• No results found

Marken inom planområdet är i kommunal ägo.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Marken inom planområdet är i kommunal ägo."

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)
(2)

Till planförslaget har följande handlingar upprättats:

▪ plankarta med bestämmelser

▪ planbeskrivning

▪ behovsbedömning

▪ fastighetsförteckning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra till- och ombyggnation av befintlig förskoleverksamhet på fastigheten Syrenen 1 samt att möjliggöra parkering på del av fastigheten Nybro 3:1.

Befintlig förskoleverksamhet skall utökas samt fungera som nattis, förskola med nattlig verksamhet.

Planområdet är beläget i norra delen av Nybro tätort, cirka en kilometer från Nybro järnvägsstation och resecentrum.

Området omfattar en areal om cirka 16 000 m2.

Marken inom planområdet är i kommunal ägo.

Planområdet behandlas inte i den kommunomfattande översiktsplanen från 2007.

I den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad 2013 behandlas inte fastigheten Syrenen 1.

Västra delen av planområdet, del av Nybro 3:1, pekas ut som bevarandevärd grönstruktur och nordöstra delen av planområdet, del av Nybro 3:1 pekas ut som grönstruktur som fungerar som skyddszon.

Planområdet omfattas av två gällande stadsplaner.

Stadsplan 90, fastställd 1968-02-09, gäller för den nordöstra delen av planområdet, och utgörs av en bit av Vattugatan som är planlagd som allmän plats, gata.

(3)

Stadsplan 155, fastställd 1984-04-03, gäller för resterande delarna av planområdet. För mitten av planområdet där det idag är förskola, tillåter planen allmänt ändamål med en högsta byggnadshöjd på 5 meter. I norra delen av planområdet tillåter gällande stadsplan ett mindre område för transformatorstation. I norr finns även ett u-område som tillgängliggör marken för allmänna underjordiska ledningar.

Den västra och den nordöstra delen av planområdet har benämningen allmän plats, park.

Planområdet omfattas inte av något riksintresse.

Natur– och grönstrukturen på fastigheten Syrenen 1 är blandad med både en ordnad lekplats och en öppen yta med varierande växtlighet.

Den västra delen av planområdet är utpekad som bevarandevärd grönstruktur. Området utgörs idag av allmän platsmark; park och består till största del i norr av en stor plan grönyta och större barr- och lövträd i söder.

Flera av träden är bevarandevärda då grönytan tjänar som spridningskorridor för djur– och växtlivet. Genom grönområdet passerar en gång– och cykelväg som binder samman Östergatan och Kvarngatan med Vattugatan och bostadsområdet Kungshall.

Även den nordöstra delen av planområdet utgörs av allmän platsmark; park med en mer vildvuxen karaktär med buskar och tallar.

För att grönområdet och de bevarandevärda träden i väster ska fortsätta tjäna som spridningskorridor för djur– och växtliv planläggs området som park där gång- och cykelväg får anordnas, i plankartan betecknat som ”PARK”.

WSP Sverige AB har genomfört en mark– och geoteknisk undersökning på fastigheten Syrenen 1 och intilliggande grönområde. Vid sammanställningen av utförda geotekniska undersökningar konstaterades generellt sett likvärdiga resultat inom undersöknings- området. Undersökningen visade att jorden huvudsakligen består av 0,5 – 2 meter fyllnadsmaterial som antingen direkt eller via högst 1 meter sand och organisk jord (mulljord och torv) vilar på sandmorän.

I samband med den geotekniska undersökningen påträffades vatten cirka 30 centimeter under markytan i ett av de öppna provtagningshålen, vilket WSP Sverige AB bedömde vara en tillfällig observation och inte visade grundvattenytans årliga nivårörelse.

I samband med den mark– och geotekniska undersökning som WSP Sverige AB genomfört har även markprover tagits och analyserats samt sammanställts i en rapport. Resultaten från laboratorieanalyserna har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, med Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall, FA, samt med Naturvårdsverkets haltgränser för mindre än ringa risk, MRR.

Naturvårdsverkets riktlinjerna är uppdelade i två typer av markanvändning, känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). För den aktuella markanvändningen på fastigheten Syrenen 1, förskola, är Naturvårdsverkets riktvärden för KM tillämpliga.

I en av provpunkterna i planområdets sydvästra del påträffades alifater över riktlinjerna för KM. Då provpunkten ligger inom markanvändning för park och riktlinjerna för MKM görs bedömningen att sanering av marken inte behövs. De övriga jordprover som analyserats påträffades inga halter som överstiger de haltgränser och riktlinjer som provresultaten har jämförts med.

(4)

WSP Sverige AB genomförde 2015-03-10 en markradonundersökning på fastigheten Syrenen 1. De uppmätta värdena låg mellan 23-61 kBq/m3 och klassificeras som högradonmark.

Byggherren ansvarar för att grundläggningssättet anpassas efter uppmätta radonvärden och uppmätt markradonvärde skall ligga till grund för varje enskilt bygglov.

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Inom planområdet finns ingen bostadsbebyggelse, men straxt utanför området finns bostäder av varierande typ.

Området ligger inom Nybro stads centrala serviceutbud av såväl handel, skola och omsorg. Planområdet innefattar en förskola.

Planområdet är lättillgängligt både för bil-, cykel- och gångtrafik tack vare ett väl fungerande gatunät utanför planområdet.

Gång– och cykelvägen genom planområdet tillgängliggör området ytterligare.

Bebyggelsen kring planområdet är av varierad karaktär med fristående villabebyggelse, industriverksamhet, flerbostadshus och övrig låg bebyggelse av blandade ändamål.

Bebyggelsen inom planområdet består av förskolans lokal, en mindre komplement- byggnad och en transformatorstation.

Fastigheten Syrenen 1 och delar av det intilliggande grönområdet i väster samt

grönytan i nordöst planläggs som ”S”, förskola, för att möjliggöra utbyggnad av förskoleverksamhet samt för att göra plats för ytterligare parkeringar.

Detaljplanen medger en högsta nockhöjd om åtta meter, i plankartan markerat med en romb med ett sträck över.

På fastigheten Syrenen 1 finns lekplats och grönyta som tillhör förskolans verksamhet. Det befintliga grönstråket i planområdets västra del har i norr en öppen karaktär och i söder en mer sluten karaktär med träd och buskar.

I grönområdet i planområdets västra del finns en mindre höjd med en rik variation av träd, exempelvis körsbärsträd, lönn, tall och ek. Ett bevarande av höjden och befintliga träd skulle kunna ge förskoleeleverna en naturlig undervisningsmöjlighet.

Det finns även ekar i grönområdes norra del som är bevarandevärda.

I södra delen av grönområdet finns en av räddningstjänstens branddammar.

En utbyggnad av befintlig förskola ställer krav på större yta för skolgård, därför tas en del av grönområdet i väster i anspråk. Den del av grönområdet som tas i anspråk för förskoleverksamhet ges bestämmelsen ”n2”, som betyder att grönområdet ska bevaras men att området får användas till skolgård.

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik

Del av Vattugatan, vilken är matargata till bostadsområdet Kungshall, ingår i planområdet. Till planområdet hör även del av Karlsborgsgatan som är en mindre återvändsgata. Gång– och cykelvägen som löper genom grönområdet i planområdets

(5)

västra del binder samman Östergatan och Kvarngatan med Vattugatan. Det finns en cykelövergång över Vattugatan som länkar samman planområdet med bostadsområdet Kungshall. Enligt Nybro kommuns Gång– och cykelplan, antagen 2015-03-30, räknas Vattugatan till klass 1 i en utbyggnad, vilket innebär att den ska prioriteras.

Området är tillgängligt med kollektivtrafik genom hållplats i korsningen Vattugatan- Flyebovägen, cirka 150 meter från planområdet.

Förskolans parkering sker i dagsläget på den egna fastigheten. En utökad förskole- verksamhet ställer krav på fler parkeringsplatser både för besökare och anställda.

Den del av Vattugatan och Karlsborgsgatan som ingår i planområdet planläggs som gata där gång– och cykelväg får anläggas, i plankartan betecknat som ”GATA1”.

