• No results found

Lag om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 1 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska ha följande lydelse.

11 kap.

1 § Finansinspektionens beslut enligt denna lag eller med stöd av före- skrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:855

Publicerad den 15 juni 2018

References

Related documents

När preliminärt stöd har lämnats enligt 5 § ska anmälan ha kommit in till Skatteverket inom två kalendermånader från avstämningstidpunkten.. När preliminärt

Om behovet avser hjälp med måltider i form av sondmatning, omfattar rätten till insats alla åtgärder som är direkt nödvändiga för för- beredelse och efterarbete

36 a § Handläggande myndighet får besluta om kontrollbesök för att kontrollera att en arbetsgivare som har ansökt om eller fått stöd är berättigad till

Om arbetsgivaren före denna tidpunkt under tre på varandra följande kalendermånader inte har ansökt om preliminärt stöd, uppkommer dock skyldigheten att göra en

3 § Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäker- het och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov

juridiska personer över vilka staten, regioner, kommuner, kommunal- förbund och samverkansorgan, var för sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande

28 e § 13 Särskild avgift enligt 28 a § första stycket får dömas ut bara om ansökan enligt 28 c § delgetts kommunen eller regionen inom två år från tidpunkten

9 a § 2 Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder