-12-31 2011-12-31

2010-12-31 2009-12-31

2008-12-31 2007-12-31

2006-12-31 -20 000

-10 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

0 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

2013-03-31 2012-12-31

2011-12-31 2010-12-31

2009-12-31 2008-12-31

2007-12-31

Mkr Aktiekurs i kronor

Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Aktiekurs

Försäljning, tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Aktiekurs

Tusental

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2013 2012

2011 2010

2009 2008

2007

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

2011

Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Försäljning

Tkr

0 20 40 60 80 100 120

2011

Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Antal anställda

Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % 0

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500

2011

Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4

Q3 0

5 10 15 20 25 30

2011 Rörelseresultat

Tkr %

94 108

124

68 77

84 85 88

2014

8 9 10 11 12 13 14 15

2011

Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4

Antal anställda

2013 2014 2015 2013 2014

2013 2014 2015

Kr

Rörelseresultat koncernen

(3)

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under för perioden januari-juni 2015 till 7,3 Mkr (6,6). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 28,4 Mkr (30,4). I likvida medel ingår klientmedel i dotterbolaget Nox Finans med 4,0 mkr (0,3). De kort- fristiga skulderna uppgick vid periodens slut till 59,7 Mkr (42,3). Koncernen har inga långfristiga skulder. Soliditeten uppgick till 28 procent (30).

Investeringar och avskrivningar

Koncernens investeringar under perioden uppgick till 14,6 mkr (4,1 mkr) varav aktiverade ut- vecklingskostnader uppgick till 14,5 mkr (3,9 mkr). I de aktiverade utvecklingskostnaderna ingår internt upparbetade kostnader för utvecklingsarbeten med 7,8 mkr (3,4 mkr). Avskrivningarna uppgick under perioden till 1,9 mkr (0,9 mkr).

Eget kapital

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 23,9 mkr (18,4 mkr). Aktiekapitalet var 1 168 345 kr (1 168 345 kr), fördelat på 58 417 259 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 kr.

Medarbetare

Antal anställda var den 30 juni 129 personer, jämfört med 94 personer samma tid föregående år.

Bolaget anlitar därutöver konsulter för enskilda projekt.

Fortnox aktie

Fortnox AB handlas på NGM Nordic MTF. Den 30 juni noterades Fortnox aktie till 11,60 kr. Det motsvarade ett marknadsvärde på ca 678 Mkr. Under 2015 har aktien noterats som högst till 12,30 den 20 mars och som lägst till 10,60 kr den 27 januari och den 12 mars.

De tio största aktieägarna per 2015-06-30

Aktieägare Antal %

First Kraft AB 11 546 776 19,77%

Donald Sällqvist 2 489 000 4,26%

Peder Klas-Åke Bengtsson 1 908 380 3,27%

Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 883 539 3,22%

Banque Öhman S.A., Luxembourg 1 690 188 2,89%

Affärsutveckling Christer Nilsson AB 1 585 308 2,71%

Birger Bergström 1 507 006 2,58%

Netfonds ASA, NQI 1 184 027 2,03%

Print IT i Tingsryd AB 1 121 001 1,92%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 113 767 1,91%

Övriga aktieägare 32 388 267 55,44%

Totalt 58 417 259 100,00%

Utsikter

Det finns en fortsatt stor tillväxtpotential bland såväl befintliga som potentiella kunder. Utveck- lingen påskyndas av Fortnox byråpartners, som genom olika initiativ uppmuntrar sina kunder att flytta sin administration till molnet. På sikt bedöms marknaden för webbaserade affärssystem vara större än traditionella, lokalt installerade system. Säsongsmässigt är orderingången högst under årets första och fjärde kvartal då många företag väljer att byta leverantör i samband med ett nytt verksamhetsår.

(4)

Fortnox AB | Delårsrapport april - juni 2015 4

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för perioden juli -september 21 oktober 2015 Bokslutskommuniké för 2015 9 februari 2016

Notera

Informationen är sådan som Fortnox ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 13:00 den 19 augusti 2015.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Växjö den 19 augusti 2015 Fortnox AB (publ)

Sara Arildsson, Verkställande direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sara Arildsson, VD Fortnox AB Te: 070-863 30 39

sara.arildsson@fortnox.se

(5)

Koncernens resultaträkning i sammandrag Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad enligt Årsredovisningslagen.

belopp i kronor 1501-1506 1401-1406 1504-1506 1404-1406 1401-1412

Nettoomsättning 58 615 843 45 295 970 30 892 018 23 091 927 94 997 301

Aktiverat arbete för egen räkning 7 759 176 3 306 209 3 958 288 2 586 035 9 910 697

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 23 763

66 375 019 48 602 179 34 850 306 25 677 962 104 931 761

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster -6 136 005 -5 575 273 -3 463 262 -2 686 269 -10 665 135

Övriga externa kostnader -13 278 625 -10 033 785 -6 487 062 -5 312 650 -22 724 309

Personalkostnader -37 450 756 -24 658 247 -18 752 449 -13 278 656 -54 034 141

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 907 591 -892 733 -1 204 594 -446 187 -1 865 872 -58 772 977 -41 160 038 -29 907 367 -21 723 762 -89 289 457

Rörelseresultat 7 602 042 7 442 141 4 942 939 3 954 200 15 642 304

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 12 138 122 724 2 362 64 095 192 761

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 685 -10 727 -3 344 -9 612 -7 887

8 453 111 997 -982 54 483 184 874

Resultat efter finansiella poster 7 610 495 7 554 138 4 941 957 4 008 683 15 827 178

Skatt -1 695 136 -1 689 359 -1 120 280 -847 851 -3 557 484

PERIODENS RESULTAT 5 915 359 5 864 779 3 821 677 3 160 832 12 269 694

Hänförligt till

Moderföretagets aktieägare 6 110 849 5 931 892 3 908 406 3 200 029 12 488 741

Minoritetsintresse -195 490 -67 113 -86 729 -39 197 -219 047

(6)

Fortnox AB | Delårsrapport april - juni 2015 6

Koncernens balansräkning i sammandrag

belopp i kronor 15-06-30 14-06-30 14-12-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 34 686 775 9 067 136 21 622 843

Goodwill 700 000 1 300 000 1 000 000

35 386 775 10 367 136 22 622 843

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 1 320 290 792 976 1 403 829

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 5 545 327 8 706 553 4 994 312

Summa anläggningstillgångar 42 252 392 19 866 665 29 020 984

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 10 532 415 8 280 016 12 940 977

Övriga fordringar 143 801 279 734 1 649 957

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 565 152 2 023 550 902 321

13 241 368 10 583 300 15 493 255

Kassa och bank 28 371 924 30 409 799 28 032 059

Summa omsättningstillgångar 41 613 292 40 993 099 43 525 314

SUMMA TILLGÅNGAR 83 865 684 60 859 764 72 546 298

(7)

belopp i kronor 15-06-30 14-06-30 14-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 168 345 1 168 345 1 168 345

1 168 345 1 168 345 1 168 345

Fritt eget kapital

Överkursfond 48 382 310 47 019 310 48 237 310

Balanserad vinst eller förlust -31 769 163 -35 688 859 -35 688 859

Periodens resultat 6 110 849 5 931 892 12 488 741

22 723 996 17 262 343 25 037 192 Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 23 892 341 18 430 688 26 205 537

Minoritetsintresse 286 263 174 887 506 953

Summa eget kapital 24 178 604 18 605 575 26 712 490

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 1 630 643 1 079 364 1 324 623

Leverantörsskulder 2 435 598 2 582 691 3 395 619

Aktuella skatteskulder 1 579 569 1 844 116 0

Övriga skulder 8 413 828 2 394 598 4 900 034

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 45 627 442 34 353 420 36 213 532

Summa kortfristiga skulder 59 687 080 42 254 189 45 833 808

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 83 865 684 60 859 764 72 546 298

Förändring i eget kapital hänförligt till moderföretag

Ingående eget kapital 26 205 537 19 508 867 19 508 867

Utdelning -7 594 245 -7 010 071 -7 010 071

Nyemission 145 000 0 1 218 000

Periodens resultat 5 915 359 5 864 779 12 269 694

Minoritet 195 490 67 113 219 047

Utgående eget kapital 24 867 141 18 430 688 26 205 537

Koncernens balansräkning i sammandrag

Det under Nyemission redovisade beloppet avser nettot av i emissionen influtna medel per rapportdagen med avdrag för emissionskostnader med hänsyn tagen till skatteeffekten.

(8)

Fortnox AB | Delårsrapport april - juni 2015 8

Koncernens kassaflödesanalys

belopp i kronor 1501-1506 1401-1406 1401-1412

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 7 610 495 7 708 895 15 827 178

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 907 591 892 733 1 865 872

Förändring uppskjuten skattefordran -551 015 -154 757 0

Betald skatt -1 695 136 -1 844 116 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelse-

kapital 7 271 935 6 602 755 17 693 050

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar -2 251 887 -2 073 089 -6 669 560

Förändring av kortfristiga skulder 18 357 045 8 760 256 12 026 391

Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 377 093 13 289 922 23 049 881

Investeringsverksamheten

Förvärv av aktier i dotterföretag -1 000 000 0 0

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -14 468 356 -3 882 907 -16 968 479

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -119 628 -193 687 -947 814

Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 587 984 -4 076 594 -17 916 293

Finansieringsverksamheten

Nyemission 145 000 229 900 1 931 900

Utdelning -7 594 244 -7 010 071 -7 010 071

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7 449 244 -6 780 171 -5 078 171

PERIODENS KASSAFLÖDE 339 865 2 433 157 55 417

Likvida medel vid periodens början

Likvida medel vid periodens början 28 032 059 27 976 642 27 976 642

Likvida medel vid periodens slut 28 371 924 30 409 799 28 032 059

(9)

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

belopp i kronor 1501-1506 1401-1406 1504-1506 1404-1406 1401-1412

Nettoomsättning 57 758 388 45 485 344 30 125 914 23 281 301 95 209 012

Aktiverat arbete för egen räkning 7 367 026 3 306 209 3 720 208 2 586 035 9 770 887

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 24 049

65 125 414 48 791 553 33 846 122 25 867 336 105 003 948

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster -5 448 781 -5 575 273 -2 920 045 -2 686 269 -10 613 904

Övriga externa kostnader -12 385 121 -9 513 743 -6 121 667 -5 023 320 -21 281 815

Personalkostnader -35 516 078 -24 658 247 -17 543 533 -13 278 656 -53 274 396

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 667 783 -892 733 -964 786 -446 187 -1 865 872 -55 017 763 -40 639 996 -27 550 031 -21 434 432 -87 035 987

Rörelseresultat 10 107 651 8 151 557 6 296 091 4 432 904 17 967 961

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 11 956 122 720 2 273 64 091 187 293

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 201 -10 727 -2 894 -9 612 -7 887

8 755 111 993 -621 54 479 179 406

Resultat efter finansiella poster 10 116 406 8 263 550 6 295 470 4 487 383 18 147 367

Skatt -2 246 151 -1 844 116 -1 417 748 -1 002 608 -4 067 365

PERIODENS RESULTAT 7 870 255 6 419 434 4 877 722 3 484 775 14 080 002

(10)

Fortnox AB | Delårsrapport april - juni 2015 10

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

belopp i kronor 15-06-30 14-06-30 14-12-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 29 589 277 9 037 136 18 329 183

Goodwill 700 000 1 300 000 1 000 000

30 289 277 10 337 136 19 329 183

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 1 284 380 792 976 1 366 029

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 6 324 000 1 758 000 5 324 000

