• No results found

88 1967 forskning svensk litteraturhistorisk Tidskrift för SAMLAREN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "88 1967 forskning svensk litteraturhistorisk Tidskrift för SAMLAREN"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

SAMLAREN

T id s k r ift fö r

svensk litteraturhistorisk

fo rskn in g

Å R G Å N G

88 1967

Svenska Litteratursällskapet

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel.

(2)

Almqvist & Wikseils

B O K T R Y C K E R I A K T I E B O L A G

(3)

Recensioner 2 0 5 redigering av Handlingarna efter nyuppstått kontinentalt mönster. Svårare är att överse med Akademiens frivilliga avhändande av stora donationer, och med vanvården av de samlingar som fanns.

Inga kritiska synpunkter får skymma det faktum att Sten Lindroth i detta verk har genomfört en uppgift som ingen levande svensk skulle kunna gå i land med. På en gång en outtröttligt flitig och framstående forskare, är Lindroth själv en sentida andlig fr ände till den store W argentin.

Carl-Olof Gierow

TORKEL StÅLMARCK: H edvig Charlotta Nordenflycht. N atur och Kultur. Sthlm 1967.

Torkel Stålmarcks lilla skrift om fru Nordenflycht ingår i N atur och Kulturs serie Svenska författare och har karaktären av en populär introduktion. Men den kan sam­ tidigt kallas en profilteckning, ett försök till en helhetskarakteristik, delvis från andra synpunkter än de som vanligen har anlagts på föremålet.

Den »levande» fru Nordenflycht har ju sedan romantiken varit centrallyrikern fru Nordenflycht, författarinnan till dikter som M in levnads lust är skuren av eller Över

en hyacint. Men även om Stålmarck erkänner att fru Nordenflychts litterära betydelse

»sedd ur ett längre perspektiv helt faller inom den subjektiva centrallyriken», framhäver han i sitt porträtt en sida hos författarinnan som från »historisk» synpunkt kanske är intressantare, den sida hos henne som är engagerad i den tidiga upplysningens idédebatt och särskilt i själva grundfrågorna om vetenskapens möjligheter att skänka människan absolut kunskap och att göra henne »dygdigare» och lyckligare. Det är frågor som fru Nordenflycht återvänder till gång på gång, i Viktiga frågor till en lärd, riktade till Holberg, i prosabetraktelsen Tärtkar om människans intet och allt, i Skalde-Brev till

Criton. »Som ingen annan i samtiden speglar hon den intellektuella kris som överallt

åtföljde upplysningens framträngande.» Stålmarck betonar emellertid att det tvivel på vetenskapen som fru Nordenflycht uttrycker i texter som de nämnda aldrig innebär att hon tar avstånd från det vetenskapliga sanningssökandet. H on ställer brännande frågor och oroas av dem, men hon kommer knappast fram till några definitiva lösningar. »Entydiga ställningstaganden skall man över huvud taget inte vänta sig hos fru N orden­ flycht. H on var alltid öppen, ’trolös’ för att använda en tvåhundra år yngre terminologi.» Stålmarcks påpekande tycks mig både träffande och väsentligt.

Skalde-Brev till Criton har ju givit anledning till en diskussion om diktens eventuella

beroende av Rousseaus kulturkritik i hans båda »discourser». D et är en diskussion som Stålmarck visar vara ganska ofruktbar. Den kulturpessimism och »primitivism» som man finner i dikten var i själva verket närmast allmängods vid mitten av 1700-talet. »Rousseauismen» fanns före Rousseau. Dessutom kan Stålmarck citera ett relativt ny- funnet brev från fru Nordenflycht till Albrecht von Haller (först presenterat av Magnus von Plåten i Samlaren 1958), enligt vilket fru Nordenflycht inte tycks ha läst Rousseau när hon skrev Skalde-Brev till Criton. D et framgår av brevet, som är daterat den 16 januari 1756, att hennes intresse för Rousseau nyligen har väckts genom hennes läsning av den andra discoursen (den första känner hon tydligen inte till); hon nämner att hon själv »för två år sedan har skrivit en liten dikt över samma ämne i form av ett brev till Criton» och att det har slagit henne att hon här har »kommit nära» Rousseaus tankar på flera punkter.

Den äldre forskningens uppfattning av den »sentimentala» fru Nordenflycht m odifie­ ras i viss mån av Stålmarcks framställning. (Från pedagogisk synpunkt hade det, i förbi­ gående sagt, varit önskvärt att författaren själv tydligare hade markerat de nya dragen i sitt Nordenflycht-porträtt.) A tt fru Nordenflychts tidigare diktning skulle vara på­ verkad av pietistisk sentimentalitet är sålunda en teori, framförd av forskare som Kruse, Lamm och H ilm a Borelius, 'som Stålmarck betraktar med skepsis: »Det är i själva verket mycket vanskligt att, som gjorts ibland, försöka skilja ut vissa sentimentalt mys­ tiska drag i fru Nordenflychts diktning och hänföra dem till Fabricius inflytande. Att både Fabricius och hans maka rönt påverkan av en innerligare religiositet än den

(4)

20 6 Recensioner

officiella ortodoxin är ovedersägligt, men samtidigt bör påpekas att de står ganska långt vid sidan av den frambrytande sekterismen. Extatisk Jesuskult och sårmystik ger de sig aldrig hän åt.» (Jag vill här nämna att ett liknande kritiskt synsätt på denna punkt utvecklas i en förtjänstfull uppsats av Christina Monthan-Axelsson, som behand­ lades på 3-betygsseminariet i Uppsala vårterminen 1965.)

Ett modernare sätt att se företräder Stålmarck också i sin tolkning, visserligen endast antydd vid ett par tillfällen, av fru Nordenflychts poetiska känslouttryck som »roll­ gestaltningar». N är författarinnan 1 D en sörjande turturduvan gav uttryck åt sin sorg över maken Jacob Fabri d u s’ död, var sorgen »otvivelaktigt stor och äkta», säger Stål­ marck, »men hon kunde också iscensätta den, hon spelade en roll». Och på tal om hennes kärlekshistoria med Johan Fischerström och de litterära uttrycken för denna påpekar Stålmarck att det i själva verket är »ogörligt att skilja ut en verklighet’ i detta spel med känslor i en litteraturm ättad atmosfär». D et är viktiga synpunkter, som gärna hade kunnat ges en lite starkare emfas och som kanske också något hade kunnat ankny­ tas till tidens litteraturestetiska diskussion, där frågan om det lyriska känslouttryckets »äkthet» i hög grad är aktuell.

Knappast mer än antydd är heller Stålmarcks synpunkt på fru Nordenflychts för­ fattarverksamhet som en målmedveten strävan att skaffa sig en litterär position. »Fru Nordenflycht ville synas, det var ett livsvillkor för henne — om hon ville leva på sin penna.» Detta förklarar, menar Stålmarck, att hennes diktning under 1740-talet blir påtagligt politiskt engagerad och samtidigt litterärt mera ambitiös, vilket bland annat »eposet» D en frälsta Svea vittnar om.

Inom sin begränsade ram tycks mig Stålmarcks monografi vara ett alldeles utm ärkt arbete, sakrikt, synpunktsrikt och välskrivet. En anm ärkning av mera teknisk art vill jag dock tillfoga: även om boken är kortfattad, borde den ha delats in i kapitel, med rubriker, och försetts med ett register.

Lars Gustafsson

LOUISE Vin g e: T he Narcissus T hem e in Western European Literature up to the

Early ig th Century. Akad. avh. Lund 1967.

Litteraturhistoriska undersökningar, som följer den litterära användningen av en historisk eller mytologisk gestalt genom tiderna i ett material häm tat från världslittera­ turen har vi inte många i Sverige. D en svenska litteraturvetenskapen har länge isolerat sig och hållit sig till enbart nationella ämnen. Först från senare år har vi ett par arbeten av denna typ, Örjan Lindbergets The Transformation of A m phitryon (1956) och Gustaf Fredéns Orpheus and the Goddess of Nature (1958). D et är emellertid inte i sina svenska föregångares spår Louise Vinge går — hon nämner dem heller inte, trots lik­ heten i fråga om ämne — utan 1 spår, som dragits upp av fransmannen Raymond Trousson, som 1964 presenterade en m äktig avhandling om Prometheusmotivet, och tyskan Elisabeth Frenzel, som gett oss ett välkänt lexikon, Stoffe der W eltliteratur (2 uppl. 1963). Båda dessa forskare har dessutom genom teoretiska studier bidragit till bestämning av metoden.

En undersökning av den här typen är förbunden med många problem. Svårigheterna möter redan i terminologien. Den vacklar mycket och varierar dessutom från språk till språk. I tyskt språkbruk skiljer man mellan Stoffgeschichte, som undersöker historiska och mytologiska gestalters användning i litteraturen, och M otiv ges chichte och Thema-

geschichte, som rör mera allmänna och abstrakta företeelser. Gränsen mellan de båda

senare är emellertid oklar. Frenzel har velat dra den så, att T hema skulle vara t. ex. kärlek eller död, medan M otiv skulle beteckna t. ex. M annen mellan två kvinnor eller De fientliga bröderna. I Sverige är terminologien lika vacklande, om inte mer. Termerna

stoff resp. stoffhistoria har aldrig slagit igenom här, och m otiv och motivhistoria torde

för de flesta täcka rätt mycket. Tem a betyder i allmänhet något annat än det här aktuella, och temahistoria — ett oskönt ord! — torde inte förekomma alls. N är jag här talar om Narcissusmotivet, och kallar avhandlingen en motivhistorisk undersökning, följer jag det vanligaste bruket men är medveten om behovet av en klar gränsdragning och vill inte på något sätt bidra till att sanktionera detta bruk.

References

Related documents

(I en uppsats i Fri forskning 1886, Om gränsen för självuppoffring, betecknar hon förhållandet mellan egoism och altmism som »tidens djupaste fråga».) N är hon

Att barndomen skulle stå i en förklarad dager för en expressionistisk livsmystiker som Werfel, är ju inte något förvånande, och Edfelts här behandlade

Lärdomarne [---] stå där icke för berättarens eller lärdomar- nes egen räkning, utan såsom ingredienser av skildringen, nämligen här av den i

Bellmans rykte som konstnär vilar numera nästan helt på de två vissamlingar som han gav ut vid slutet av sitt liv: Fredmans sånger och Fredmans epistlar. Som

Det är inte en tillfällighet, att diktaren använder det som jäm­ förelseobjekt för bruden: brudgummen Börje Olofsson var en av Stockholms främsta köpmän, och

N är Arosell lät trycka sina »överskrifter» försåg han sitt arbete, som rådande kon­ vention fordrade, med ett halvt ursäktande företal. Samuel Columbus i

För att bättre kunna bedöma möjligheten av att två olika kulturm iljöer existerat på Island, tar jag i nästa kapitel upp frågan om boktillgång,

LL har genom uteslutning och ändring inte bara helt förvanskat själva ordalydelsen i denna passus. Även innebörden har därmed så att säga vänts i sin raka

Till exempel i den spanske prästen Orosius’ världshistoria (400-talet) betraktas goterna som ett redskap för Guds avsikter med historien, som bestraffare av den

Monks egen betydelse som banbrytare för en »ny» syn på 1700-talets estetik bör för övrigt inte heller överskattas; hans insats kan betraktas som ett,

teelse hon behandlar, monodramat, omspänner med olika föreställningar hela den be­ handlade perioden, det vill säga från Rousseaus Pygmalion, uppförd för första

Monks egen betydelse som banbrytare för en »ny» syn på 1700-talets estetik bör för övrigt inte heller överskattas; hans insats kan betraktas som ett,

Boken har disponerats överskådligt. D et inledande kapitlet omfattar Akademiens organisation. Ett särskilt avsnitt behandlar Handlingarna, som sätts in i ett

Motivhistoriska undersökningar har mött stark kritik från ledande litteraturhistoriker med René W ellek och W olfgang Kayser i spetsen. Huvudinvändningen har varit,

Man kan inte annat än beklaga, att för­ fattaren med hänsyn till språksvårigheterna avstått från en mera ingående analys, och man hoppas att hon får

Den legitimation av komparativ art som han på ett ställe anför för sitt tillvägagångssätt (s. Stagne­ lius ger ingenstans — inte ens i de filosofiska

Förklaringen finner han dels i Balzacs strävan att ge en bild av hela verkligheten, en jordisk motsvarighet till Dantes gudomliga komedi med dess tre världar,

Men ypperligt framhävs humorns genom brott hos Jonas Lie i samband med hans berättarkonsts mognad, och skarpsynt urskiljer Hans Midb0e hur diktaren efter den

N är Harry Jacobsen gav svar på tal skedde det således genom att hävda att jag inte iakttagit en strikt vetenskaplig hållning. D et får därför anses befogat

U tifrån denna här deklarerade övertygelse har recensenten att gripa sig an med Pavel Fraenkls studie över Strindbergs dramatiska fantasi i Spöksonaten, icke utan

Roland Fridholms studie från 1950 var däremot ett försök till genomgripande revide­ ring; den var likväl för obalanserad och dåligt underbyggd för att kunna

P a rt eller til denne bogs forfatter, men har som ovenfor fremhsevet taget sig for at konfrontere den franske tekst med Pirandellos aestetiske skrifter og med

klubben. En kulturhistorisk bilderbok med 32 svenska författarmiljöer från 1600-talet fram till våra dagar, från Svedberg och Linné till Piraten och Ahlin. Epoker