• No results found

Photodynamic therapy in the Head and Neck

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Photodynamic therapy in the Head and Neck"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Photodynamic therapy in the Head and Neck

av

Mathias von Beckerath

Akademisk avhandling

Avhandling för medicine doktorsexamen i kirurgi, som kommer att försvaras offentligt fredag den 19 september 2014 kl. 09.00,

Bohmanssonsalen, B-huset, Universitetssjukhuset i Örebro Opponent: professor Göran Laurell

Uppsala Universitet Uppsala

Örebro universitet

Institutionen för hälsovetenskap och medicin 701 82 ÖREBRO

(2)

Abstract

Mathias von Beckerath (2014): Photodynamic therapy in the Head and Neck. Örebro Studies in Medicine

Photodynamic therapy, PDT, is a method to diagnose and treat cancer. In PDT a sensitizer is administered to the patient and this sensitizer is accumulated in tumors. If the sensitizer-containing tumor is subjected to a laser of a specific wavelength the tumor is fluorescing allowing diag-nostics. If other wavelengths are used a process involving reactive oxy-gen species and singlet oxyoxy-gen is started and the tumor cells are killed. This process thus requires oxygen as well.

This thesis investigates how UV-induced damage of the skin and dif-ferent physiological factors of the skin influences the uptake of 5-aminolevulinic acid, ALA, and its conversion to the active sensitizer protoporphyrin IX, PpIX. It shows that UV-induced damage affects both the uptake and production of PpIX. UV-induced damage lowers the PpIX produced after ALA application both if the damage is acute and in chronically UV-affected skin.

The PpIX production differs inter and intra individually. When look-ing how different physiological factors affect the PpIX production after topically applied ALA the thesis shows that an increase of temperature increases the production. No correlation between the formation of PpIX and the density of hair follicles was found and a weak correlation was seen comparing the epidermal and total dermal thickness and PpIX production

The thesis also shows how PDT is used in treating laryngeal malig-nancies. It shows that it is possible to cure laryngeal tumors (both squa-mous cell carcinomas and sarcomas) using PDT primarily, and that the cure rate as well as outcome of voice and patient safety is comparable to the conventional treatment modalities.

PDT can also be used as a function and organ sparing treatment for re-curring laryngeal cancers, both squamous cell carcinomas and sarcomas.

Keywords: Photo Dynamic Therapy, Cancer, Skin, Larynx

,

5-ALA, UV-radiation, sarcoma, squamous cell carcinoma, porfimer sodium, temo-porfin, voice

Mathias von Beckerath, School of Medicine Orebro University, SE-701 82, Örebro, Sweden mathias.vonbeckerath@orebroll.se

References

Related documents

Industrial Emissions Directive, supplemented by horizontal legislation (e.g., Framework Directives on Waste and Water, Emissions Trading System, etc) and guidance on operating

The EU exports of waste abroad have negative environmental and public health consequences in the countries of destination, while resources for the circular economy.. domestically

This thesis investigates how UV-induced damage of the skin and different physiological factors of the skin influences the uptake of 5-aminolevulinic acid, ALA, and its conversion

Samtidigt som man redan idag skickar mindre försändelser direkt till kund skulle även denna verksamhet kunna behållas för att täcka in leveranser som

Re-examination of the actual 2 ♀♀ (ZML) revealed that they are Andrena labialis (det.. Andrena jacobi Perkins: Paxton & al. -Species synonymy- Schwarz & al. scotica while

46 Konkreta exempel skulle kunna vara främjandeinsatser för affärsänglar/affärsängelnätverk, skapa arenor där aktörer från utbuds- och efterfrågesidan kan mötas eller

The increasing availability of data and attention to services has increased the understanding of the contribution of services to innovation and productivity in

I regleringsbrevet för 2014 uppdrog Regeringen åt Tillväxtanalys att ”föreslå mätmetoder och indikatorer som kan användas vid utvärdering av de samhällsekonomiska effekterna av

Närmare 90 procent av de statliga medlen (intäkter och utgifter) för näringslivets klimatomställning går till generella styrmedel, det vill säga styrmedel som påverkar

• Utbildningsnivåerna i Sveriges FA-regioner varierar kraftigt. I Stockholm har 46 procent av de sysselsatta eftergymnasial utbildning, medan samma andel i Dorotea endast

Den förbättrade tillgängligheten berör framför allt boende i områden med en mycket hög eller hög tillgänglighet till tätorter, men även antalet personer med längre än

Det har inte varit möjligt att skapa en tydlig överblick över hur FoI-verksamheten på Energimyndigheten bidrar till målet, det vill säga hur målen påverkar resursprioriteringar

Detta projekt utvecklar policymixen för strategin Smart industri (Näringsdepartementet, 2016a). En av anledningarna till en stark avgränsning är att analysen bygger på djupa

DIN representerar Tyskland i ISO och CEN, och har en permanent plats i ISO:s råd. Det ger dem en bra position för att påverka strategiska frågor inom den internationella

However, the effect of receiving a public loan on firm growth despite its high interest rate cost is more significant in urban regions than in less densely populated regions,

Som visas i figurerna är effekterna av Almis lån som störst i storstäderna, MC, för alla utfallsvariabler och för såväl äldre som nya företag.. Äldre företag i

Den här utvecklingen, att både Kina och Indien satsar för att öka antalet kliniska pröv- ningar kan potentiellt sett bidra till att minska antalet kliniska prövningar i Sverige.. Men

Calculating the proportion of national accounts (NA) made up of culture, which is the purpose of culture satellite l accounts, means that one must be able to define both the

Complications due to trade policies and taxation aiming to protect domestic actors are also brought up in the theory (see chapter 2.4), but with a suggestion that these

78 The Swedish Foundation for Strategic Research: An analysis of its impact and systemic role areas, whereas beneficiaries of the Materials and SFC programmes were more

Priserna för småhus var 8 procent högre under första kvartalet 2014 än motsvarande kvartal ett år tidigare, medan priserna för bostadsrätter i Stockholms stad var knappt 13

Syftet med studien är att beskriva risken för att drabbas av ångest och/eller depression och hur den psykiska hälsan påverkas hos närstående till patienter som vårdas på

The ambiguous space for recognition of doctoral supervision in the fine and performing arts Åsa Lindberg-Sand, Henrik Frisk & Karin Johansson, Lund University.. In 2010, a