• No results found

Svar på skrivelse från Dag Larsson (S), Helene Öberg (MP) och Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett särskilt Barnmorskeråd i Stockholms läns landsting

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Svar på skrivelse från Dag Larsson (S), Helene Öberg (MP) och Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett särskilt Barnmorskeråd i Stockholms läns landsting"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (2) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Handläggare:

Elisabeth Persson

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-28

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, P 15

HSN 1305-0601

Svar på skrivelse från Dag Larsson (S), Helene Öberg (MP) och Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett

särskilt Barnmorskeråd i Stockholms läns landsting

Ärendebeskrivning

I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden vill Dag Larsson (S), Helene Öberg (MP) och Håkan Jörnehed (V) att Hälso- och

sjukvårdsförvaltningen inrättar ett särskilt Barnmorskeråd.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-08-28

Skrivelse från Dag Larsson (S), Helene Öberg (MP) och Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett särskilt Barnmorskeråd i Stockholms läns landsting.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget

I sakkunnigstrukturen i SLL ingår Stockholms Medicinska Råd med dess 28 specialitetsråd där specialsakkunniga (spesak), vårdsakkunniga (vårdsak), företrädare för verksamheterna, Hälso- och

sjukvårdsförvaltningen och Karolinska Institutet ingår. Uppdraget är att bidra med objektiv medicinsk sakkunskap till SLL:s olika ledningar på politisk, tjänstemanna- och produktionsnivå samt att utgöra basen för regionens medicinska utvecklingsarbete. Hela sakkunnigstrukturen ska vara kliniskt och vetenskapligt förankrad och opartisk. Strukturen bygger på verksamhetsinnehåll ur patientperspektiv och inte på olika yrkesfackliga intressen.

Valet av spesak och vårdsak är transparent och beslutas av Kommittén för kunskapsstyrning (KUST) efter förslag från en valberedning som tar emot nomineringar från medarbetare inom SLL.

I Specialitetsrådet för Reproduktion där kvinnosjukvården ingår har KUST efter önskemål från barnmorskor under våren 2013 inrättat ytterligare en vårdsakfunktion speciellt för obstetrik (förlossningsvård). En barnmorska med obstetrisk inriktning har tillförordnats på posten tills en definitiv

(2)

2 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE

2013-10-08, P x HSN 1305-0601

tillsättning kan ske enligt ordinarie valprocedur och beslut i KUST under hösten 2013.

Kvinnosjukvårdens präglas i mycket stor utsträckning av teamarbete där såväl barnmorskan som läkaren ansvarar för olika områden som ibland överlappar. Att främja och stärka teamarbetet är angeläget. De ytterst ansvariga är verksamhetscheferna. De är samtliga representerade i Specialitetsrådet där nu vårdsak obstetrik förstärker

barnmorskeinflytandet. För samtliga vård- och specialsakkunniga ingår i uppdraget att förankra sig bland medarbetare inom aktuell verksamhet och aktivt föra fram synpunkter i rådet.

Genom den redan vidtagna åtgärden har barnmorskornas inflytande i Specialitetsrådet stärkts och därmed inflytandet vid översynen och utvärderingen av vårdval förlossning, möjligheten att påverka antalet förlossningsplatser och aktivt delta i de centrala organ där Framtidens hälso-och sjukvård diskuteras.

Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör

Carl-Gustaf Elinder Avdelningschef

(3)

References

Related documents