• No results found

En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Konjunkturinstitutet, Box 12090, 102 23 Stockholm, 08-453 59 00, registrator@konj.se, www.konj.se

Remissvar Dnr 2020-067

2020-04-07

Socialdepartementet (mottagare) 103 33 Stockholm

En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för

rehabilitering

S2020/00536/SF

Konjunkturinstitutet har granskat remissen och har inga synpunkter på de förslag som lämnas.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande har varit Tora Bäckman.

Urban Hansson Brusewitz Generaldirektör

References

Related documents

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.. Föredragande har varit

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.. Föredragande har varit

• Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget om att införa ytterligare undantag från pröv- ningen av den försäkrades arbetsförmåga efter dag 365 i rehabiliteringskedjan •

SKR uppfattar att arbetsgivare och arbetstagare inom sektorn har begränsad kännedom om de undantagssituationer – nuvarande särskilda skäl - som kan berättiga till fortsatt

Utredningen föreslår att bedömningen av arbetsförmågan mot angivet normalt förekommande arbete efter dag 365 ska kunna skjutas upp om hög grad av sannolikhet talar för att

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.. Föredragande har varit

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.. Föredragande har varit

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.. Föredragande har varit