DELÅRSRAPPORT 2015 DELÅRSRAPPORT APRIL - JUNI 2015

Full text

(1)

Q2

DELÅRSRAPPORT 2015

DELÅRSRAPPORT APRIL - JUNI 2015

New York, 2 maj 2011

(2)

Finansiell utveckling,

*Försäljningen blev 9,3 mkr (19,8), -53% *Försäljningen blev 17,3 mkr (40,4), -57%

april - juni Finansiell utveckling, januari - juni

*Rörelseresultatet före avskrivningar blev -1,8 mkr (-2,2) *Rörelseresultatet före avskrivningar blev -3,3 mkr (-4,9)

*Resultat efter finansnetto blev -1,6 mkr (-3,1) *Resultat efter finansnetto blev -3,4 mkr (-6,9)

Periodens totalresultat blev -2 mkr (-1,7)

* *Periodens totalresultat blev -3,8 mkr (-4,8)

*Resultat efter skatt blev -1,6 mkr (-3) *Resultat efter skatt blev -3,4 mkr (-6,2)

*Resultat per aktie blev -0,13 kr (-0,13) *Resultat per aktie blev -0,28 kr (-0,38)

*Kassaflöde från löpande verksamhet blev 0,2 mkr (-0,7) *Kassaflöde från löpande verksamhet blev -3,7 mkr (5,3)

Väsentliga händelser efter perioden Väsentliga händelser, april - juni

● Ny styrelse blev vald på årsstämma bestående av Ian Wachtmeister (ordf.), Thomas Petrén (ledamot), Ulf Bork (ledamot).

●En nyemission beslutades på stämman och genomfördes under Juni – Juli.

● Frivillig betalningsinställelse utlystes den 10:e april och förhandlingar inleddes med fordringsägare.

●De första leveranserna av Valera till Sverige genomfördes.

● Nymissionen övertecknades och blev genomförd under juli månad.

● Den frivilliga betalningsinställelsen hävdes under juli månad.

● Ett nytt affärssystem är upphandlat, då nuvarande system visar brister.

C3 Brew & Go

Brygger snabbt varmt gott kaffe direkt i din ”to-go” mugg

Notera att Empire 2015 är ett mindre bolag än 2014 genom bortfallet av BaByliss vilket försvårar jämförelsen mellan åren

(3)

Kommentarer från VD

Kära Empire-intressent,

Q2 innehöll en hel del utmaningar.

P.g.a. likviditetsbrist genomfördes en frivillig betalningsinställelse den 10:e april.

Detta försvårade givetvis säljarbetet, men händelserna till trots nådde bolaget budget i andra kvartalet då Empire sålde för 9,3 MSEK och noterade ett rörelseresultat om -1,4 före finansiella poster.

Täckningsgraden blev låg beroende på det fortsatta arbetet med att sälja ut trögrörliga produkter och på så sätt balansera lagret. Anpassningen av priserna till den nya och väsentligt högre dollarkursen har inte fullt genomslag i kvartalet. Detta hade vi förutsett i budgeten.

Lagerflytten från Köpenhamn till Löddeköpinge avslutades och denna enhet är nu i full funktion. Företaget är därmed tillbaka i Sverige och kan nu leverera enligt gammal god standard, d.v.s. snabbt och effektivt.

En nyemission beslutades på stämman den 12 Juni. Den blev övertecknad och tillförde under augusti netto cirka 8,3 MSEK. När fordringsägarna fått sitt återstår en kassa med vilken vi kan möta framtidens utmaningar.

Det blir en spännande höst.

Stockholm den 3 september 2015 Ulf Bork, VD och koncernchef

(4)

Försäljning, resultat och kassaflöde

Januari - Juni 2014 April - Juni 2015

Försäljning

Försäljningen för andra kvartalet uppgick till 9,3 mkr (19,8), vilket är en minskning med 53% jämfört med samma period föregående år.

Resultat

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -1,4 mkr (-2,5). Ökade personal och övriga kostnader under Q2 är hänförliga till flytten av lagret från Köpenhamn till Löddeköpinge och kostnader av uppsägning av personal.

Finansnettot blev -0,2 mkr (-0,6) och resultat efter finansnetto blev -1,6 mkr (-3,1).

Kassaflöde

Andra kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital var -2,0 mkr (-2,3).

Kassaflödet från investeringsverksamheten var 0,0 mkr (-0,1).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 0,9 mkr vilket består främst av upptaget av aktieägarlån (-2,6). Periodens kassaflöde uppgick till 1,1 mkr (-3,3).

C3 Brew & Go

Brygger snabbt varmt gott kaffe direkt i din ”to-go” mugg Försäljning

Försäljningen för perioden januari till juni uppgick till 17,3 mkr (40,3), vilket är en minskning med 57% jämfört med samma period föregående år.

Resultat

Rörelseresultatet för perioden januari till juni uppgick till -3,0 mkr (-5,4). Finansnettot blev -0,4 mkr (-1,5) och resultat efter finansnetto blev -3,4 mkr (-6,9).

Kassaflöde

För perioden januari till juni uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital till -4,3 mkr (5,3). Kassaflödet från investeringsverksamheten var 0,0 mkr (-0,1). Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 2,9 mkr vilket består främst av upptaget av aktieägarlån (-8,0).

Periodens kassaflöde uppgick till -1,4 mkr (-2,7).

(5)

Segmentsindelning

Koncernen har endast ett segment, vilket är Small Domestic Appliance (SDA) i Norden.

Finansiell ställning och likviditet

Empire har under andra kvartalet tagit upp ett aktieägarlån om 0,9 mkr. Empires tillgängliga likvida medel uppgick till 3,0 mkr vid periodens utgång. Räntebärande nettoskuld uppgick till 5,4 mkr jämfört med 4,5 mkr föregående kvartal.

Varulagret uppgick vid periodens utgång till 11,7 mkr (26,0), kundfordringar till 2,5 mkr (8,3) och leverantörsskulder till 7,2 mkr. (8,1) Vid utgången av kvartalet var eget kapital 8,3 mkr (46,5) eller 0,67 kr per aktie. Som framgår av

årsredovisningen 2014 så gjorde vi kraftiga nedskrivningar av goodwillposter med mera vilket förklarar skillnaden i eget kapital. Soliditeten uppgick till 31,5% (72,1).

Investeringar

Inga investeringar har gjorts under 2015.

Personal och organisation

Medelantalet anställda under perioden januari till juni uppgick till 10 (25), varav 76% var män och 24% var kvinnor. Vid utgången av juni 2015 var antalet anställda 8 (23).

Styrelse

Vid årsstämman den 12 juni utsågs Ian Wachtmeister till styrelseordförande, Ulf Bork och Thomas Petrén till ordinarier ledamöter. David Rönnberg och Bengt Stillström har avgått.

Transaktioner med närstående

Vid bolagsstämman beslöts att inget arvode utgår till styrelsen. Transaktioner med närstående nyckelpersoner uppgick till 0,2 (0,5) mkr hela beloppet avser konsultarvode till Traction Konsult AB, i vars moderbolag Bengt Stillström är styrelseordförande. Konsultarvodet avser främst juridisk rådgivning. I övrigt har ett aktieägarlån om 2,0 mkr upptagits från Ringvägen Ventures AB samt 0,9 mkr från Ian Wachtmeister. Samtliga inköp från närstående bolag har skett på marknadsmässiga villkor.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Riskerna i koncernens verksamhet är främst relaterade till marknadens utveckling samt olika finansiella risker såsom valuta- och kreditrisker. Bolaget ser även en politisk risk då delar av Empires sortiment tillverkas i Asien. För en utförlig beskrivning av koncernens risker och hanteringen av dessa hänvisas till årsredovisningen för 2014. Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker tillkommit.

Säsongsvariationer

Bolagets försäljning har säsongsvariationer där första kvartalet normalt har den lägsta försäljningen och det sista kvartalet är klart starkast.

Händelser efter rapportperioden

● Nymissionen övertecknades och blev genomförd under juli månad.

● Den frivilliga betalningsinställelsen hävdes under juli månad.

● Ett nytt affärssystem är upphandlat.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning under perioden uppgick till 0,0 mkr (0,1), varav koncerninternt 0,0 mkr (0,1).

Resultat efter finansiella poster under perioden uppgick till - 3,4 mkr (-5,3).

Inga investeringar har gjorts under perioden.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Rapport över totalresultat upprättas i enlighet med IAS 1. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen för 2014.

Aktien

Empire AB handlas på Nasdaq OMX First North Premier.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och Likviditetsgarant. Tel: 08-503 015 50

Granskning

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Kalendarium Räkenskapsår 2015

Delårsrapport Q3 2015 - 2015-11-04 Delårsrapport Q4 2015 - 2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015 - 2016-02-26

För ytterligare information

Informationen i denna rapport lämnas för offentliggörande den 3 september. Ytterligare information lämnas av Ulf Bork, VD, telefon 0733-596 871 alternativt

ulf.bork@empirenordic.com. Alla rapporter finns efter publicering på bolagets hemsida www.empire.se.

Noter

1) Övriga rörelseintäkter består huvudsakligen av motkrav mot babyliss.

2) Avser nedläggning av utländska dotterbolag.

3) Immateriella tillgångar består av kontrakt,

4) Lån huvudägare (vid utgången av perioden uppgår lån från huvudägare till 2,9 mkr).

C3 Tools For Men Clip&Roll

(6)

-1,4 -1,4

-2,0

* Inkl. kortfristiga värdepapper

Finansnetto -0,2 -0,2

Skatt 0,0 0,0

Resultat efter finansnetto -1,8

-0,9 -0,6 -0,2 -1,5 -3,2

Omräkningsdifferenser m m 0,0

26,3 26,4 26,3 1,8 1,8

Q1 Q2 Q3 Q4 Helår

Helår

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER

-32,0 -39,2

Periodens totalresultat -1,8 -3,3 -1,7 -2,3

-3,15

Balansräkning

(MSEK) 2015 2014

Resultat per aktie (kr)

