• No results found

Photodynamic therapy in the Head and Neck

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Photodynamic therapy in the Head and Neck"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Photodynamic therapy

in the Head and Neck

MATHIAS VON BECKERATH

Medical Science with a specialisation in Surgery

Örebro Studies in Medicine 110 I

ÖREBRO 2014

2014

M

AT

HIA

S V

ON

BECK

ER

AT

H

Ph

oto

dy

na

m

ic t

he

ra

py i

n t

he H

ea

d a

nd N

ec

k

mathias von beckerath was born 1966 and raised in Sollentuna, Sweden. He went to medical school in Uppsala and later moved to Örebro. There he trained to become an ENT-specialist and a Head and Neck Surgeon. During a break in the medical studies he trained and worked as a journalist. Today he works as a consultant surgeon at the Örebro center for head and neck oncology.

During his medical career he has had a keen interest in new techniques. He has introduced ultrasound to the Swedish ENT-specialty, worked with vagal nerve stimulation for patients with epilepsy, worked with trans oral laser surgery and robotic surgery. Since 1997 he has been working with Photodynamic therapy, PDT, a method to diagnose and treat cancer.

In PDT a sensitizer is administered to the patient and this sensitizer is accu-mulated in tumors. If the sensitizer-containing tumor is subjected to a laser of a specific wavelength the tumor is fluorescing allowing diagnostics. If other wavelengths are used a process involving reactive oxygen species and singlet oxygen is started and the tumor cells are killed. This process thus requires oxygen as well.

This thesis investigates how UV-induced damage of the skin and different physiological factors of the skin influences the uptake of 5-aminolevulinic acid, ALA, and its conversion to the active sensitizer protoporphyrin IX, PpIX. It shows that UV-induced damage affects both the uptake and production of PpIX. UV-induced damage lowers the PpIX produced after ALA application both if the damage is acute and in chronically UV-affected skin.

The PpIX production differs inter and intra individually. When looking how different physiological factors affect the PpIX production after topically applied ALA the thesis shows that an increase of temperature increases the production. No correlation between the formation of PpIX and the density of hair follicles was found and a weak correlation was seen comparing the epidermal and total dermal thickness and PpIX production

The thesis also shows how PDT is used in treating laryngeal malignancies. It shows that it is possible to cure laryngeal tumors (both squamous cell car-cinomas and sarcomas) using PDT primarily, and that the cure rate as well as outcome of voice and patient safety is comparable to the conventional treatment modalities.

PDT can also be used as a function and organ sparing treatment for recurring laryngeal cancers, both squamous cell carcinomas and sarcomas.

issn 1652-4063 isbn 978-91-7529-039-3

Doctoral Dissertation

M

AT

HIA

S V

ON

B

ECK

ER

AT

H

Ph

oto

dy

na

m

ic t

he

ra

py i

n t

he H

ea

d a

nd N

ec

k

References

Related documents

46 Konkreta exempel skulle kunna vara främjandeinsatser för affärsänglar/affärsängelnätverk, skapa arenor där aktörer från utbuds- och efterfrågesidan kan mötas eller

The increasing availability of data and attention to services has increased the understanding of the contribution of services to innovation and productivity in

I regleringsbrevet för 2014 uppdrog Regeringen åt Tillväxtanalys att ”föreslå mätmetoder och indikatorer som kan användas vid utvärdering av de samhällsekonomiska effekterna av

Närmare 90 procent av de statliga medlen (intäkter och utgifter) för näringslivets klimatomställning går till generella styrmedel, det vill säga styrmedel som påverkar

• Utbildningsnivåerna i Sveriges FA-regioner varierar kraftigt. I Stockholm har 46 procent av de sysselsatta eftergymnasial utbildning, medan samma andel i Dorotea endast

Den förbättrade tillgängligheten berör framför allt boende i områden med en mycket hög eller hög tillgänglighet till tätorter, men även antalet personer med längre än

Det har inte varit möjligt att skapa en tydlig överblick över hur FoI-verksamheten på Energimyndigheten bidrar till målet, det vill säga hur målen påverkar resursprioriteringar

Detta projekt utvecklar policymixen för strategin Smart industri (Näringsdepartementet, 2016a). En av anledningarna till en stark avgränsning är att analysen bygger på djupa