• No results found

1(3)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1(3)"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(3) Organisationsnr: 202100-2932 BESLUT 2020-02-11 UFV 2019/2484 Naturvårdsverket

Remiss av preliminära förslag till jakttidsändringar, paket 1 (NV-08122-18)

Beslut

Härmed beslutas

- att Uppsala universitet överlämnar bifogat yttrande som sitt svar.

Bakgrund

Uppsala universitet har beretts möjlighet lämna synpunkter på rubricerad remiss. Bifogat yttrande har utarbetats av Docent Robert Ekblom, institutionen för ekologi och genetik.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av universitetsdirektör Caroline Sjöberg, efter föredragning av fakultetshandläggare Lena Forsell. Närvarande därutöver var akademiombudsman Per Abrahamsson och Uppsala studentkårs ordförande Johannes Bäck. Eva Åkesson Lena Forsell Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7 Handläggare: Lena Forsell Telefon: 018-471 18 65 www.uu.se lena.forsell@uadm.uu.se

(2)

2(3) Organisations/VATnr: 202100-2932 YTTRANDE 2020-02-11 UFV 2019/ Naturvårdsverket

Remiss av preliminära förslag till jakttidsändringar, paket 1 (NV-08122-18)

Uppsala universitet har beretts möjlighet möjlighet lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Övergripande generella synpunkter

Generellt är det positivt att Naturvårdsverket regelbundet ser över dessa regler, och inkorporerar ny kunskap och förändringar som skett i faunan (adaptiv förvaltning). Det är också viktigt och bra att hänsyn tas till arternas biologi i stor utsträckning (även om detta ibland medför att harmonisering av tider/regler mellan arter och olika geografiska områden försvåras). Nedan följer ett fåtal mer specifika kommentarer.

Kommentarer och ändringsförslag

Sid 63 (punkt 18.3): Det verkar direkt olämpligt att tillåta jakt på fågel före solens uppgång och efter solens nedgång (en timme enligt förslaget). Som Verket själva skriver i paragraf 18.1 ska man undvika jakt under de tider på dygnet när det saknas förutsättningar för att avgöra arttillhörighet. För exempelvis änder och gäss är det inte rimligt att tro att tillförlitlig

artbestämning under jakt kan ske under dygnets mörka timmar. Även personer med stor erfarenhet av fältbestämning av fågel misstar sig ofta i artbestämning av dessa artgrupper under dåliga ljusförhållanden.

Sid 85 (punkt 22.2): Det känns som att denna lista på främmande arter kan komma att genomgå ganska stora

förändringar på kort tid och stycket riskerar därför att snabbt bli inaktuellt. Vore det möjligt att i stället för att lista arter i

förordningstexten hänvisa till en extern artlista (exempelvis från ArtDatabanken) eller bilaga som kontinuerligt kan uppdateras utan att lagtexten behöver ändras.

(3)

3(3)

Organisations/VATnr: 202100-2932

Sid 93 (punkt 26.2): Det ges ingen motivation till varför just dessa arter (grågås, kanadagås, vitkindad gås, bläsgås, kråka, skata, kaja, tamduva, ringduva, storskarv) bör läggas till eftersom de ”bedöms kunna orsaka motsvarande skador vid flygplatser”. Vad är det som säger att dessa arter (och inte andra) kan förväntas vålla problem på detta vis? Finns underlag i form av undersökningar eller statistik som visar att just dessa arter bör tas med här? Bläsgås är ju exempelvis en relativt ovanlig art i landet (även jämfört med andra gåsarter som inte är listade).

References

Related documents

§ 30 Beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik mellan Karlskrona och Kristianstad.. § 31 Reviderad internbudget 2018

Skruvinfästningar i våtzon 1 ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till

Socialförvaltningen bedömer dock att det för perioden fram till 2020 finns ett underskott om sex platser i socialpsykiatriskt boende samt två psykiatriska träningsboenden.. Mest

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 12 158 tkr högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett underskott på 1 541 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 2

• Ordförande föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att socialnämnden uppmanas arbeta för att komma så nära balans som möjligt, då underskottet

Thomas Dorner, docent, Medicinska universitetet, Wien Konstantinos Pazarlis, leg.läkare, Uppsala universitet Magnus Helgesson, Med dr, Karolinska Institutet Mo Wang, Med

Ellenor Mittendorfer Rutz, docent, projektledare Magnus Helgesson, Med dr, Karolinska Institutet Petter Tinghög, docent, Karolinska Institutet. Domitilla Di Thiene,

Perinatal conditions and parental age at birth as risk markers for subsequent suicide attempt and suicide: a population based case-control study. Niederkrotenthaler T, Dervic K,