Kvartalsdata koncernen

Resultaträkning

(MSEK) 2015 2014

89,7

Bruttovinst 1,7 2,2

Kostnad sålda varor -6,3 -7,1

Kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 Helår

Omsättning 7,9 9,3 20,6 19,8 19,0

Q1 Q2 Q3 Q4 Helår

30,3

5,6 6,6 6,9 10,5 29,5

-15,0 -13,2 -12,2 -22,7 -63,0

Övriga externa kostnader -1,4 -1,7

Bruttovinst i % 21,3% 23,7%

-4,2 -4,9 -5,5 -6,2 -20,8

27,3% 33,4% 36,0% 34,5% 32,9%

Av- och nedskrivningar 0,0 0,0

Personalkostnader -1,8 -2,3

-0,3 -0,3 -0,3 -18,7 -19,5

-4,1 -3,9 -3,2 -3,6 -14,8

-2,5 -2,0 -18,1 -25,6 -6,3 -6,3

-1,6

0,6 0,1 0,2 -5,7 -4,8

-4,0 -3,1 -2,2 -25,9 -35,1

Periodens resultat -1,8 -1,6

0,0 1,3 -0,3

-3,3 -3,0 -2,0 -0,4

-31,6 -39,9

-0,15 -0,13 -0,26 -0,13 -0,19 -2,56

-0,3 0,7

Summa anläggningstillgångar 1,7 2,0

Kvartal Q1 Q2 Q3 Q4

Fordringar 8,0 9,5

Varulager 15,2 11,8

18,4 10,9 9,9 12,3 12,3

23,5 26,0 23,6 19,0 19,0

Summa omsättningstillgångar 25,5 24,3

Likvida medel* 2,3 3,0

46,4 38,1 37,6 36,1 36,1

4,6 1,3 4,1 4,8 4,8

Eget kapital 10,3 8,3

SUMMA TILLGÅNGAR 27,2 26,3

48,7 46,5 44,4 12,2 12,2

72,7 64,6 63,9 37,9 37,9

Kortfristiga skulder 16,5 17,6

Långfristiga skulder 0,4 0,4

21,1 15,0 17,1 25,7 25,7

3,0 3,0 2,5 0,0 0,0

27,2 26,3 72,7 64,6 63,9 37,9 37,9

Kvartal Q1 Q2 Q3 Q4

Kassaflödesanalys

(MSEK) 2015

Helår Q1 Q2 Q3 Q4 Helår

2014

Förändring i rörelsekapital -2,8 2,2 Löpande verksamheten före förändring

av rörelsekapital -1,7 -2,0

9,7 1,7 2,5 4,5 18,3

-3,7 -2,3 -2,8 0,9 -8,0

Investeringsverksamheten 0,0 0,0

Kassaflöde från löpande verksamheten

-4,5 0,2

0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0

6,0 -0,7 -0,2 5,3 10,3

Finansieringsverksamheten 2,0 0,9

Kassaflöde efter investeringar -4,5 0,2

-5,4 -2,6 3,0 -5,1 -10,1

6,0 -0,7 -0,3 5,4 10,3

Likvida medel vid periodens början 4,8 2,3

Periodens kassaflöde -2,5 1,1

4,6 1,3 4,1 5,1 4,8

Likvida medel vid periodens slut 2,3 3,0

0,7 0,7

Omräkningsdifferens likvida medel -0,1 -0,4 0,0 0,0 0,0

4,0 4,6 1,3 4,1 3,9

0,6 -3,3 2,8 0,3 0,2

2,8 2,8

Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-1,6

-0,1 0,0

Andel i intresseföretags resultat -0,1 0,4 -0,1 0,0 0,2

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster -1,6 Rörelseresultat

Avvecklingskostnader

-3,0

(7)

Antal efter förändring 2015-06-30

16,92 6,53

5,12 Bengt Stillström**

Ian Wachtmeister**

Försäkringsbolaget Avanza Pension Oas Holding Alkmaar BV

Johan Kalling Michael Christensen**

Anders Jonsson Roy Andersson

764083, FRIENDS PROVIDENT INTL

Empires aktie

Aktieägare*: 10 största (per 30-jun 2015) Antal aktier Andel i %

av kapital Andel röster

Andel i % av röster serie A serie B

2 926 305 23,47 2 926 305

5,39

893 725 7,17 893 725

736 900 5,91 736 900

21,39

135 000 964 345 8,82 2 314 345

700 842 5,62 700 842

315 000 2,53 315 000 2,30

4,68

489 149 3,92 489 149 3,58

640 000 5,13 640 000

4,46

319 000 2,56 319 000 2,33

610 000 4,89 610 000

27,31

Summa 135 000 12 331 951 100,00 13 681 951 100,00

3 736 685 29,97 3 736 685

Övriga MIC Invest AB

2014

Ägarförändring av ledning/styrelse

Antal registrerade aktier

vid periodens slut 12 466 951

Antal utestående aktier

vid periodens slut* 12 450 336

31-dec

Förändring antal aktier 2015 2015

30-jun

12 466 951

12 450 336

2014 30-jun

12 466 951

12 450 336 Aktiedata

** Privat och/eller via bolag

* Uppgifterna gäller före effekten av nyemission

* registrerade aktier exklusive eget innehav

Eget kapital per aktie, kr 0,67 3,73 0,98

-0,28 -0,38

Resultat per aktie, kr -2,56

Utdelningspolicy

Det är styrelsens uppfattning att storleken på framtida utdelningar bör fastställas utifrån såväl Empires långsiktiga tillväxt och resultatutveckling som kapitalbehov för fortsatt expansion med hänsyn tagen till finansiella mål.

Aktiedata

Serie A (135 000 st) Aktiens kvotvärde är 30 öre.

10 röster/aktie

Serie B (12 331 951 st) Aktiens kvotvärde är 30 öre.

1 röst/aktie Egna aktier

Av det totala antalet aktier äger Empire AB 16 615 stycken aktier i serie B.

(8)

-36

12 222 -68%

0 -52%

40 371

-509 -91% -19 454

-6 255

4 819 -3 568 319

-39 886 -4 784 -35 102

18 966 0

Helår 218%

-

- 705

-71%

-604

17

-31 853

TSEK Q1-Q2

Omsättning 17 272

3

Immateriella anläggningstillgångar 26

-25 598 -14 805 -13 156

6 597

-3 081 -9 071 -66%

3 874 -4 907

-3 917

-13 156

-4 053

TILLGÅNGAR

Helår 19 753

Not

89 739 2 773 29 538 -62 974 -20 841 Q1-Q2

0 0%

Q2 19 753

0

1 0 0

Summa kortfristiga skulder 17 636

80 -3 008

80

Omräkningsdifferenser 1 188 1 188 -418

Periodens totalresultat

3 015 -1 820

-1 820 -3 837

Summa anläggningstillgångar 2 049 26 422 1 784

24 303 38 137 34 467

10 682

21 158 412 0 1 264

Materiella anläggningstillgångar 91

7 224 Not

17 924 24

2014 2015

154

TSEK 30-jun 30-jun

Finansiella anläggningstillgångar 1 932

1 274

2014

1 606

Kostnad sålda varor -13 398 -28 149

-257 -257 -47

Övriga externa kostnader -4 907

Koncernens resultaträkning

2015 2014 2014

2015 2014

Övriga rörelseintäkter

-57%

Q2

Bruttovinst

Andel i intresseföretags resultat 0 326 28

-2 484 Av- och nedskrivningar

0

1

6 597 -3 917 Personalkostnader

Avvecklingskostnader

-8 031

-2 981

-2 484 -5 362

Finansiella intäkter 4 1

- 1080%

-50%

2 Rörelseresultat före jämförelsestörande poster

Rörelseresultat -2 981 -5 362

Finansiella kostnader -442 -1 532

0

0

0 -

701 -

0 0

Skatt

Uppskjuten skatt

-3 087 -620

Resultat efter finansiella poster -3 087 -3 419 -6 892

-3 008

0 0

Periodens resultat

1 234 -3 419

Koncernens balansräkning

-

Övriga förändringar 0 0 -

-6 191 -

-4 957 -39 180

Varulager 11 761 26 018

Långfristiga skulder

Likvida medel och kortfristiga värdepapper

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 8 304

EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 304

9 527 10 855 Fordringar

Minoritetsintresse Summa eget kapital Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR 26 352 64 559

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 26 352 64 559 36 251

23 655 15 023

Se sid 5 för förklaring till noter

36 251

12 184 0 46 547

0 46 547

12 231

0 2 479

5 405 2 123 4

12 184 0

Summa långfristiga skulder 412

12 900

2 497

2 990 412

Övriga avsättningar 412

Övriga kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder

511

(9)

0 0

Förändring ägarlån 2 880 -10 372 -12 322

Nyemission 0

0 0

0 0 0

0 -63

Koncernens kassaflödesanalys

2015 2014 2014

Den löpande verksamheten

Försäljning av SodaStream

0

TSEK jan-jun jan-jun Helår

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -279 1 729 19 391

Resultat efter finansiella poster -3 419 -6 892 -28 846

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändring av rörelsekapital -3 698 -5 482 -8 065

Betald skatt 0 -318 1 390

Ökning(-) / Minskning(+) av varulager 7 205 281 7 333

Förändring i rörelsekapital

Ökning(+) / Minskning(-) av rörelseskulder -8 968 -14 764 -6 824

Ökning(-) / Minskning(+) av rörelsefordringar 1 195 25 282 17 811

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 266 5 317 10 255

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital -568 10 798 18 320

0

Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0 -63 0

Investeringsverksamheten

Investering i intresseföretag

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde efter investeringar -4 266 5 254 10 255

Förändring av lång- och kortfristiga bankkrediter 0 2 379 2 224

Finansieringsverksamheten

Summa totalresultat 0

Omräkningsdifferens 705 0

Årets resultat

0

Utgående eget kapital 2015-06-30 3 740 27 230 16 515 0

Ingående kapital 2015-01-01 3 740 27 230 20 394

Summa totalresultat - 3 879

Årets resultat -3 419

-3 419 -460

Sammandrag avseende koncernens förändringar i eget kapital

Omräkningsdifferens -460

Övriga förändringar

0

Nyemission

Periodens kassaflöde -1 386 -2 739 157

Aktie- kapital

20 394 3 015

Likvida medel vid periodens slut

0 Ingående kapital 2014-01-01 3 740

Balanserade vinstmedel inkl

årets resultat Övrigt

tillskjutet kapital

27 230 20 394 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 880 -7 993 -10 098

1 264 4 819

-39 885 TSEK

Innehav utan bestämmande

inflytande

Omräkningsdifferens i likvida medel -418 46 705

Likvida medel vid periodens början 4 819 3 957 3 957

Totalt eget kapital

8 304 0

0 -39 885

12 184

-3 879 0

0 0

Utbetald utdelning

12 184

Utgående eget kapital 2014-12-31 3 740 27 230

0 705

0 51 364

(10)

Nyckeltal

2015 2014 2015 2014

3,73

Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 0,7 0,1

Skuldsättningsgrad (ggr) 2,2 0,4

0,7 2,2

Rörelsemarginal (%) neg neg

Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2

neg neg

Avkastning på eget kapital (%) neg neg

Vinstmarginal (%) neg neg

neg neg

neg neg

neg neg

Avkastning på totalt kapital (%) neg neg neg neg

neg neg

0,1 0,4

Soliditet (%) 31,5 72,1

Räntetäckningsgrad (ggr) neg neg neg neg

31,5 72,1

Avkastning på sysselsatt kapital (%)

Eget kapital per aktie (kr) 0,67 3,73

Resultat per aktie (kr) -0,13 -0,15 -0,28 -0,38

0,67

∙ Rörelsemarginal rörelseresultat efter avskrivning, EBIT, i % av total omsättning.

∙ Vinstmarginal resultat efter finansiella poster i % av total omsättning.

∙ Avkastning på eget kapital resultat efter finansiella poster i % av justerat eget kapital.

∙ Avkastning på totalt kapital rörelseresultat plus finansiella intäkter i % av balansomslutningen.

∙ Avkastning på sysselsatt kapital rörelseresultat plus finansiella intäkter i % av sysselsatt kapital.

∙ Sysselsatt kapital balansomslutningen minus icke räntebärande skulder (inkl övriga avsättningar).

∙ Justerat eget kapital eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld.

∙ Ränteteckningsgrad rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter dividerat med räntekostnader.

∙ Soliditet justerat eget kapital i % av balansomslutningen.

∙ Skuldsättningsgrad skulder inklusive uppskjuten skatteskuld och avsättningar dividerat med justerat eget kapital (ggr).

∙ Nettoskuldsättningsgrad räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.

∙ Resultat per aktie periodens totalresultat dividerat med antal utestående aktier.

Valera - Swiss'X Brush & Shine

(11)

Stockholm (HK)

Empire AB (publ. org.nr 556586-2264) och Empire Sweden AB

Nybrogatan 11, 114 39 Stockholm 111 56 Stockholm

Telefon: 08 - 410 58 400 info@empire.se

C3 Design perkolator

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :