• No results found

Remiss av betänkandet en ny mervärdesskattelag (SOU 2020:31)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss av betänkandet en ny mervärdesskattelag (SOU 2020:31)"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss

2020-06-18 Fi2020/02542/S2

Finansdepartementet

Skatte- och tullavdelningen, Enheten för mervärdesskatt och punktskatter Johan Magnander Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Remiss av betänkandet en ny mervärdesskattelag (SOU 2020:31) Remissinstanser Almega Almi Företagspartner AB Bokföringsnämnden Datainspektionen Domstolsverket Ekobrottsmyndigheten Ekonomistyrningsverket FAR Fastighetsägarna Sverige AB Finansbolagens Förening Finansinspektionen Fondbolagens förening

(2)

2 (5)

Föreningen Svensk Sjöfart Företagarna Förvaltningsrätten i Falun Förvaltningsrätten i Malmö IT&Telekomföretagen Kammarrätten i Göteborg Kammarrätten i Stockholm Kommerskollegium Konjunkturinstitutet Konkurrensverket

Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd Konstnärsnämnden

Konsumentverket

Kronofogdemyndigheten Landsorganisationen i Sverige Lantbrukarnas Riksförbund

Uppsala universitet, juridiska fakulteteten Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringslivets Skattedelegation Näringslivets Regelnämnd Passagerarrederierna

(3)

3 (5) Regelrådet Revisorsinspektionen Riksförbundet M Sverige Riksidrottsförbundet Riksrevisionen Skatteverket Småföretagarnas Riksförbund Sparbankernas Riksförbund Srf konsulterna Statens kulturråd Stockholms Handelskammare

Stockholms universitet, juridiska fakulteteten Svenska Bankföreningen Svenska Fondhandlareföreningen Svensk Försäkring Svensk Handel Svenskt Näringsliv Sveriges Advokatsamfund Sveriges Allmännytta

Sveriges Kommuner och Regioner Sveriges riksbank

(4)

4 (5)

Swedish FinTech Association Tillväxtverket

Tjänstemännens Centralorganisation Transportföretagen

Tullverket

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 30

november 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se. Ange

diarienummer Fi2020/02542/S2 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i

dokumentnamnet.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Betänkandet kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

(5)

5 (5)

Anna Sundblad Stahre Kansliråd

Kopia till

References

Related documents

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.. Föredragande har varit

[r]

Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder för att motverka spridning av det nya Coronaviruset undertecknas beslutet inte.

mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet) som ska vara införda i nationell lagstiftning fram till detta datum. Med ett senare ikraftträdande tillkommer ändringar som behöver

Svensk Försäkring ansluter sig till vad som har förts fram av NSD och har inte några ytterligare synpunkter..

utredningen inte har fullgjort sitt uppdrag. I synnerhet som denna brist framhålls i ett särskilt yttrande till betänkandet anser NSD att det är oacceptabelt att detta avsteg

En låg moms på bostadshyra skulle öka utrymmet för investeringar, både i nyproduktion och renovering, samt innebära lägre hyror än idag eftersom all ingående moms – i de

Antalet företag som påverkas i denna del uppskattas till 2000 och samtliga är små företag.. Regelförändringar är typiskt sett mer kännbara för små företag