Uppskjuten skattefordran 4 484 431 8 551 796 4 484 431

10 808 431 10 309 796 9 808 431

Summa anläggningstillgångar 42 382 088 21 439 908 30 503 643

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 10 498 806 8 280 016 12 940 977

Fordringar hos koncernföretag 3 201 373 236 718 172 103

Övriga fordringar 65 467 207 888 1 445 346

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 368 299 2 005 264 849 838

16 133 945 10 729 886 15 408 264

Kassa och bank 22 961 100 28 707 412 25 793 468

Summa omsättningstillgångar 39 095 045 39 437 298 41 201 732

SUMMA TILLGÅNGAR 81 477 133 60 877 206 71 705 375

(11)

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

belopp i kronor 15-06-30 14-06-30 14-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 168 345 1 168 345 1 168 345

1 168 345 1 168 345 1 168 345

Fritt eget kapital

Överkursfond 48 382 310 47 019 310 48 237 310

Balanserad vinst eller förlust -29 203 102 -35 688 859 -35 688 859

Periodens resultat 7 870 255 6 419 434 14 080 002

27 049 463 17 749 885 26 628 453

Summa eget kapital 28 217 808 18 918 230 27 796 798

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 1 630 643 1 079 364 1 324 623

Leverantörsskulder 1 484 774 2 487 478 2 786 562

Aktuella skatteskulder 1 579 569 1 844 116 0

Övriga skulder 3 986 604 2 394 598 4 558 513

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 44 577 735 34 153 420 35 238 879

Summa kortfristiga skulder 53 259 325 41 958 976 43 908 577

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 81 477 133 60 877 206 71 705 375

Förändring i eget kapital

Ingående eget kapital 27 796 798 19 508 867 19 508 867

Utdelning -7 594 244 -7 010 071 -7 010 071

Nyemission 145 000 0 1 218 000

Periodens resultat 7 870 255 6 419 434 14 080 002

Utgående eget kapital 28 217 809 18 918 230 27 796 798

Det under Nyemission redovisade beloppet avser nettot av i emissionen influtna medel per rapportdagen med avdrag för emissionskostnader med hänsyn tagen till skatteeffekten.

(12)

Fortnox AB | Delårsrapport april - juni 2015 12

Moderbolagets kassaflödesanalys

belopp i kronor 1501-1506 1401-1406 1401-1412

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 10 116 406 8 263 550 18 147 367

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 667 783 892 733 1 865 872

Förändring uppskjuten skattefordran

Betald skatt -2 246 151 -1 844 116 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelse-

kapital 9 538 038 7 312 167 20 013 239

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar -725 682 -1 770 991 -6 449 369

Förändring av kortfristiga skulder 9 350 748 8 016 359 9 965 960

Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 163 104 13 557 535 23 529 830

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -12 426 600 -3 882 907 -13 674 819

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -119 628 -163 687 -910 014

Förvärv av aktier i dotterbolag -1 000 000 -1 670 100 -5 236 100

Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 546 228 -5 716 694 -19 820 933

Finansieringsverksamheten

Nyemission 145 000 0 1 218 000

Utdelning -7 594 244 -7 010 071 -7 010 071

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7 449 244 -7 010 071 -5 792 071

PERIODENS KASSAFLÖDE -2 832 368 830 770 -2 083 174

Likvida medel vid periodens början

Likvida medel vid periodens början 25 793 468 27 876 642 27 876 642

Likvida medel vid periodens slut 22 961 100 28 707 412 25 793 468

(13)
(14)

Fortnox AB | Delårsrapport april - juni 2015 14

(15)

Fortnox AB

(publ)

Box 427, 351 06 Växjö Telefon: 0470-78 50 00 Telefax: 0470-78 50 01 E-post: info@fortnox.se Hemsida: www.fortnox.se

Organisationsnummer: 556469-6291 Facebook: www.fortnox.se/facebook Twitter: twitter.com/fortnoxab

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :