Mona Olin (SD)

16  Download (0)

Full text

(1)

Utses att justera

Christina Nilsson (SD)

Paragrafer

1–12

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen den 11 januari 2019 kl. 16.00.

Sekreterare

Frida Runeson

Ordförande

Mona Olin (SD)

Justerande

Christina Nilsson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-10

Datum för anslags uppsättande

2019-01-11

Datum för anslags nedtagande

2019-02-02

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Ringsjövägen 4, Hörby

Underskrift

Frida Runeson

Plats och tid

Hörbysalen 1

Torsdagen den 10 januari 2019 kl 17:00–17:45

Beslutande

Mona Olin (SD), ordförande

Kristina Hansen (KD), 1:e vice ordförande Gunvor Håkansson (C), 2:e vice ordförande Yvonne Kulstad (C)

Mattias Jeppsson (M) Christina Nilsson (SD) Jonas Engman (SD) Mary Larsson (M) Pia Carlson (S) Jan Ekblad (SPI) Peter Svärd (SD) Lillemor Widh (S)

Eva Nyman (L), tjänstgörande ersättare för Josefine Sandell (L)

Övriga deltagande

Göran Håkansson (M)

Marie Hallqvist (SPI)

Marianne Andersson (C)

Peter Johansson (SD)

(2)

Ingela Kristensson (KD) Stefan Borg (SD)

Eva Klang Vänerklint, Socialchef Dick Nyström, Administrativ chef Andreas Bruce, Ekonom

Frida Runeson, Nämndsekreterare

Jesper Bryngemark, Kommunsekreterare, §§1-7

Anna-Carin Håkansson, facklig företrädare, Kommunal

(3)

Innehållsförteckning

Ärende Sida

§ 1 Upprop och val av justerare... 4

§ 2 Godkännande av föredragningslistan... 5

§ 3 Anmälan om jäv... 6

§ 4 Socialchef informerar 2019... 7

§ 5 Val av ledamöter och ersättare till Socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022... 8

§ 6 Val av ordförande och vice ordförande till Socialnämndens arbetsutskott... 10

§ 7 Sammanträdestider 2019, nu fråga om vid vilket klockslag Socialnämndens sammanträden under 2019 ska starta... 11

§ 8 Val av ledamot och ersättare till handikapprådet för mandatperioden 2019-2022... 12

§ 9 Val av ledamöter och ersättare till pensionärsrådet för mandatperioden 2019-2022... 13

§ 10 Val av ledamot och ersättare till HÖS... 14

§ 11 Granskning av delegationsbeslut 2019... 15

§ 12 Ordförande informerar 2019... 16

(4)

§ 1 Upprop och val av justerare

Beslut

Socialnämnden beslutar att jämte ordförande Mona Olin (SD) justera protokollet utses Christina Nilsson (SD).

Justeringen äger rum på Socialförvaltningen fredagen den 11 januari kl.

16.00.

_____

(5)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 2 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan.

_____

(6)

§ 3 Anmälan om jäv

Beslut

Ingen anmälan om jäv.

_____

(7)

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr SN 2019/001

§ 4 Socialchef informerar 2019

Beslut

Socialnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Socialchef informerar:

- Hälsar nya socialnämnden välkommen

- Erbjudande om studiebesök i de olika verksamheterna planeras för ledamöterna

_____

(8)

§ 5 Val av ledamöter och ersättare till Socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022

Beslut

Socialnämnden beslutar:

- Följande personer väljs till ledamöter och ersättare i Socialnämndens arbetsutskott mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter Mona Olin (SD) Kristina Hansen (KD) Gunvor Håkansson (C) Christina Nilsson (SD) Lillemor Widh (S) Ersättare

Jonas Engman (SD) Thea Kärrman (KD) Yvonne Kulstad (C) Peter Svärd (SD) Pia Carlson (S)

Sammanfattning av ärendet

Enligt 30 § i Reglemente för socialnämnden ska det inom nämnden finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare.

Yrkanden

Ordföranden Mona Olin (SD) yrkar att socialnämnden ska besluta enligt följande:

Ledamöter Mona Olin (SD) Kristina Hansen (KD) Gunvor Håkansson (C) Christina Nilsson (SD) Lillemor Widh (S) Ersättare

Jonas Engman (SD)

Thea Kärrman (KD)

Yvonne Kulstad (C)

(9)

Justerande Utdragsbestyrkande

Peter Svärd (SD) Pia Carlson (S) Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med detta.

_____

(10)

§ 6 Val av ordförande och vice ordförande till Socialnämndens arbetsutskott

Beslut

Socialnämnden beslutar:

- Följande personer väljs till ordförande och vice ordförande i Socialnämndens arbetsutskott:

Ordförande Mona Olin (SD) Vice ordförande Kristina Hansen (KD)

Sammanfattning av ärendet

Enligt 30 § i Reglemente för socialnämnden ska nämnden, för den tid nämnden beslutar, bland utskottets ledamöter välja en ordförande och en vice ordförande.

Yrkanden

Ordföranden Mona Olin (SD) yrkar att socialnämnden ska besluta enligt följande:

Ordförande Mona Olin (SD) Vice ordförande Kristina Hansen (KD) Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med detta.

_____

(11)

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr SN 2018/352

§ 7 Sammanträdestider 2019, nu fråga om vid vilket klockslag Socialnämndens

sammanträden under 2019 ska starta

Beslut

Socialnämnden beslutar att socialnämndens sammanträden ska starta kl.

17.00.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 12 § i Reglemente för socialnämnden sammanträder nämnden på dag och tid som nämnden bestämmer.

Socialnämnden beslutade 2018-10-25 att fastställa sammanträdestiderna för 2019 avseende datum och att socialnämnden i januari 2019 skulle fatta beslut om vid vilket klockslag nämndens sammanträden under 2019 skulle starta (2018-10-25 SN §205).

Yrkanden

Ordföranden Mona Olin (SD) yrkar att socialnämndens sammanträden ska starta kl. 17.00.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med detta.

_____

(12)

§ 8 Val av ledamot och ersättare till

handikapprådet för mandatperioden 2019-2022

Beslut

Socialnämnden beslutar:

- Följande personer väljs till ledamot och ersättare i handikapprådet mandatperioden 2019-2022:

Ledamot

Ingela Kristensson (KD) Ersättare

Gunvor Håkansson (C)

Sammanfattning av ärendet

Enligt 3 § Reglemente för handikapprådet ska de kommunala nämnderna utse en ordinarie ledamot och en ersättare.

Yrkanden

Ordföranden Mona Olin (SD) yrkar att socialnämnden ska besluta enligt följande:

Ledamot

Ingela Kristensson (KD) Ersättare

Gunvor Håkansson (C) Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med detta.

_____

(13)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 9 Val av ledamöter och ersättare till pensionärsrådet för mandatperioden 2019-2022

Beslut

Socialnämnden beslutar:

- Följande personer väljs till ledamöter och ersättare i pensionärsrådet mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter

Gunvor Håkansson (C) Lillemor Widh (S) Thea Kärrman (KD) Ersättare

Yvonne Kulstad (C)

Sammanfattning av ärendet

Enligt 7 § Reglemente för handikapprådet ska socialnämnden utse tre ordinarie ledamöter och en ersättare i pensionärsrådet.

Yrkanden

Ordföranden Mona Olin (SD) yrkar att socialnämnden ska besluta enligt följande:

Ledamöter

Gunvor Håkansson (C) Lillemor Widh (S) Thea Kärrman (KD) Ersättare

Yvonne Kulstad (C) Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med detta.

_____

(14)

§ 10 Val av ledamot och ersättare till HÖS

Beslut

Socialnämnden beslutar:

- Följande personer väljs till ledamot och ersättare i HÖS, Hjälpmedelscentrum Östra Skåne:

Ledamot

Thea Kärrman (KD) Ersättare

Ingela Kristensson (KD) Yrkanden

Ordföranden Mona Olin (SD) yrkar att socialnämnden ska besluta enligt följande:

Ledamot

Thea Kärrman (KD) Ersättare

Ingela Kristensson (KD) Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med detta.

_____

(15)

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr SN 2019/005

§ 11 Granskning av delegationsbeslut 2019

Beslut

Socialnämnden beslutar:

- Följande personer utses att granska myndighetsbeslut fattade med stöd av delegation:

Ledamöter Pia Carlson (S) Peter Svärd (SD)

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har att granska myndighetsbeslut som fattats med stöd av delegation. Granskningen syftar till att kontrollera att beslut är fattade i enlighet med fastställd delegationsordning.

Nämnden utser två ordinarie ledamöter under 1 år, som inte ingår i socialnämndens arbetsutskott, att fyra gånger under året granska

slumpmässigt utvalda ärenden. Granskningen genomförs på måndagen i samma vecka som nämndens sammanträde i mars, juni, september och november.

Yrkanden

Ordföranden Mona Olin (SD) yrkar att socialnämnden ska besluta enligt följande:

Ledamöter Pia Carlson (S) Peter Svärd (SD) Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med detta.

_____

(16)

§ 12 Ordförande informerar 2019

Beslut

Socialnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande informerar:

- Utbildning för förtroendevalda den 16 januari 2019.

_____

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :