• No results found

Lag om ändring i lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

7 §2 En understödsförening som före den 1 april 2011 är registrerad enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar får fortsätta att driva verksam- heten och ska då omfattas av bestämmelserna i den lagen till utgången av år 2020 eller, om den driver sådan verksamhet som anges i 7 § tredje stycket den lagen, till utgången av april 2020.

Om understödsföreningen dessförinnan har gett in en ansökan om till- stånd enligt 2 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller 2 kap. lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, får den driva verksamheten vidare till dess att ett beslut med anledning av en sådan ansökan har fått laga kraft. Om en sådan ansökan inte har getts in i tid eller om den avslås, ska föreningen träda i likvidation. Likvidationen ska handläggas enligt bestämmelserna i lagen om understödsföreningar.

Har sådant förhållande inträffat som påkallar likvidation enligt andra stycket och har inte inom sex veckor därefter i understödsföreningsregistret införts uppgift om att föreningen trätt i likvidation, ska rätten på anmälan av Finansinspektionen och efter föreningens hörande förklara att föreningen ska träda i likvidation.

Bestämmelserna i 44 § lagen om understödsföreningar ska tillämpas vid rättens handläggning av en anmälan enligt tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Senaste lydelse 2019:316.

SFS 2019:767

Publicerad

den 26 november 2019

References

Related documents

Om det i ett annat fall än det som avses i första stycket skulle vara olämpligt med hänsyn till en grupps struktur och den relativa betydelsen av dess verksamhet i

1–8 §§ och inga andra effektiva medel är tillgängliga, får Finansinspektionen förelägga näringsidkaren, en värd- tjänstleverantör eller en internetleverantör att

20 a § Ytterligare bestämmelser om informationskrav för betaltjänst- leverantörer och parter som tillhandahåller valutaväxlingstjänster i en uttagsautomat eller på

1 § Om en konsument som köper varor eller tjänster online kan välja ett betalningssätt som innebär att en kredit inte lämnas, ska betaltjänst- leverantören se till

24 § 2 Trots bestämmelserna om huvudmän i den nya skollagen får en re- gion vara huvudman för grundskola för elever med autism eller autism- liknande tillstånd och

3. Försäkringsbestånd får överlåtas även om det överlåtande företaget har gått i likvidation. 2 § 11 Ett avtal mellan försäkringsföretag om överlåtelse av

5 § försäkringsavtalslagen (2005:104) ska rätten till återbäring bestämmas enligt samma fördelning och principer som skulle ha gällt för försäkringsfall, om inte en

8 b § Om en sådan kapitalförvaltare som avses i artikel 2 i Europaparla- mentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa av