• No results found

Lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Utfärdad den 20 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret ska ha följande lydelse.

4 §2 SPAR får innehålla uppgifter om personer som är eller har varit folkbokförda i landet och personer som har tilldelats personnummer enligt 18 b § folkbokföringslagen (1991:481). SPAR får även innehålla uppgifter om personer som har tilldelats samordningsnummer, om det inte råder osäkerhet om personernas identitet. Följande uppgifter får anges:

1. namn,

2. person- eller samordningsnummer, 3. födelsetid,

4. adress,

5. folkbokföringsort och distrikt, 6. födelsehemort,

7. svenskt medborgarskap, 8. make eller vårdnadshavare,

9. avregistrering från folkbokföringen enligt 19–22 §§ folkbok- föringslagen, med angivande av tidpunkt,

10. summan av fastställd förvärvsinkomst och inkomst av kapital, dock lägst noll kronor,

11. ägare av småhusenhet eller lantbruksenhet med småhus på tomtmark samt uppgift om kommun (belägenhet),

12. taxeringsvärde för småhusenhet,

13. tidpunkt för när ett samordningsnummer har tilldelats och när vilandeförklaring kan komma att ske enligt 18 d § 1 folkbokföringslagen,

14. tidpunkt för vilandeförklaring av ett samordningsnummer med angivande av om förklaringen skett på grund av 18 d § 1 eller 2 folkbokföringslagen, och

15. tidpunkt för när en person med samordningsnummer har avlidit.

På begäran av en registrerad ska det i SPAR också anges att uppgifter om denne inte får behandlas vid urvalsdragningar enligt 3 § 2 för direktreklam.

1 Prop. 2020/21:160, bet. 2020/21:SkU11, rskr. 2020/21:292.

2 Senaste lydelse 2013:381.

SFS 2021:376

Publicerad den 21 maj 2021

(2)

SFS 2021:376

2 5 §3 Uppgifter som avses i 4 § första stycket 1–9 och 13–15 hämtas från

folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet. Övriga uppgifter som avses i 4 § första stycket hämtas från beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattnings- verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 18 juni 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli

(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:273.

References

Related documents

7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att den studerandes inkomst ska beaktas i annan utsträckning än som följer av 19–.. 22 §§ vid extraordinära händelser

b) av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter, c) enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och 22 b

8 § 1 Uppgifter om make eller vårdnadshavare enligt 4 § första stycket 8 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får i elektronisk form lämnas ut endast

7 § regeringsformen meddela före- skrifter om att studiestartsstöd som lämnas vid sjukdom eller sådan ledighet som anges i andra stycket får ingå i det antal veckor

8 § 1 Uppgifter om make eller vårdnadshavare enligt 4 § första stycket 8 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får i elektronisk form lämnas ut endast

1 § 3 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Krono- fogdemyndighetens verksamhet med utsökning och indrivning, skuld- sanering,

1 och 5 §§ lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet ska ha följande lydelse. 1 § 2 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Tullverkets

huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som skattebefriad förbrukare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi och