• No results found

19. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-02-22, § 35

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "19. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-02-22, § 35"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-02-22

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 35/2016 Dnr 2016/0017 KS-3

Diariekod: 104

Verksamhetsberättelse med resultatanalys 2015 - kommunstyrelsen

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-01-22 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens totala budgetram för 2015 uppgår till 175,9 miljoner kronor (mkr). I det redovisade överskottet på 7,0 mkr ingår en engångsintäkt på 3,2 mkr. Intäkten erhölls som följd av en momsrevision som gjordes för åren 2011-2014.

Kommunstyrelsen fastställde 13 åtaganden för 2015, 11 bedöms som uppfyllda och två som delvis uppfyllda.

Inför 2016 har kompensation för olika kostnadsökningar uteblivit. Den mest omfattande kostnadsökningen avser lönekostnadsökningar, vilket ingen nämnd erhållit kompensation för. Kommunstyrelsen har även stora

kostnadsökningar utöver detta som måste finansieras. Medlemsavgiften till Kommunförbundet Brandkåren Attunda, Sveriges Kommuner och

Landsting (SKL) och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) är ett par exempel med kostnadsökningar på sammanslagt 0,8 mkr.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

• Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse med

resultatanalys 2015 för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-01-22.

• Finansiering av de höjda medlemsavgifterna till

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) med 0,8 miljoner kronor sker genom ianspråktagande av

kommunstyrelsens ospecificerade medel för oförutsedda kostnader.

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-02-22

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

• Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse med

resultatanalys 2015 för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-01-22.

• Finansiering av de höjda medlemsavgifterna till

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) med 0,8 miljoner kronor sker genom ianspråktagande av

kommunstyrelsens ospecificerade medel för oförutsedda kostnader.

Beslutsexpediering:

Akt

References

Related documents

Joakim Jonsson (S) och Swapna Sharma (S) har väckt en motion i kommunfullmäktige 2015-05-07 om att införa en lokal idrottsgala i Sollentuna.. I motionen föreslås att

Rösjöskogens naturreservats föreskrift A.15, för markförläggning av elkabel i enlighet med bilagd ansökan under följande villkor:. -Sollentuna Energi AB ska på plats gå igenom

- de villkor som anges i beslutet om tillstånd (Dnr 2016/0001 KS) för kabeldragning i naturreservat ska följas för att säkerställa att naturvärden bibehålls..

• Kommunstyrelsen ger Sollentuna Energi AB tillstånd, enligt Södra Törnkogens naturreservats föreskrift A.15, för markförläggning av elkabel i enlighet med bilagd ansökan

- åtgärden ska utföras i enlighet med ansökan och därtill fogad karta, - de villkor som anges i beslutet om tillstånd (Dnr 2016/0034 KS) för kabeldragning i naturreservat ska

strandskyddsbestämmelserna för att, i enlighet med ansökan och därtill fogad karta, ersätta luftkabel med jordkabel samt rusta upp belysningsstolpar med markkabel på

• Sollentuna kommun tillstyrker att Stockholms läns landsting ansöker hos regeringen om att den 1 januari 2018 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen (2010:630)

Användandet av olika former av sk välfärdsteknik kan också göra att fler känner sig trygga med att bo hemma och därmed ökar önskan om att kunna göra det.. Det ökar