• No results found

Remissvar avseende EU:s cybersäkerhetsakt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar avseende EU:s cybersäkerhetsakt"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Organisatorisk enhet Handläggare

SIL Nina Andersson

Försvarsdepartementet Rättssekretariatet 103 33 Stockholm Datum Dnr 2021-01-25 2020-2705:2 Informationssäkerhetsklassificering Begränsat skyddsvärde

Ert datum Er referens

2020-10-23 Fö2020/00954

POSTADRESS TELEFON TELEFAX E-POST OCH INTERNET

Kustbevakningen Box 536

371 23 KARLSKRONA

0776-70 70 00 (växel) 0455-105 21 registrator@kustbevakningen.se www.kustbevakningen.se

Remissvar avseende EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58)

Kustbevakningen har, utifrån sitt verksamhetsområde, inga synpunkter att anföra. ---

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Therese Mattsson. I ärendets handläggning har deltagit chefen för IT-utvecklingsenheten Malin Ahrnlund, IT-specialist Lennart Björkman och verksjurist Nina Andersson, föredragande.

Therese Mattsson

Nina Andersson Extern digital kopia till:

Justitiedepartementet, enheten för samordning av samhällets krisberedskap

Justitiedepartementet, enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap (L4)

Intern digital kopia till: Ledningsgruppen, ledamöter SRAT

TULL KUST SEKO

References

Related documents

Då ingen formell uppföljning sker av IT- enhetens tjänster kan sådana forum också vara en plats för uppföljning av verksamheternas behov och önskemål.. Ett annat sätt

– administratörer ansvarar för att fullmakter finns för användare som läggs till i EU ETS Reporting Tool. • Naturvårdsverket kontrollerar att det rimligen är rätt person

− Förslag till aktieägaravtal mellan Habo kommun, Mullsjö kommun och Jönköpings Rådhus AB gällande aktieägande i June Avfall och Miljö AB

Direktionen ger rektor Monica Thiel och ekonomilärare Lennart Nordström i uppdrag att ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan om att erhålla statsbidrag för att bedriva

Detta påvisas även av Cummins (2001) som menar att i dagens skola finns det inte tillräckliga kunskaper om elevers andraspråksinlärning och att lärare borde skaffa det för att

Inom Domnarvets GoIF vill vi ge våra barn och ungdomar ett livslångt intresse för både skidor och orientering, både på motions- och elitnivå.. En klubb för alla där

In conclusion, the studies in this thesis show that it is possible to postpone a decline in health outcomes measured as morbidity, self-rated health,

Kjeldsen menar att det finns någon som han kallar för inledande ethos medans Lindqvist-Grinde säger att det inte exciterar någon retorisk term för hur vi uppfattar en person innan

Resultatet indikerar även att riktlinjer och ledarskap som styr preoxygenering inte är tillräckligt tydligt, vilket kan leda till att patienten utsätts för onödiga

handläggning har deltagit operativ koordinator Fredrik Lindblom och chefen för enheten för strategisk inriktning och ledningsstöd Nina Andersson, föredragande.

A613.173/2020 000 Fö2020/00954 Polismyndigheten Rättsavdelningen Försvarsdepartementet Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Besöksadress

I ärendets handläggning har deltagit fartygsinspektör Anders Rhodin, IT-direktör Patrick Borén och verksjurist Monica Blidner, föredragande.

Karolinska Institutet instämmer med förslagen i promemorian om höjda åldersgränser för rätt till studiestöd och ändrade återbetalningsregler samt om extra veckor till

I ärendets handläggning har deltagit handläggaren Fredrik Stridmark, huvudinstruktören för konflikthantering Carl Schroeder och verksjuristen Karin Friberg, föredragande.

Frågan undersöker om It´s Learning används optimalt utifrån studenternas behov och önskemål, samtidigt som frågan kan ge ett underlag för en dialog kring

From 82 to 52 m b.s.f., glacial ice lake sediment is de- posited as varved glacial clay displaying thick varves in the lower part and thinner varves deposited distal to the retreat-

”the speech act”, men en speech act kan även innefatta hur individer samtalar om ämnet. Han menar att grunden till ett säkerhetsproblem bygger på aktens presentation och

Det är en stor andel elever i årskurs åtta som tycker att ämnet är svårt och att det ofta händer att de inte förstår på lektionerna, samtidigt svarar nästan alla,

The Wyoming Natural Diversity Database (WYNDD) uses The Nature Conservancy's standardized ranking system to assess the global and state rarity of each plant and

Skall visa att leverantören klarar krav angivna i

För att inte bara kunna visa vad som finns idag utan även att ge olika aktörer inom IT eller vårdsektorn friare tyglar och låta dem beskriva utvecklingstrender, förhoppningar

Sweden is known to be a highly developed and transparent country (Carlberg, 2008). In addition, it is one of the countries that has the lowest limits of the criteria regarding the

The policy of the National 'GoVernment should ·:be to aid irrigation in th~ several States and Territories in such a·manner as will enable the' people in the local communities to