Valmanifest för Socialdemokraterna i Lycksele För ett attraktivare Lycksele

Full text

(1)

Valmanifest för Socialdemokraterna i Lycksele 2019-2022

För ett attraktivare Lycksele

Lycksele – möjligheternas kommun, en kommun med framåtanda

Vår politik står för mångfald, trygghet och rättvisa, arbete och tillväxt, utveckling och framtid.

Ett samhälle tillgängligt för alla.

Valet närmar sig.

Din röst kan vara helt avgörande för Lyckseles framtida utveckling.

Vill du ha en hållbar, trygg och säker kommun både på landsbygd

och i tätort så rösta på Socialdemokraterna.

(2)

Frihet, jämlikhet, solidaritet, jämställdhet och integration i Lycksele kommun

Socialdemokratin är en folkrörelse. Det förutsätter att vi är många som är med och utvecklar våra idéer och vår politik för framtiden.

I ett samhälle i ständig förändring, behövs socialdemokratiska värderingar, samhällsanalys och strategier mer än någonsin.

Ett integrerat samhälle är grundat på demokrati och deltagande.

Socialdemokratins grundläggande idé är att alla människor har lika värde - oavsett vem man är och vilken bakgrund man har. Alla ska behandlas med respekt.

Vårt mål är ett samhälle utan klasskillnader, patriarkat, rasism, främlingsfientlighet, kvinnoförtryck eller hets mot hbtq-personer, ett samhälle utan fördomar och diskriminering. Hot, våld, sexuella övergrepp, mobbing ska inte förekomma i vårt samhälle. Det ska vara en trygg utemiljö, tillika trygga arbetsplatser, trygghet på fritiden, i skolan, hemmet och övriga offentliga miljöer.

God folkhälsa är grunden till all social utveckling. Människor med god hälsa kan göra allt som gör livet värt att leva, och med ökande folkhälsa stärks också möjligheterna till glädje och välbefinnande.

Frihet, jämlikhet och solidaritet hänger ihop. För att friheten ska vara till för alla så krävs jämlikhet. För att åstadkomma frihet för alla så måste vi visa medmänsklighet genom stöd och insatser och hålla ihop - därför behövs solidaritet.

Våra prioriterade områden är VÅRD, SKOLA och OMSORG.

Migrationen i världen ökar, Lycksele och Sverige är en del av den utvecklingen. Människor som reser runt i världen berikar världen.

Vi vill fortsätta uppfylla lagkrav om mottagande av nyanlända invandrare i kommunen och vi vill arbeta för att fler länder och regioner i världen ska ta sitt ansvar i frågan om migration.

Nollvision mot våld

Alla medborgare ska känna trygghet i sin livssituation.

(3)

Vi vill:

– Öka hälsotalen och utveckla en god arbetsmiljö för alla.

– Att extratjänster ska erbjudas inom kommunens samtliga verksamhetsområden.

Social omvårdnad och omsorg i Lycksele kommun

– Arbeta för att det i attraktiva lägen tillskapas ett varierat boende för äldre som trygghetsboenden, seniorboenden och parboenden.

– Förbättra vården och omsorgen av människor i livets slutskede.

– Att det på boenden skall finnas goda möjligheter till fysisk träning.

Boendena skall ha tillgång till arbetsterapeuter och sjukgymnaster, liksom lämpliga träningsredskap.

– Att man i äldreomsorgen skall nyttja nya tekniska/digitala hjälpmedel för att höja kvalitén.

– Verka för att värdar/värdinnor skall finnas på äldreboenden.

– Att samtliga sjukskötersketjänster skall bemannas av hos Lycksele kommun anställd personal.

– Att de redan etablerade

anhörigrådens arbete skall fortsätta och utvecklas.

– Förbättra förutsättningar för familjehem.

– Bibehålla och utveckla en trygg, säker hemtjänst och hemsjukvård.

Personer med funktionsvaritioner ska ges fortsatt stöd och omsorg efter behov.

Vi vill:

– Utöka platserna i korttidsboende - avlastning.

– Utöka den dagliga verksamheten.

– Medverka till att alla som arbetar inom äldrevården skall ha en för ändamålet lämplig och bra utbildning.

– Arbeta för att äldre med behov av kommunal service själva, inom en viss grundnivå, får bestämma över vilken service de vill ha och omfattningen av denna.

– Att ålderspensionärer bosatta i Lycksele kommun erbjuds gratis bad och träningsmöjligheter på badhuset.

– Fortsätta att utveckla förebyggande åtgärder för att minska effekter av ungdoms/familjeproblem.

– Att utomhusvistelse, ex promenader och utflykter bör erbjudas alla de som finns inom den kommunala äldreomsorgen i större omfattning än vad för närvarande sker.

Personalpolitik i Lycksele kommun

Arbetsplatserna inom kommunen ska vara arbetsplatser i utveckling.

