• No results found

Meddelande angående remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - stärkt samordning och uppföljning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Meddelande angående remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - stärkt samordning och uppföljning"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

2020-08-27 KS/2020:229 - 659

Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Kommunledningsförvaltningen Telefon: /HandläggareTelefon/ www.katrineholm.se 641 80 KATRINEHOLM E-post:emma.falth@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth

Meddelande angående remiss av betänkandet Högre växel i

minoritetspolitiken - stärkt samordning och uppföljning

Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - stärkt samordning och uppföljning

Kommunledningsförvaltningen har tagit del av underlaget och ärendet har föredragits för kommunstyrelsens ordförande. Katrineholms kommun kommer inte att yttra sig över remissen.

För kommunledningsförvaltningen Emma Fälth

References

Related documents

uppföljningsmyndigheternas uppdrag regleras inom ramen för utredningens olika konkreta förslag på förbättringar på samordning och uppföljning samt rejält tilltagna resurser

Kultur- och fritidsförvaltningen har översänt yttrande enligt följande: Utredningen syftar till är att stärka arbetet med de nationella minoriteterna deras rättigheter, språk

Härnösands kommun tillstyrker förslaget att Institutet för språk och folkminnen och Sametinget ska bistå med rådgivning, metodstöd, utbildning och liknande stöd

Vidare föreslår utredningen att flytta uppföljningsansvaret för finska, meänkieli, romani chib och jiddisch från länsstyrelsen i Stockholm till Institutet för språk- och

Landsorganisationen i Sverige Annika Nilsson ENHET Enheten för kansliledning DATUM 2020-09-29 HANDLÄGGARE Annika Nilsson DIARIENUMMER 20200228 Regeringskansliet

Dels bör stödet bidra till insatser där den samordnande statliga myndigheten verkar för att ge ett enhetligt kunskaps- och informationsbaserat stöd, till exempel genom att bistå

8.3 Institutet för språk och folkminnen ska överta länsstyrelsens uppdrag Luleå kommun ställer sig positivt till utredningens förslag att Institutet för språk och

Vi saknar helt förståelse för hur de medlen ska bidra till att utveckla det lokala och regionala arbetet och motsätter oss därför förslaget.. Det rimmar dessutom illa med