?tt, &, / r;2-.('r' ,: (Doc. Emilie Frydeck6, ak. d{al.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hodnocena bakalal3k6 prace vedoucim pr6ce

Jm6no atudentai Nikola Kadlecovg Nizev prAq.! Shakespearuv sen

Jm6no vedouclho praco! Doc. Emilie Frydeck6

Po3ouzanl praca:

Obsahem baka|alsk6 pr6ca je snaha proniknout do podstaty divadla, jeho charakteru jako prostledku iluze a louhy. Stenoven6 tema hry umocllujs zpracov6nl c€16 kolekca jako div€delnich kostimi vyutlvajtctch nadsazky jednoduchtch tvaru, kontraslnich barev a symbolickych znakt pro vyvoHni pocit& kouzeln6 snov6 noci, Po€tickym zposobem se v cel6m kompletu spojuji graficky stylizovan6 potisky s maskami, aby zd0raznily spojeni snu s pflrodou, prap0vodnlm zdrojem lidskich emoci. Teoreticke studie se zasvAc€nd v6nuje divadlu, psychologickym rozborim a technologilm a j€ bohat€ doplnEng nevrhovymi i technickimi kresbami.

Ccl*oYO hodnocani

Wboma

. t 7 , . /

?tt, &, / r;2-.('r' ,: (

Doc. Emilie Frydeck6, ak. d{al.

V Liberci, 2. 6. 2013

Figure

Updating...

References

Related subjects :