• No results found

Reflection on the origin of the project, your role in the project, its questions, process and publication

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Reflection on the origin of the project, your role in the project, its questions, process and publication"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Reflection on the origin of the project, your role in the project, its questions, process and publication

Live Memory Piece

Per Anders Nilsson, Magda Mayas

Abstract

In this concert piano-player and doctoral candidate Magda Mayas and professor Per Anders Nilsson cooperates in a performance where prepared piano and live sampling are at the forefront.

An important asset is that both live sounds from the piano, as well the electronically processed sounds, are diffused in a quadraphonic loudspeaker system surrounding the audience. An aesthetical idea is that the listeners shall be embedded in sounds, as if being inside the piano.

The Core Project

This project started in Magda Mayas ongoing doctoral investigations. Among here research questions one can mention: How can we best amplify the prepared or inside piano? How does the amplified and acoustic sound blend in a room? What does specialization mean in the context of my performance and how do I develop concepts of spatializing sounds further?

Magda has created a situation where sounds are transmitted not only from the acoustic piano, but also through a multiple speaker system. Questions of sound diffusion and acoustic and amplified blend, audience positioning, directionality and using space as an instrument surfaced and made her realize that she wants and needs to take these questions into account and to refine and evolve her performances accordingly.

The relationship of sound/timbre and space is at the core of the investigation. Amplification means using and controlling space in a different way, creating a space within a space. It turns space into a more active instrument simply by increasing the possibilities of sound diffusion and directionality, allowing to decide where a sound comes from and when. By engaging with

microphones and speakers on a deeper level and letting their qualities and aesthetic surface, which in turn impact the playing.

The grand piano is a very static and immobile instrument - more than any other acoustic instrument perhaps. While other acoustic instrument players may move around in space, with more or less comfort and ease, the piano remains in one fixed position. Amplification is not only a way to create an immersive listening experience, it also allows to move sound around, to be more active and in control and play with space as an instrument as well, improvising with all elements that define a performance.

Memory Pieces

An important concept for Mayas is her so-called memory pieces. A memory piece is in facto an electro acoustic composition, consisting entirely of recorded prepared piano sounds performed by Magda, however carefully edited and arranged as a composition in its own right. In a concert

(2)

setting, a duet can be heard between the pre-made and replayed electroacoustic composition, the memories, and live playing. The idea in this concert however, is that Per Anders Nilsson replaces the static memory piece, by playing live-electronics with pre-recorded and live-sampled piano sounds from Mayas. Nilsson has previously investigated and invented a number of digital musical instruments aimed for live sampling, some of them discussed in his thesis A Field of Possibilities from 2011. Nilsson’s instruments and part of his aesthetics differ from Mayas: in a memory piece the sounds are unprocessed and carefully ordered, and unfold as if played live, whereas Nilsson creates ambient acoustic spaces, which rather relies on, and emphasizes, repetitive elements in different time scales, from micro to meso time. The resulting musical outcome is a mix of Mayas playing, embedded in and surrounded by her own sounds played by Nilsson.

References

Related documents

Industrial Emissions Directive, supplemented by horizontal legislation (e.g., Framework Directives on Waste and Water, Emissions Trading System, etc) and guidance on operating

Whereas the modern live project of Birmingham School of Architecture emphasised the importance of providing students with practical, hands-on experience of the design and

• Regeringen bör initiera ett brett arbete för att stimulera förebyggande insatser mot psykisk ohälsa.. • Insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos befolkningen

46 Konkreta exempel skulle kunna vara främjandeinsatser för affärsänglar/affärsängelnätverk, skapa arenor där aktörer från utbuds- och efterfrågesidan kan mötas eller

Parallellmarknader innebär dock inte en drivkraft för en grön omställning Ökad andel direktförsäljning räddar många lokala producenter och kan tyckas utgöra en drivkraft

I dag uppgår denna del av befolkningen till knappt 4 200 personer och år 2030 beräknas det finnas drygt 4 800 personer i Gällivare kommun som är 65 år eller äldre i

Detta projekt utvecklar policymixen för strategin Smart industri (Näringsdepartementet, 2016a). En av anledningarna till en stark avgränsning är att analysen bygger på djupa

DIN representerar Tyskland i ISO och CEN, och har en permanent plats i ISO:s råd. Det ger dem en bra position för att påverka strategiska frågor inom den internationella

However, the effect of receiving a public loan on firm growth despite its high interest rate cost is more significant in urban regions than in less densely populated regions,

Som visas i figurerna är effekterna av Almis lån som störst i storstäderna, MC, för alla utfallsvariabler och för såväl äldre som nya företag.. Äldre företag i

Av 2012 års danska handlingsplan för Indien framgår att det finns en ambition att även ingå ett samförståndsavtal avseende högre utbildning vilket skulle främja utbildnings-,

Det är detta som Tyskland så effektivt lyckats med genom högnivåmöten där samarbeten inom forskning och innovation leder till förbättrade möjligheter för tyska företag i

Sedan dess har ett gradvis ökande intresse för området i båda länder lett till flera avtal om utbyte inom både utbildning och forskning mellan Nederländerna och Sydkorea..

Swissnex kontor i Shanghai är ett initiativ från statliga sekretariatet för utbildning forsk- ning och har till uppgift att främja Schweiz som en ledande aktör inom forskning

Aaltos universitet för fram att trots att lagändringen löst vissa ägandefrågor och bidragit till att universiteten har fått en struktur på plats som främjar kommersialisering

Calculating the proportion of national accounts (NA) made up of culture, which is the purpose of culture satellite l accounts, means that one must be able to define both the

VBU delar utredarens bedömning att utgångspunkten i socialtjänstens arbete bör vara vilka insatser som erbjuds och vad insatserna ska syfta till, i stället för nuvarande inriktning

78 The Swedish Foundation for Strategic Research: An analysis of its impact and systemic role areas, whereas beneficiaries of the Materials and SFC programmes were more

At the outset, the Octatrack is designed for musical genres such as techno, house and other types of beat-based dance music, which means that all sounds are trigged from a

En del unga vuxna upplevde att de aldrig skulle kunna acceptera sitt hjärtfel, utan det var något de var tvungna att leva med men de hade hellre valt att leva ett liv utan

Resultatet visar att kunskap och tidigare erfarenheter hos omvårdnadspersonalen är förutsättningar för att utföra munvård samtidigt visar även resultatet att omvårdnadspersonalen

The ambiguous space for recognition of doctoral supervision in the fine and performing arts Åsa Lindberg-Sand, Henrik Frisk & Karin Johansson, Lund University.. In 2010, a