Helsingfors Resetjänsts klientanvisning

Full text

(1)

1

Helsingfors Resetjänsts

klient-

anvisning

(2)

2

Innehållsförteckning

03 Helsingfors Resetjänst 04 Färdtjänster

06 Att beställa och använda en resa • Olika sätt att beställa en resa • Att beställa en resa

• Annat att beakta 13 Snabbresor

14 Samåkning

15 Resor till begravningsplatsen 15 Trappassistans/-klättrare 16 Elmoped

16 Säkerhetsanvisningar 17 Det personliga stadskortet 20 Assistans- och invatillägg

22 Resor på fritiden i övriga Finland 23 Ledsagare

24 Bil från taxistolpe 25 Klientrespons

26 Helsingforsregionens resekort 27 Enheterna för handikappservice 30 Ytterligare information

(3)

3

Helsingfors Resetjänst

Helsingfors Resetjänst ordnar färdtjänst för

gravt handikappade personer enligt handikappservicelagen samt skjutsar för äldre personer enligt socialvårdslagen.

I Helsingfors ligger ansvaret för färdtjänstens genomförande hos socialverket.

För att ordna klienttransporterna har man inrättat

Helsingfors Resetjänst där klienterna beställer sina resor.

Resetjänstcentralen ligger i Helsingfors.

I resetjänstcentralen finns de uppgifter om

era personliga behov i anslutning till resor som ni har uppgett.

Resetjänstcentralen strävar efter att ordna resorna enligt dessa uppgifter.

Om era uppgifter ändras ska ni ta kontakt med enheten för handikappservice i ert område.

(4)

4

Färdtjänster

Färdtjänsten som beviljas av socialverket är avsedd för resor

på fritiden, för att uträtta ärenden samt för arbets- och studieresor.

Resor på fritiden som genomförs som färdtjänst är avsedda för att ta sig till ställen där klienten uträttar ärenden, deltar i hobbyer eller annan social verksamhet.

Rundturer utan ett resmål där klienten uträttar ärenden är inte sådan färdtjänst som kommunen är skyldig att ordna.

Helsingfors Resetjänst är avsedd för transport av personer

och kan inte användas för transport av enbart varor eller föremål.

Färdtjänsterna som ni behöver utreds och utvärderas vid enheten för handikappservice i ert område.

Ni får ett skriftligt beslut om färdtjänsten.

Av beslutet framgår antalet enkelresor per månad som ni beviljats samt beslutets giltighetstid.

Resor kan inte sparas eller överföras till en annan månad.

(5)

5

När ni fått beslutet om att färdtjänst beviljas er får ni ett personligt stadskort. Ni ska alltid ha med er stadskortet när ni reser med resetjänsten.

Klienten betalar en självriskandel för resorna.

Denna betalas med kontanter i bilen.

Självriskandelens belopp motsvarar det gällande priset för en enkelbiljett inom kollektivtrafiken som köps av chauffören.

Självriskandelen vid arbetsresor är densamma som priset för ett månadskort inom kollektivtrafiken.

Studerande betalar priset för ett månadskort för studerande.

De som använder resetjänsten för resor till och från arbetet samt studerande betalar självriskandelen via banken.

Vid resetjänsten försöker man samla de resenärer som

reser vid samma tidpunkt och i samma riktning till samma bil.

För dessa samåkningstransporter betalas ingen självriskandel.

Resor till och från arbetet och studier samordnas inte för närvarande.

(6)

6

Att beställa och använda en resa

När ni beställer en resa ska ni ange

• ert namn

• adressen från vilken ni åker

(exakta uppgifter om stället där ni ska hämtas)

• adressen dit ni åker (exakta adressuppgifter)

• önskad avgångstid eller ovillkorlig ankomsttid

• resans datum

• om ni reser med en ledsagare och/eller annat sällskap och om dessa personer har hjälpmedel

• om ni gör ett uppehåll på högst tio minuter under resan och adressen där uppehållet görs (läs mer på s. 10)

• om resan gäller fritid, arbete eller studier

• om ni har hjälpmedel eller assistent-/ledarhund med er

• om ni rör er med rullstol ska ni ange om det behövs en invabil för resan i fråga och till denna adress

• om ni rör er med rullstol ska ni ange om det i någondera ändan av resan finns trappor för vilka en trappklättrare eller en assisterande chaufför behövs (läs mer på s. 15).

(7)

7

Olika sätt att beställa en resa

Svenskspråkiga servicenummer:

Beställningar tfn (09) 231 23 010 24 h

Rådgivning tfn (09) 231 23 001 24 h

Respons tfn (09) 231 23 012 24 h

Bilarnas

tidtabeller tfn (09) 231 23 013 24 h Finskspråkiga servicenummer:

Beställningar tfn (09) 231 23 000 24 h

Rådgivning tfn (09) 231 23 001 24 h

Respons tfn (09) 231 23 002 24 h

Bilarnas

tidtabeller tfn (09) 231 23 003 24 h Arbets- och studieresor tfn (09) 231 23 004 24 h

För samtal till beställningsnumren debiteras den vanliga lokal- eller mobilsamtalsavgiften. Köandet är avgiftsfritt 30 sekunder.

Avgifterna fås av den egna telefonoperatören.

Beställning via texttelefon för hörelseskadade (09) 231 23 073 Beställningar med textmeddelande tfn 046 851 0973.

(8)

8

Ange följande vid beställning av resa med ett textmeddelande:

• ert namn

• avgångsadress

• adressen som ni åker till

• önskad avgångstid (avgång) eller ovillkorlig ankomsttid (ankomst)

• resans datum

• om någon följer med er på resan (antal)

• om ni gör ett uppehåll på högst tio minuter under resan samt adressen där uppehållet görs (uppehåll på 10 min)

• om resan gäller fritid (fritid), arbete (arbete) eller studier (studier)

• har ni hjälpmedel eller assistent-/ledarhund med er Skjutsen bekräftas med ett textmeddelande.

Exempel på textmeddelande:

”Maija Maijanen Tävlingsgatan 3 E 99 Helsingfors, Köpmansgatan 2 Vanda.

Avgång 13.30. Datum 20.1.2006. Antal 2. Fritid. Hund.”

(9)

9

Exempel på textmeddelande:

”Tiina Tiinanen Tågvägen 5 Helsingfors, Helsingfors järnvägsstation huvudentré Brunnsgatan 1. Framme 8.00. Datum 1.2.2006. 10 min. uppehåll bankautomat. Hjälpm.”

Beställningar via e-post:

helsinginmatkapalvelu@palmia.fi Rubricera meddelandet med

BESTÄLLNING / EFTERNAMN FÖRNAMN.

Ange samma uppgifter som vid beställning per telefon.

Bekräftelse skickas till er e-post.

Beställningar på internet:

www.helsinginmatkapalvelu.fi

För beställningar via internet behöver ni

användarnamn och lösenord som hämtas elektroniskt via webbsidans länk ”internetbeställning”.

På internet bekräftas resan och avgångstiden genast.

OBS!

Ändringar eller avbeställningar ska göras minst en timme eller senast 20 minuter före avgångstiden.

I annat fall dras en resa av reserätten.

(10)

10

Att beställa en resa

Ni kan beställa resan antingen enligt önskad avgångstid eller ankomsttid. Ni kan också beställa flera resor på samma gång.

Om ni beställer resan enligt avgångstid

kan vi inte garantera ankomst vid en viss ankomsttid.

Om ni vill göra ett uppehåll på högst tio minuter under resan ska ni ange uppehållsadressen redan när ni beställer resan.

Reseförmedlaren avgör om uppehållet kan göras.

Ruttavvikelser får förlänga resan med högst en kilometer eller fem minuter. Om uppehållet är längre än tio minuter kan bilen inte nödvändigtvis vänta på er. I detta fall krävs ni också på en avgift för den tid av uppehållet som överskrider

tio minuter. Avgiften är densamma som väntetaxan enligt taxitaxan.

Uppehållet kan inte göras på resans slutadress.

Resor ska beställas i god tid, minst 40 minuter före den önskade avgångstiden. När ni beställer resan minst

40 minuter före den önskade avgångstiden kan resetjänstcentralen ge en avgångstid 20 minuter före eller efter den önskade

avgångstiden. För invataxiklienter får avvikelsen vara högst tio minuter från den önskade avgångstiden.

(11)

11

Om ni beställer resan senare än 40 minuter före den önskade avgångstiden kommer bilen senast inom 50 minuter.

När ni beställer resan enligt ovillkorlig ankomsttid

får skjutsen inte försenas från den överenskomna ankomsttiden.

Också dessa resor ska beställas i tillräckligt god tid och vid beställning av resan ska färdens längd beaktas.

För klienter som behöver en bil med invautrustning kan ankomsttiden vara högst tio minuter tidigare än den överenskomna ankomsttiden, för övriga klienter kan ankomsttiden underskridas med 20 minuter.

Längre väntetider än de ovan angivna får ni vänta i bilen.

När er beställning har mottagits bekräftar reseförmedlaren er avgångstid. Vänta på skjutsen vid överenskommen plats och tidpunkt. Om ni vill kan bilens ankomst bekräftas till er cirka fem minuter före den överenskomna avgångstiden med ett automatiskt textmeddelande till mobiltelefonen.

På begäran kan också ert telefonnummer ges till chauffören som då kan ringa upp er direkt om det av någon anledning uppstår oklarheter med avgångstiden eller -platsen.

(12)

12

Annat att beakta

Visa chauffören stadskortet när resan inleds och om taxamätare används, också vid resans slut.

Ni har rätt att få kvitto på självriskandelen som ni betalat.

Förvara kvitton som ni fått två månader.

Ni kan kontrollera antalet återstående resor genom

att ringa Resetjänstens rådgivningsnummer (09) 231 23 011.

Antalet resor som anges på kvittot som ni får av chauffören är inte tidsenligt. På rådgivningsnumret får ni också svar på andra förfrågningar som kräver utredning.

Bilen väntar på er högst fem minuter efter överenskommen avgångstid.

Kontakta resetjänstens nummer (09) 231 23 003 om bilen är tio minuter försenad.

Trafikrusningar är vanliga i huvudstadsregionen ungefär klockan 7.30–9.00 samt klockan 15.00–17.00.

Också Helsingfors Resetjänsts skjutsar kan påverkas av trafikrusningar.

(13)

13

Snabbresor

Ni kan göra två s.k. snabbresor per månad.

Vid snabbresa kommer bilen inom 15 minuter

efter beställning om ni kan åka med en vanlig personbil.

En resetjänstbil med invautrustning kan fås inom 45 minuter från beställning på grund av det begränsade antalet invabilar.

Också snabbresor kan samåkas.

(14)

14

Samåkning

Vi strävar efter att göra alla resor som samåkning.

Om flera passagerare samåker avdras endast en halv resa

från reserätten och klienten behöver inte betala självriskandelen för resan. När ni beställer en ny resa ska ni ha minst

en hel resa kvar i reserätten.

Ni kan framföra önskemål om att få samåka med en annan resetjänstklient / andra resetjänstklienter.

Avgångsadresserna ska i detta fall ligga på samma håll och destinationen ska vara längs samma rutt.

Då dras en halv resa av reserätten.

Samåkning på klientens begäran är möjligt också även om ni eller den andra resetjänstklienten / de andra

resetjänstklienterna har samåkningsförbud i sina uppgifter.

I detta fall dras emellertid en hel resa av reserätten hos båda klienterna.

Vid samåkning får restiden förlängas med högst 30 minuter jämfört med enskild skjuts.

(15)

15

Resor till begravningsplatsen

Samma bil kan användas för både tur- och returresa endast vid besök till begravningsplatsen.

Bilens väntetid på begravningsplatsen är 20 minuter.

För tur- och returresan debiteras två resor.

Om resan omfattar väntetid på begravningsplatsen kan inga andra uppehåll på tio minuter göras under resan.

Trappassistans/-klättrare

Om ni rör er med rullstol och det vid avgångs- eller ankomstadressen finns trappor för vilka en trappklättrare eller en extra chaufför för assistans är nödvändig

ska ni beställa resan dagen innan.

På så sätt garanteras nödvändig assistans.

Assistans i trappor eller en trappklättrare är nödvändig om det finns fler än tre trappor på avgångs- eller ankomstadressen.

Ni måste ha ett beslut om trappassistans.

Beslutet görs vid enheten för handikappservice i ert område.

(16)

16

Eldmoped

En elmoped kan transporteras i Helsingfors Resetjänsts bilar endast om elmopeden kan fästas tryggt i bilen under resan.

För att kunna fästas ska elmopeden ha speciella fästpunkter på ramen. Transporten förutsätter också att mopeden får plats på bilens lyftanordning. Enligt den gällande EU-standarden

är minimilängden för en elmoped som placeras vid bilens bakdörr 120 cm. Man får inte sitta på elmopeden under resan.

Säkerhetsanvisningar

Ni och andra passagerare ska använda bilbälte under resan.

Om ni har ett eget bilbälte på rullstolen rekommenderar vi att ni tar det med er. Vid behov kan ni be chauffören om hjälp med att spänna fast bilbältet. Chauffören ska fästa rullstolen på fyra fästpunkter som är avsedda för ändamålet under resan.

Också andra medhavda hjälpmedel ska fästas vederbörligt.

Bilens chaufför ansvarar för detta.

(17)

17

Det personliga stadskortet

Med stadskortet betalas endast resor som beställts

via Helsingfors Resetjänst. Ni ska alltid ha med er stadskortet när ni reser med Helsingfors Resetjänst.

Utan kortet får resetjänstbilen som sköter transporten inte ersättning för resan från kommunen.

Kortet är personligt och får inte överlåtas till andra personer.

Med kortet kan ni inte betala resor i samband med läkarbesök, sjukvård, rehabilitering eller service av hjälpmedel.

För dessa resor kan ni ansöka om ersättning hos Folkpensionsanstalten (Fpa).

I oklara fall ska klienten på förhand utreda hos Fpa om resan hör till de resor som Fpa ersätter.

Med stadskortet kan ni resa inom Helsingfors, från Helsingfors till närkommuner samt inom

närkommunerna (Esbo, Grankulla, Vanda och Sibbo).

Synskadade patienter har också rätt att resa till kurscentret Onnela i Tusby.

(18)

18

Om resan sträcker sig utanför de nämnda närkommunerna ska klienten själv betala den andel för resekostnaderna som gäller för resan utanför områdesgränserna.

Meddela detta till Helsingfors Resetjänst när ni

beställer resan och också till chauffören när resan inleds.

Ni har rätt att få kvitto på de resekostnader som ni har betalat.

Ni ska uppvisa stadskortet till chauffören i resans början och samtidigt också ange resans syfte. Detta är viktigt speciellt om ni utöver resorna på fritiden och för att uträtta ärenden reser i arbetet eller för studier.

Kortläsaren har följande resekoder:

Ärenden och fritid kod 1

Arbetsresa kod 4

Studieresa kod 2

Övrig resa kod 7

(19)

19

Om ni av någon anledning inte har stadskortet med er när resan inleds måste ni betala kostnaderna för hela resan.

Ni kan i detta fall i efterhand ansöka om ersättning för rimliga resekostnader från socialverket mot uppvisande av det ursprungliga kvittot. Kvittot ska vara maskinskrivet.

Ett handskrivet kvitto duger i detta fall inte då det inte innehåller all nödvändig information om resan.

Om stadskortet missbrukas faktureras hela resekostnaden från klienten. Om klienten inte följer anvisningarna som gäller kortets användning spärras kortet. Då får klienten ersättning för rimliga resekostnader först i efterhand mot uppvisande av kvitton. Kvittona som uppvisas ska vara maskinskrivna.

Handskrivna kvitton duger inte eftersom deras riktighet är svår att bevisa.

Om ni flyttar eller om kortet kommer bort eller skadas

ska ni anmäla detta till enheten för handikappservice i ert område.

Kort som tagits ur bruk ska returneras i ett stycke till enheten för handikappservice.

(20)

20

Assistans- och invatillägg

Socialverket betalar taxiföretaget för den assistans som ni får.

Ni ska ha ett separat beslut om behovet av assistans.

Assistans- eller invatillägget säkerställer att ni alltid får den assistans som ni behöver. Assistans från chauffören är inte beroende av vilken typ av fordon resan görs med.

Meddela om behovet av assistans i samband med beställningen så att tillräcklig tid kan reserveras.

Assistanstillägget berättigar er att få hjälp av chauffören till exempel från bilen hem.

Invatillägget beviljas alla som behöver en bil

med invautrustning och tillägget förpliktar chauffören att vid behov assistera er på sträckan mellan bilen och destinationsadressen eller tvärtom.

(21)

21

Ni kan ha med er nödvändiga hjälpmedel och andra saker (t.ex. butikskasse, resväska, barnvagn).

T.ex. möbler, stora hushållsmaskiner eller flyttlådor som tar stor plats får inte transporteras med resetjänsten.

Enligt socialverkets anvisningar ska chauffören bära

sådana föremål till eller från bilen som chauffören klarar av att hantera samtidigt som denne ledsagar er.

Chauffören ska också se till att ni får med er era övriga hjälpmedel.

Meddela extra hjälpmedel när ni gör beställningen.

Om ni har djur med er ska ni meddela resetjänstcentralen om detta när ni beställer resan.

(22)

22

Resor på fritiden i övriga Finland

Om ni har beviljats färdtjänst enligt handikappservicelagen eller socialvårdslagen har ni rätt till färdtjänst

också på andra håll i Finland.

Detta förutsätter att ni vistas utanför

Helsingfors ekonomiområde över en vecka.

Denna reserätt ska ansökas på förhand vid

enheten för handikappservice i ert bostadsområde.

Från ansökan ska vistelsens längd, vistelseort och resornas längd framgå. Stadskortet kan inte användas utanför Helsingfors ekonomiområde.

Resan ersätts mot uppvisande av korrekt ifyllda kvitton och från ersättningssumman avdras resornas

självriskandel som motsvarar priset för HRT:s regionbiljett som köps av chauffören.

Resorna som ni använt avdras från er månatliga reserätt.

(23)

23

Ledsagare

Ni har rätt att avgiftsfritt ta med er en ledsagare på resor med resetjänsten. Ledsagarens ålder och handlingsförmåga ska vara sådana att denne kan följa klienten utan att klientens eller ledsagarens säkerhet äventyras. Resetjänstbilen hämtar inte ledsagaren från en annan adress utan denne ska stiga på

och av vid samma adress som klienten.

Om ledsagaren har med sig något hjälpmedel ska

resetjänstcentralen meddelas om detta när skjutsen beställs.

Chauffören är förpliktad att vid behov hjälpa ledsagaren att ta sig in i eller ut ur bilen. Om ledsagaren har ett stadskort debiteras ingen resa på kortet.

Andra personer som följer med klienten men som inte är dennes ledsagare betalar det gällande priset för en enkelbiljett i kollektivtrafiken. Barn under 7 år åker med gratis.

Ni ska alltid meddela om ni reser med ledsagare eller annat sällskap när ni beställer skjutsen eftersom endast ett begränsat antal personer får plats i bilen. Resorna förmedlas alltid enligt klientens klientuppgifter och därför tar

beställningssystemet inte nödvändigtvis i beaktande t.ex.

en eventuell elrullstol som ledsagaren använder.

(24)

24

Bil från taxistolpe

Tillstånd för skjuts från en taxistolpe kan endast beviljas av Helsingfors Resetjänsts central innan resan inleds.

Tillstånd för skjuts från en taxistolpe kan beviljas i situationer där det kan vara svårt för bilen att avhämta er.

Med stadskortet kan ni endast betala sådana resor till vilka ni har på förhand beviljats tillstånd för skjuts från en taxistolpe. Om ni tar en skjuts självständigt utan att gå via Resetjänstens beställningssystem faktureras

ni för resans kostnader och ert kort kan spärras.

För att få tillstånd för skjuts från en taxistolpe ska ni kontakta Helsingfors Resetjänsts central före resans början.

Ni ska också efter resan meddela bilens ordningsnummer till Resetjänsten. Numret registreras i Resetjänstens beställningssystem. Bilens ordningsnummer kan också meddelas med ett textmeddelande.

(25)

25

Klientrespons

Skriftlig respons på resetjänsten kan lämnas via Helsingfors Resetjänsts internetsidor.

Adressen är www.helsinginmatkapalvelu.fi,

rådgivning och respons eller fritt formulerad klientrespons.

Respons kan också ges genom att ringa resetjänstens nummer (09) 231 23 002.

De klienter som inte har möjlighet att lämna sin respons via Helsingfors Resetjänsts internetsidor

kan använda e-postadressen helsinginmatkapalvelu@palmia.fi.

(26)

26

Helsingforsregionens resekort

Resetjänstklienter får vid behov ett personligt resekort för Helsingforsregionen (HRT). Kortet berättigar till

avgiftsfria resor med kollektivtrafiken inom Helsingforsregionen.

Socialverket beställer resekortet och skickar det åt klienten.

Resekortet är giltigt under färdtjänstbeslutets giltighetstid.

Rullstolsbundna eller gravt synskadade klienter

och deras ledsagare får resa med en gemensam biljett i huvudstadsregionens kollektivtrafik, om klienten har stamkortet ”Rätt till ledsagare”. Stamkortet beviljas

passageraren vid HRT:s serviceställen genom en separat ansökan om personen på grund av sitt handikapp behöver ledsagare.

Läkarintyget om handikapp och behovet av ledsagare som ska bifogas till ansökan kan skrivas av en hälsocentralläkare, specialläkare eller privatläkare.

På stamkortet finns passagerarens foto.

Mer information fås från HRT:s kundtjänst.

(27)

27

Enheterna för

handikappsservice

(byråsekreterare)

Byråsekreterarnas telefontid är må–fre kl. 9–11.

Den svenskspråkiga enheten betjänar svenskspråkiga klienter från hela Helsingfors. De övriga enheterna betjänar enligt bostadsortens postnummer. Klienterna ringer följande telefonnummer enligt indelningen på basis av efternamnets första bokstäver.

Svenskspråkiga enheten för handikappservice (H:fors 10–99)

PB 7140, 00099 Helsingfors stad Tavastvägen 13, 00530 Helsingfors A–K tfn (09) 310 44210 L–Ö tfn (09) 310 44819

(28)

28

Norra enheten för handikappservice (H:fors 56, 62–79)

PB 8340, 00099 Helsingfors stad Storkärrskanten 1, 00630 Helsingfors Månsas

(62–69) tfn (09) 310 69568

tfn (09) 310 69569

Malm (56, 70–79)

A–M tfn (09) 310 58274 N–Ö tfn (09) 310 58265

Södra enheten för handikappservice (H:fors 10–26, 45–61)

PB 7115, 00099 Helsingfors stad

Andra linjen 4 A, 3:e vån, 00530 Helsingfors A–Jak tfn (09) 310 43806

Jal–Lin tfn (09) 310 43674 Lio–Por tfn (09) 310 44653 Pos–Tol tfn (09) 310 44330 Tom–Ö tfn (09) 310 41839

(29)

29

Västra enheten för handikappservice (H:fors 27–44)

PB 8160, 00099 Helsingfors stad

Silvervägen 6, 4:e vån, 00440 Helsingfors A–K tfn (09) 310 41115

L–Q tfn (09) 310 41113 R–Ö tfn (09) 310 41110

Östra enheten för handikappservice (H:fors 57, 80–99)

PB 7380, 00099 Helsingfors stad

Visbygränden 2, 2:a vån, 00930 Helsingfors A–Hu tfn (09) 310 62886

Hv–K tfn (09) 310 56232 L–N tfn (09) 310 62887 O–Sh tfn (09) 310 56281 Si–Ö tfn (09) 310 62877

(30)

30

Ytterligare information

Ytterligare information om färdtjänsten

hittar Ni på socialverkets internetsidor på adressen www.hel.fi/vammaispalvelut > Palvelut (på finska) och på adressen

www.helsinginmatkapalvelu.fi (på finska)

(31)

31

(32)

32

Lay out: Helena Kajander. Tryck: Star-Offset Oy, 2010.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :