• No results found

Remissyttrande: Hållbar socialtjänst

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande: Hållbar socialtjänst"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Af 0 04 69 1 .0 Sida 1 (1) Datum Diarienummer 2020-12-01 Af-2020/0052 4234 Avsändarens referens S2020/06592 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Arbetsförmedlingen 113 99 Stockholm

Besöksadress Telefon E-post

Elektrogatan 4, Solna 0771 - 600 000 registrator@arbetsformedlingen.se

Remissyttrande: Hållbar socialtjänst – en ny

socialtjänstlag (SOU 2020:47)

Arbetsförmedlingen har läst och bedömt utredningens förslag utifrån dess påverkan på arbetsmarknadspolitiken och myndighetens uppdrag och verksamhet. Arbetsförmedlingen har utifrån detta inga synpunkter på förslagen. På Arbetsförmedlingens vägnar Maria Mindhammar generaldirektör Philip Nylén kvalificerad handläggare

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Maria Mindhammar. Ärendet har föredragits av kvalificerad handläggare Philip Nylén. I den slutgiltiga handläggningen av ärendet har även biträdande

verksamhetsområdesdirektör för verksamhetsområde Arbetssökande, Maria Kindahl, samt enhetschef Staffan Johansson och sektionschef Johanna Ellung, enheten Förbättra förutsättningar, deltagit.

References

Related documents

Förvaltningsrätten ställer sig mot denna bakgrund, och av de skäl som redovisats ovan, tveksam till även det alterna- tiva förslaget om utökad möjlighet att tillhandahålla

Enligt förvaltningsrätten är det därför lämpligare att använda ett och samma begrepp i bestämmelserna om bistånd, och helt ersätta begreppet skälig levnadsnivå med

Vid den slutliga handläggningen har chefsjuristen Anna Samuelsson, enhetscheferna Ola Lejon och Mats Granér, HR-ansvariga Caroline Carlsson och administrativa chefen Annika

Luleå tingsrätt har utifrån de synpunkter tingsrätten särskilt har att beakta inget att erinra mot förslagen enligt betänkandet. På tingsrättens vägnar

RFSL anser att även om kunskapsläget i de flesta fall kan förbättras så finns det tillräckligt med fakta och erfarenhet för att redan idag ge personal rätt förutsättningar

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, chefsjurist Joachim Angermund samt enhetschef Jenny

Utredningen föreslår en förändring av rapporteringsskyldigheten för socialnämnden förlängs till var sjätte månad istället för var tredje, vilket kan frigöra tid

SKR tillstyrker utredningens förslag att regeringen bör ingå en överenskommelse med SKR om stöd för utvecklingen av en hållbar socialtjänst, men understryker att en