• No results found

Lag om ändring i lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 3–6 §§ lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården ska ha följande lydelse.

1 §2 I varje region och kommun ska det finnas en eller flera patient- nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter och deras närstående inom den

1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som bedrivs av regioner eller enligt avtal med regioner,

2. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård, och

3. tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller delvis finansieras av regioner.

För patientnämnder gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen (2017:725).

Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

3 § Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäker- het och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma regionen eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.

4 § Regionerna och kommunerna ska organisera patientnämnderna så att de kan utföra sina uppgifter självständigt.

5 § En kommun som ingår i en region får överlåta skyldigheten enligt 1 § till regionen, om kommunen och regionen har kommit överens om detta.

Kommunen får lämna sådant ekonomiskt bidrag till regionen som motiveras av överenskommelsen.

6 § Regionerna och kommunerna ska organisera sin verksamhet så att slutsatser av de analyser som patientnämnderna gör i enlighet med 3 § tas om hand och bidrar till hälso- och sjukvårdens utveckling.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:776.

SFS 2019:976

Publicerad

den 3 december 2019

(2)

2 SFS 2019:976 Kommunens skyldighet att organisera sin verksamhet i enlighet med

första stycket gäller även om kommunen med stöd av 5 § överlåtit skyldig- heten enligt 1 § till regionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

References

Related documents

Enligt lagen är det där- för förbjudet att lämna uppgifter till andra om en patients hälsotill- stånd eller personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften

Det ansträngda läget samt uppmaning till att vara kreativa och leta synergieffekter för att möta utmaningen i att bemanna LPO/LAG med kompetens, sammanfattar Kjells samtal i

Med screening avses i denna lag en systematisk undersökning med hjälp av en speciell metod av en grupp personer för att upptäcka tillstånd som innebär en hög risk

4 § Vårdgivare som avses i 1 § får med hjälp av automatiserad behandling eller annan behandling av personuppgifter föra ett särskilt register för screening av

3 § 2 Är avsikten att en biobank ska användas för ändamål som avser forsk- ning eller klinisk prövning som inte omfattas av 3 a § får beslut som avses i 1 § fattas först

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord- ning och föreskrifter som har meddelats

Rökning blir även förbjuden vid entréer till lokaler som är avsedda för hälso‐ och sjukvård. Det rökfria 

Rätt att utöva läkar- eller tandläkaryrket med stöd av principen om automatiskt erkännande Den som är medborgare i en stat inom Europeiska unionen (EU-stat) eller en stat