• No results found

Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda (Ju2020/00923/L5)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda (Ju2020/00923/L5)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2020-06-09

Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM

Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda (Ju2020/00923/L5)

Domareförbundet har, utifrån de intressen förbundet har att bevaka, följande synpunkt på förslagen i promemorian.

I promemorian föreslås att ingripande beslut om frihetsinskränkningar fattas av den verkställande myndigheten genom att Kriminalvården ”när det finns skäl till det” ges möjlighet att upphäva en domstols föreskrift om samhällstjänst eller om att en dömd person ska biträda en skadelidande på visst sätt.

Förbundet saknar en problematisering och en analys de konstitutionella aspekterna av dessa frågor i promemorian. Särskilt eftersom detta har med gränsen mellan dömande och verkställande makt att göra (jfr tankarna bakom 11:3 RF). Övervakningsnämnden är ju ett slags domstolsliknande nämnd som kanske kan ha större befogenheter att ändra i domar, men förbundet är skeptisk till att överlämna sådan beslutsrätt till en förvaltningsmyndighet.

___________________________

Detta yttrande har beslutats av Domareförbundets styrelse.

References

Related documents

Göteborgs Stad bedömer att samtliga föreslagna förändringar i brottsbalken är angelägna och att det är givet att villkoren för de som friges villkorligt från fängelse samt

I promemorian lämnas förslag som syftar till att stärka möjligheterna att vidta kontroll- och stödåtgärder avseende dem som har dömts till skyddstillsyn.. Förslagen

underlaget inte var tillräckligt för att kunna ligga till grund för förslag på änd- ringar avseende även skyddstillsynsdömda.. Den nu framtagna promemorian hänför sig trots detta

Enligt hovrättens mening bör rätten därför kunna fatta beslut om elektronisk övervakning i de fall där det inte finns tillräckliga skäl för att undanröja en

Förslagen innebär bland annat att övervakningstiden förlängs och att möjligheterna att föreskriva villkor om var den dömde ska vistas eller inte får vistas görs tydligare..

Beslutet har fattats av chefsjurist Lena M Johansson med jurist Andrea Mesko Petersson som föredragande. Denna handling har godkänts digitalt och saknar

Det är till exempel av vikt att belysa hur en ungdom kan påverkas av en föreskrift om elektronisk övervakning alternativt vistelseort och vilka konsekvenserna blir.. De som medverkat

Vidare lämnas förslag som syftar till att ytterligare stärka möjligheterna för Kriminalvården att vidta kontrollåtgärder avseende dem som villkorligt frigetts från