• No results found

Lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i delgivningslagen (2010:1932)

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 § delgivningslagen (2010:1932) ska ha följande lydelse.

29 §2 Särskild delgivning med juridisk person får användas av en myndig- het om ett försök till vanlig delgivning eller förenklad delgivning har miss- lyckats i samma delgivningsärende eller ett sådant delgivningsförsök be- döms som utsiktslöst vid delgivning med

1. aktiebolag som är registrerade i aktiebolagsregistret,

2. ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrätts- föreningar och sambruksföreningar som är registrerade i föreningsregistret, 3. handelsbolag, kommanditbolag, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är registrerade i handelsregistret,

4. bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker som är registrerade i bankregistret,

5. försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, försäkrings- föreningar, tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag och tjänstepensionsföreningar som är registrerade i försäkringsregistret,

6. europabolag som är registrerade i europabolagsregistret, och 7. europakooperativ som är registrerade i europakooperativsregistret.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson (Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248.

2 Senaste lydelse 2019:765.

SFS 2020:399

Publicerad den 30 maj 2020

References

Related documents

9 § Kronofogdemyndigheten får av en nationell konkurrensmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen begära bistånd med delgivning av en handling som är relevant

Lantmäteriet har givits möjlighet att lämna synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian Ju2021/02498 – Nya regler för delgivning och bevisupptagning inom

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra

Sökandena yrkade vidare att domstolen utan att höra OVPN (ex parte), för tiden till dess ärendet hade avgjorts, vid vite skulle förbjuda OVPN att förstöra den information

Centralmyndigheten kan endast lämna bistånd i de länder där det finns en svensk ambassad eller konsulat och som inte motsätter sig delgivning via diplomatiska kanaler... –

[7103] En domstol eller annan myndighet i Sverige som i ett mål eller ärende ska delge någon utomlands får ansöka hos Länsstyrelsen i Stockholms län om bistånd med delgivning,

Bolaget har ansökt om tillstånd att bedriva verksamhet på Rösegården i form av särskild boendeform för service och omvårdnad för äldre och hem för viss annan

I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 använder Borgholms kommun av för- enklad delgivning.. För mer information om vad förenklad delgivning innebär och när du anses vara