När cykelbanan flyttas är det viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt att den befintliga cykelövergången över Vattugatan finns kvar, vilket gör att gång– och cykelbanan kommer korsa förskolans kvartersmark. För att gång–

och cykelbanan ska fortsätta vara tillgänglig för allmänheten läggs en administrativ bestämmelse som gäller markreservat för allmännyttig gång– och cykeltrafik in i plankartan, betecknat med ”x”.

Fastighetsägaren till förskolan ansvarar för den nya dragningen av gång– och cykelbanan.

All parkering förutsätts ske på den egna fastigheten. För att säkerställa en säker trafikmiljö för barnen på förskolan har två områden pekats ut där parkering får anordnas, i plankartan markerat som ”n1”, parkering.

Då Vattugatan är utpekat som ett klass 1-stråk i Gång– och cykelplanen för utbyggnad av gång

– och cykelvägnätet begränsas möjligheterna att anlägga in– och utfarter till förskoleverksamheten, i plankartan betecknat som cirklar över användningsgräns.

Syrenen 1 är anslutet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Planområdet korsas även av dag– och spillvattenledningar.

Planområdet ligger inom det kommunala elnätet och flera elledningar korsar området.

Inom planområdet finns en

transformatorstation till vilken elledningarna är anslutna. Fastigheten Syrenen 1 är ansluten till fjärrvärmenätet. Ledningarna för fjärrvärme- nätet går igenom planområdet i norr och har i dagsläget en ledningsrätt, akt 0881-476.2.

Karta över korsande ledningar

Befintliga fjärrvärmeledningar längs med Vattugatan är försedda med ledningsrätt, akt 0881-476.2, i plankartan betecknat med ”u1” . För dag– och spillvattenledningarna som passerar planområdet i nordsydlig riktning ska ledningsrätt upprättas, i plankartan betecknat med ”u2”, vilket innebär att området ska vara tillgängligt för allmännyttiga underjordiska ledningar.

(6)

Transformatorstationen planläggs som teknisk anläggning, i plankartan betecknat ”E”.

Regeringen har utfärdat miljökvalitetsnormer som omfattar förekomst av bland annat kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, ozon och partiklar PM10 i utomhusluft. De förändringar som planen medger inom området förväntas inte medföra att några miljökvalitetsnormer för luft överskrids.

Miljökvalitetsnormerna för vatten anger vilken vattenstatus som ska uppnås vid en viss tidpunkt. Statusklassningen är i vattenförvaltningen ett sätt att beskriva vattnets kvalitet. Målet i vattenförvaltningen är att vattnet ska uppnå god status samt att inte försämra vattnets status, utgångspunkten är god status till år 2015.

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs.

Framkomlighet och bärighet för räddningstjänstens fordon inom planområdet ska beaktas vid exploatering.

Påträffad markförorening i parkmark gränsar till markanvändningen för förskola vilket bör beaktas vid anläggning och utformning av förskolegård.

Tyréns AB har genomfört en bullerutredning på fastigheten Syrenen 1 och intilliggande fastigheter i kvarteret Krutgården, daterad 2015 -09-22. Utredningen visar att bullernivåerna från närliggande industri under dagtid är cirka en halv decibel högre jämfört med industrins fulldrift under nattetid. Då riktvärdena för

högsta tillåtna bullernivå under natten har skarpare krav redovisas endast ljudutbredningskurvorna för nattbullret i utredningen.

Resultatet visar en högsta ekvivalent ljudnivå på 50 dB(A) från industribuller i mätpunkt i planområdets sydöstra del, vilket gör att planområdet klassas som en B zon där förskoleverksamhet som bedrivs nattetid bör kunna accepteras förutsatt att det finns tillgång till ljuddämpad sida samt att byggnaden bulleranpassas.

På förskolegårdar är det önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå dagsvärde på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.

Utredningen har även studerat trafikbuller från Vattugatan och visar att trafikbullret inte påverkar planområdet i större utsträckning. Det finns goda möjligheter att förlägga lekytor utomhus som klarar riktvärdena.

För att klara de riktlinjerna som ställs på förskoleverksamhet som bedrivs nattetid finns bestämmelse om upprättande av bullerplank i fastighetsgränsen i öster mot bullerkällan, i plankartan markerat med fyllda svarta cirklar.

Även en bestämmelse som reglerar att förskoleverksamhet endast får ske i bottenplan förs in, i plankartan betecknat som ”m1”, samt en bestämmelse om att byggnad ska utformas så att en ljuddämpad sida skapas, i plankarta betecknat med ”m2”.

Samhällsbyggnad handlägger planärendet enligt reglerna för standardförfarande och efter följande preliminära tidplan:

Samråd januari 2016

Granskning februari 2016 Godkännande av TSN mars 2016 Antagande av KF april 2016

(7)

Laga kraft maj 2016

Detaljplanen vinner laga kraft i maj 2016 om inget oförutsett inträffar och ingen överklagar planen.

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft.

Kommunen är huvudman för allmänna platser, det vill säga gator och parkmark inom planområdet.

Fastighetsägaren ansvarar för erforderliga geotekniska undersökningar inom kvartersmark.

Den del inom Nybro 3:1 som betecknas med

”S” inom planområdet förs över genom fastighetsreglering till fastigheten Syrenen 1.

Inom planområdet söks servitut för att säkra allmänhetens rätt till gång- och cykelbana genom området.

Befintlig transformator samt de spill- och dagvattenledningar som finns inom

planområdet skyddas genom

ledningsrättsåtgärd.

Fastighetsägaren till Syrenen 1 står för den kostnad som uppkommer i samband med ansökan om servitut och fastighetsreglering.

Ledningshavaren bekostar den ledningsrättsåtgärd som berör deras respektive ledningar. Kostnaderna för dessa åtgärder regleras enligt Lantmäteriets avgifter för lantmäteriförrättning.

Kommunens kostnader för att upprätta planen beräknas till 63 000 kronor.

Ett plankostnadsavtal har upprättats där fastighetsägaren till Syrenen 1 åtar sig att betala maximalt 63 000 kronor för planarbetet.

Planavgift kommer inte att tas ut för bygglovspliktiga åtgärder inom planområdet eftersom fastighetens ägare har bekostat planarbetet.

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, WSP Sverige AB, 2015-03-23

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, WSP Sverige AB, 2015-03-27

Bullerutredning, Tyréns AB, 2015-09-22

Per Ahlgren naturvårdshandläggare Therese Andersson miljöinspektör

Stefan Björn kommunekolog Jessica Dahl planeringschef Malin Ekstedt exploateringschef Robert Pettersson fastighetsingenjör Karin Thyberg gatuchef

Helen Thörnvall mätningsingenjör

Sofia Gustavsson Planarkitekt

References

Related documents

I samband med detta skickas det utredningsmaterial som legat till grund för bedömningen av kränkande behandling in till registrator för Förskolenämnden (kopior behålls i

Mikael List, ord- förande Seko klubb Arbets- förmedlingen – Vi står inför ett tufft läge 2021 där stort fokus kommer att ligga på att se till att våra medlemmar får

Här kan du se vilka användare ni har i er förening samt skapa och bjuda in flera användare... Klicka på pilen och välj bidraget ni vill söka, klicka sedan

Jesus säger till lärjungarna: 11 När man ställer er till svars i synagogor och inför makthavare och myndigheter, så gör er inga bekymmer för hur ni skall försvara er eller vad

För tillfällig fritidshemsplacering vid exempelvis skollov eller då arbetssökande vårdnadshavare behöver barnomsorg för att exempelvis gå på anställningsintervju eller

Barn som är folkbokförda i Hallstahammars kommun med vårdnadshavare som arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig med syskon har rätt till förskola och

inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. Avleds Df till den allmänna anläggningen utan

av arbetet (perioden 15 maj – 15 augusti) 1 500 kr Avgift vid avslag av inkommen ansökan 300 kr Förseningsavgift (handläggning snabbare än tre/fem.. veckor) 1 000 kr