• No results found

Remissyttrande: Hållbar socialtjänst

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande: Hållbar socialtjänst"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SCB Datum Beteckning 1/1

701 89 Örebro 2021-01-19 A2020/3355

Ert datum Er beteckning 2020-09-30 S2020/06592

Besöksadress: Telefon 010-479 40 00 Momsregistreringsnr Klostergatan 23, Örebro 010-479 70 80 :

Solna strandväg 86, Solna Fax 08-661 52 61 SE202100083701 E-post scb@scb.se Organisationsnr:

20 21 00-0837

Remissyttrande: Hållbar socialtjänst – En ny

socialtjänstlag (SOU 2020:47)

Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit del av och bedömt utredningens förslag utifrån sin roll som statistikansvarig myndighet och producent av officiell statistik. SCB har utifrån detta inga synpunkter på förslagen. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, chefsjurist Joachim Angermund samt enhetschef Jenny Lindberg, föredragande.

STATISTISKA CENTRALBYRÅN Joakim Stymne Jenny Lindberg Soc Socialdepartementet 103 33 Stockholm

References

Related documents

Saabkoncernens rymdverksamhet, övertygade under resan Jan Stiernstedt om att det vore mödan värt att utreda hur satelliter kunde användas för TV-utbyte i Norden som ett alternativ

Lantmäteriets beslut i detta ärende har fattats av biträdande generaldirektör Anders Lundqvist.. Föredragande har varit sektionschefen

Försäkringskassans förändrade prissättning för personal som arbetar i samverkansuppdrag med finansiering och stöd från samordningsförbund medför negativa konsekvenser

Ökningen beror framför allt på en övergång från olja till el för uppvärmning, men även på en ökad användning av driftel.. Använd- ningen av el inom sektorn varierar med

o Hinder som kan hänföras till kunskapsbrist (vad är vetenskap och beprövad erfarenhet, vad gäller för sekretess mm?). o Hinder relaterade till obehag och hot som kan drabba den

sjukvården samt kvinnojourerna följer lagstiftningens krav, bedriver verksamhet av god kvalitet samt uppmärksammar och ger stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och barn som

Detta är även fallet i vår undersökning där vi kommer fram till att skolk innebär en ökad risk för både konsumtion av alkohol och intensivkonsumtion av alkohol. Dock

Utdrag ur rapporten Krishantering i Regeringskansliet – förslag till en kompletterad sekretessbestämmelse på krishanteringsområdet. Riksarkivet har inget att erinra

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef Magnus Sjöström samt enhetschef Maj

verksamhetsområdesdirektör för verksamhetsområde Arbetssökande, Maria Kindahl, samt enhetschef Staffan Johansson och sektionschef Johanna Ellung, enheten

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef Anna Elvkull, enhetschef

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef Magnus Sjöström, enhetschef Cecilia

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef Magnus Sjöström, enhetschef Cecilia

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef Marie Haldorson, enhetschef Katarina Wizell

Beslut i detta ärende har fattats av vikarierande generaldirektör Maria Linna Angestav efter föredragning av utredare Mattias Wickberg i närvaro av enhetschef Carina Hellgren.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef Cecilia Hertzman, enhetschef Christina

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, biträdande avdelningschef Kaisa Ben Daher, enhetschef

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, tillförordnad avdelningschef Magnus Sjöström samt

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef Magnus Sjöström samt Ann-Charlott

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe efter föredragning av stf generaldirektör Bo Krantz.. I ärendets handläggning har även deltagit

Ärendeförteckning I regeringssammanträde 2020-02-27 Underprotokoll A Nr 8 Justitiedepartementet Rättschefen Daniel Ström (ärende 1). Rättschefen Magnus Medin (ärendena

Beslut i detta ärende har tagits av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef Cecilia Hertzman samt föredragande Ulf