• No results found

Promemorian Förslag till förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol m.m.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Förslag till förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol m.m. "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Stockholm 2021-02-08

Remissyttrande

Socialdepartementet

Enheten för folkhälsa och sjukvård

S2021/01207

Promemorian Förslag till förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol m.m.

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den angivna promemorian.

Här följer våra synpunkter.

I promemorian föreslås att det tillfälliga förbudet mot servering av alkohol, som gäller till utgången av februari 2021, ska fortsätta att gälla till och med den 11 april 2021. Vidare föreslås att förbudet mot att servera alkohol mellan klockan 20.00 och 11.00 ska gälla fram till den 28 februari 2021. Från den 1 mars 2021 ska förbudet att servera alkohol gälla från klockan 22.00.

Företagarna har i flera tidigare remissyttranden framfört att många av de restriktioner som riktats mot restauranger och serveringsställen för att minska spridningen av sjukdomen covid-19 har präglats av brist på träffsäkerhet, och att ett flertal restriktioner har varit oproportionerliga. Det gäller inte minst förbudet mot att servera alkohol mellan klockan 20.00 och 11.00.1 I dessa yttranden har Företagarna framhållit att det i lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen redan framgår att det är näringsidkaren som ansvarar för att lokaler och tillhörande områden utomhus är utformade så att trängsel undviks på de ytor som besökare har tillträde till.

Sedan förekomsten av viruset blev känt i Sverige har landets företag vidtagit kraftiga åtgärder för att hindra smittspridningen, för att så långt det är möjligt säkerställa att kunder och gäster håller tillräckligt stort avstånd. Så länge en verksamhet är säker ur

smittspridningsperspektiv anser Företagarna att denna bör kunna hållas öppen.

Det är inte servering av alkohol som utgör en fara för smittspridning, eller tidpunkten för intagandet, utan lokalens och kundernas möjlighet att minimera riskerna, genom exempelvis avstånd. Även statsepidemiolog Anders Tegnell har framfört att få fall av covid-19 i Sverige kan kopplas till restaurangbesök och att restauranger inte är ett riskområde. Företagarna avstyrker därmed promemorians förslag och anser att förbudet mot att servera alkohol både efter klockan 20.00 och 22.00 skyndsamt bör slopas.

Till detta vill Företagarna framföra att de stödåtgärder som regeringen infört för att

kompensera drabbade näringsidkare som träffats av de föreslagna restriktionerna har varit förenliga med svårtolkade och administrativt betungande regler, vilket gjort att de inte har

1Remissyttrande Företagarna, 2020-12-21, Ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol: https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/remisser/2020/remissyttrande-av-andring-i-

forordningen-2020956-om-tillfalligt-forbud-mot-servering-av-alkohol/

(2)

kunnat nyttjas i den grad som regeringen avsett. Många företag väntar fortfarande på att få stöden utbetalda upp till ett halvår efter att ansökan skickats in. Samtidigt är läget för de företag som omfattas av restriktionerna oerhört allvarligt. Ingen sektor har drabbats hårdare av branschspecifika restriktioner än just restauranger och serveringsställen. Många

verksamheter har redan tvingats stänga igen och läget är på många håll akut.

Företagarna anser att det inte kan bli aktuellt med nya och förlängda restriktioner för serveringsställen och andra sektorer av näringslivet innan regering och myndigheter har säkerställt att de stödpengar som företagen har rätt till också har betalats ut som utlovats.

Pontus Lindström Fredrik Östbom

Näringspolitisk expert Samhällspolitisk chef

Företagarna Företagarna

References

Related documents

För det fall en förordning med fortsatt förbud mot alkoholservering efter ett visst klockslag meddelas måste det – till motverkande av ovan beskriven problematik – i

promemorian att det i fall någon bryter mot det föreslagna förbudet är det ytterst en fråga för rättstillämpningen att avgöra tillämpningen av.. alkohollagens tillsyns-

Inte heller är det rimligt att denna åtgärd löper fram till den sista februari 2021.. Ett argument som framlyfts i promemorian vad gäller att mildra effekterna av förbudet är att de

Promemorian Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av

Promemorian - Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol.. Remiss

För det fall en förordning med förbud mot servering efter ett visst klockslag meddelas måste det – till motverkande av ovan beskriven problematik – i förordningen införas en

3 § 1 Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00. På

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol, som gäller till utgången av februari 2021, ska fortsätta att gälla till och