Varje anställd får bekräftelse på sin kompetens och yrkeserfarenhet.

Det handlar om kompetensutveckling, arbetsmiljö och ledarskap, men också om att få resurser för att kunna göra ett bra jobb.

(4)

Skolan och förskolan i Lycksele kommun Vi vill:

– Att varje elev ska erbjudas det stöd som krävs för att nå målen.

– Att alla elever ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin

kunskapsutveckling.

– Att skolan aktivt motverkar alla former av mobbning och kränkningar utifrån samtliga diskrimineringsgrunder.

– Att alla klasser ska ha behöriga lärare.

– Att elevhälsan börjar redan i förskolan.

Vi vill skapa en ännu bättre skola som ger eleverna den utveckling, de grundläggande kunskaper och den starka självkänsla som alla behöver och har rätt till. Ingen ska behöva gå till skolan och vara rädd.

Digitaliseringens möjligheter för lärande ska vara en självklarhet.

Värna om barn och ungas okränkbarhet samt möjliggöra ett tryggt och

livslångt lärande i demokratisk anda.

Delaktighet och medinflytande är en självklarhet och alla erbjuds möjligheten till jämlika uppväxtvillkor.

Kulturpolitik i Lycksele kommun

– Ge föreningslivet stärkta ekonomiska möjligheter att verka inom kultur- och folkbildningsområdet.

– Utveckla det växande intresset för lokal matkultur med fokus på vilt, fisk, svamp, bär, ekologiskt och närproducerat.

– Föra en offensiv kulturpolitik med öppenhet inför nya kulturyttringar.

– Utveckla en Kulturskola samt bokbussens verksamhet.

– Inrätta ett antal stipendier som utdelas årligen till såväl enskilda som föreningar inom kulturområdet.

– Lyfta fram de trädgårdsmiljöer där den skapande människan kommer till uttryck.

Kultur ger förutsättningar för ett levande och demokratiskt samhälle. En levande kultur är en del av välfärden.

Kulturen ska vara tillgänglig för alla, oavsett ålder, ekonomiska möjligheter, kön, etnicitet eller var i kommunen man bor. Vårt gemensamma kulturarv ska skyddas, bevaras och förvaltas med tillgänglighet för alla. Det samiska kulturarvet ska uppmärksammas, liksom övriga nationella minoriteters kulturarv.

Vår inställning är att biblioteken fortsatt ska vara en kommunal angelägenhet och utgöra en kulturell mötesplats.

Vi vill:

– Ha fri entré till Gammplatsen.

Följ oss också på Facebook: www.facebook.com/socialdemokraterna lycksele

(5)

Vi vill:

– Alltid verka för utveckling och att stärka ungas framtidstro.

– Utveckla fritidsgårdsverksamheten.

– Att det finns arbete, goda utbildningsmöjligheter och

förutsättningar för en meningsfull fritid.

Näringspolitik i Lycksele kommun

– Utveckla kommunikationer både på marken, i luften och via bredband.

– Skapa förutsättningar att etablera/

växa genom ändamålsenliga lokaler och mark.

– Tillsammans med fastighetsägare och näringslivet verka för överbyggnad av gågatan.

– Arbeta för Innovationscenter på landsbygden.

– Att elektrifiering av tvärbanan sker.

– Ta tillvara den potentiella växtkraften hos småföretag och entreprenörer.

Vi socialdemokrater vill ta tillvara växtkraften i entreprenörskap och småföretagande. Vi vill förbättra näringslivsklimatet så att fler startar företag.Näringslivet stärker också välfärden.

Vi Socialdemokrater vill att näringslivet ska kunna öka, växa, stå sig konkurrenskraftig i en global ekonomi och bidra till fler arbetstillfällen.

Vi vill:

– Etablera en fristående

näringslivsfunktion i samarbete med Lyckseles näringsliv.

– Stärka företagandet och

entreprenörskapet i byar och i tätort.

– Skapa möjligheter för näringslivet att säkra kompetensförsörjningen.

– Ge näringslivet snabb kommunal service.

AB Lycksele Industrihus ska ha en aktiv roll för att utveckla näringslivet för de företag som vill expandera eller etablera sig i kommunen.

Ung i Lycksele kommun

Lycksele ska vara en attraktiv kommun att växa upp, bo och leva i.

Allas åsikter är lika mycket värda och alla ska ha möjlighet att vara med och påverka.

Vill Du veta mer om oss och vårt valmanifest, ta kontakt med vårt kansli på Storgatan 29, info@lycksele.sap.se

Följ oss också på Facebook: www.facebook.com/socialdemokraterna lycksele

(6)

Turismen i Lycksele kommun

Lycksele kommun har sedan urminnes tider varit en viktig marknads- och handelsplats. Det ska vi fortsätta att vara!

Vi har en stark besöksnäring som växer och skapar sysselsättning inom hotell, handel och småskaliga företag som utvecklas inom hela kommunen.

Vi vill:

– Stödja förslaget att göra Vindelälven till ett biosfärsområde.

– Samverka för en ännu bättre infrastruktur i hela regionen.

– Fortsätta att stödja föreningslivets olika tävlingar, arrangemang för att ytterligare öka besöken i Lycksele.

– Arbeta för att marknadsföra Lycksele/Lappland.

Lycksele flygplats ska vara inlandets naturliga flygcentrum.

Lycksele djurpark som 2019 fyller 60 år skall ges utvecklingsmöjligheter för att fortsätta vara en turistisk tillgång både för kommunen och regionen.

Fortsätta arbetet för att

Skogsmuseet ska bli ett nationellt museum.

Medborgarhuset ska vara en viktig mötesplats för olika typer av kultur, konferenser, övriga arrangemang och aktiviteter.

Boende i Lycksele kommun

Tillgången på bra bostäder har stor betydelse för våra medborgare.

Detta gynnar även nyinflyttning till vår kommun.

En av förutsättningarna för att åstadkomma ovanstående är att kommunen använder sitt bostadsföretag. Även de privata bostadsföretagen tillsammans med det kommunala bostadsbolaget tryggar tillgången på bostäder.

Vi vill:

– Utveckla trygga, attraktiva och anpassade boendemiljöer.

– Att det byggs flera bostäder och tillskapas trygghetsboenden.

– Ha tillgång till bredband på våra särskilda äldreboenden.

Lycksele Bostäder ska fortsätta vara det bostadsföretag som tryggar tillgången på bra och attraktiva bostäder.

Vill Du veta mer om oss och vårt valmanifest, ta kontakt med

vårt kansli på Storgatan 29, info@lycksele.sap.se

(7)

Energipolitik blir ett alltmer viktigt område, därför vill vi genom energieffektivisering minska

energianvändningen i kommunens och de kommunala bolagens fastigheter.

Smarta och effektiva lösningar

kommer att vara ett måste för att vi ska nå de uppsatta miljömålen.

Att värna viktiga strandmiljöer,

allemansrätten och människors tillgång till naturen är för oss en självklarhet.

Det måste också finnas en avvägning mellan bevarande och utveckling.

Därför vill vi se ett strandskydd som ger kommunen större inflytande.

Vi vill:

– Tillsammans med vårt kommunala bolag LAVAB utveckla källsortering och återvinning för att minska belastningen på våra gemensamma resurser.

– Tillskapa fler kolonilotter om efterfrågan finns.

Miljö, energi och klimat i Lycksele kommun

Hälso- och sjukvård i Lycksele kommun

Det är viktigt att all sjukvård, både den akuta och planerade, finns nära till hands.

Utveckla Lycksele lasarett

fortsättningsvis, då det är en viktig nod för hela regionen.

Vi vill:

– Tillsammans med landstinget/

regionen förbättra öppenvården för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblem.

LAVAB (Lycksele Avfall och Vatten AB) Vi har skapat Lavab för att trygga en bra framtid för såväl vårt viktigaste livsmedel – vattnet – som en miljömässig hållbar rening av våra utsläpp och avfall.

Lavab ska hela tiden underhålla och förbättra våra nät och anläggningar så att vi har rent vatten och bra återvinning i hela kommunen!

– Arbeta för att akutsjukhuset och primärvården fortsätter att utvecklas och effektiviseras så att alla erhåller en god hälso- och sjukvård, som är solidariskt - och offentligt finansierad och fördelas efter behov.

– Finna former tillsammans med landstinget/regionen för att samordna och förbättra rehabiliteringen.

– Utveckla familjecentralen och ungdomshälsan.

– Slopa bygglov för solcell/solfångare.

– Underlätta för människor att vara aktiva konsumenter, handla medvetet och bidra till en mer hållbar konsumtion.

– Att Lycksele kommun ska engagera sig för rättvis handel och etisk konsumtion för att diplomeras som Fairtrade City.

– Utveckla Lycksele till en cykelort.

(8)

Våra kandidater till kommunfullmäktige

Lilly Bäcklund Stig-Lennart

Karlsson Gunilla Johansson Lars Ohlsson Ingrid Ölmebäck

Jamal Mouneimne Marika Lindgren Mikael Ölmebäck Marita Fransson Simon Klasson

Anna-Lena

Danielsson Krister Lundgren Maria Karlsson Richard Söderlund Laila Axelsson Jonsson

Joel Bäcklund Sara Lindblom Sven Roosqvist Lisbeth Aronsson Johan Juhlén

Rösta i valet den 9 september!

Rösta på Socialdemokraterna!

En röst för trygghet och utveckling!

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :