• No results found

Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 5 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

5 kap.

9 §3 Ett försäkringsföretag får använda en volatilitetsjusterad riskfri ränte- struktur vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna.

Om Europeiska kommissionen har antagit en genomförandeakt med stöd av Solvens II-direktivet och denna gäller för försäkringsföretaget, får företaget för volatilitetsjusteringen endast använda de tekniska uppgifter som anges i den rättsakten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:7, bet. 2018/19:FiU28, rskr. 2018/19:39.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU.

3 Senaste lydelse 2015:700.

SFS 2018:1982

Publicerad

den 5 december 2018

References

Related documents

9 § 12 Om Finansinspektionen eller någon av de berörda behöriga myn- digheterna inom den tremånadersfrist som anges i 8 § har hänskjutit ärendet till Europeiska

5 § försäkringsavtalslagen (2005:104) i fråga om försäkringar där försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade bär placeringsrisken och där

21 § 2 För ett livförsäkringsaktiebolag som driver verksamhet utan villkor om vinstutdelning i bolagsordningen och som ska övergå till vinstutdelande verksamhet får

Om det i ett annat fall än det som avses i första stycket skulle vara olämpligt med hänsyn till en grupps struktur och den relativa betydelsen av dess verksamhet i

En försäkringsförening som beviljats undantag enligt första stycket anses vara en mindre förening om dess genomsnittligt beräknade försäkringsför- måner per medlem eller

3 a § Bestämmelser om grupptillsyn finns även i det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring

Om det i ett annat fall än det som avses i första stycket skulle vara olämpligt med hänsyn till en grupps struktur och den relativa betydelsen av dess verksamhet i

7 § 2 En understödsförening som före den 1 april 2011 är registrerad enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar får fortsätta att driva verksam- heten och ska då